ANA SAYFA

ANA SAYFA

BİZE ULAŞIN

BİZE ULAŞIN

SİTE HARİTASI

SİTE HARİTASI

RSS

RSS

23 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA   

ENGLISH
Kütüphane

SİTE İÇİ ARAMA: 

Loading

BASIN
AÇIKLAMALARI

ODA
HABERLERİ

İKK
HABERLERİ

ETKİNLİK
AÇILIŞ
KONUŞMALARI

GÖRÜŞLER

BELGELER

SONUÇ
BİLDİRGELERİ

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

ADANA İKK SARIÇAM BELEDİYESİ’NE İMAR UYGULAMALARI KONUSUNDA GÖRÜŞ BİLDİRDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 06.08.2010  
Güncellenme Zamanı: 12.08.2010 14:23:42  

 

Adana Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine, TMMOB Adana İKK tarafından 6 Ağustos 2010 tarihinde Belediye İmar Uygulamaları hakkında TMMOB görüşü verildi.

SARIÇAM BELEDİYESİ İMAR UYGULAMALARI KONUSUNDA
TMMOB‘YE BAĞLI KONUYLA İLGİLİ ODALARIN GÖRÜŞLERİ

Sarıçam Belediyesi‘nin, hazırlanmakta olduğu 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Taslağı konusunda ilgili meslek odaları olan; İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, Harita Mühendisleri Odası ve Jeofizik Mühendisleri Odası‘na bilgi verip, plan sunumu ve teknik gezi yapmasını ayrıca yazılı olarak görüş istemesini belediyecilik adına olumlu bir adım olarak görmekteyiz. Ülkemizde belediyecilik imar planları ve onun düzenlemesine indirgenmesinden dolayı sadece belediyelerin bu görevi ön plana çıkmaktadır. İlgi meslek odaları ve Kamu Kurumlarının katkısı ile hazırlanacak olan nitelikli Nazım İmar Planları, imar planlarının gelecek nesiller açısından da kabul görmesi yani "sürdürülebilir planlama" yaklaşımın oluşması açısından olumlu bir örnek oluşturacaktır.

            Şehir planlama ulusal bir yerleşme ve kalkınma planı çerçevesinde bilimsel yöntemlere göre yapılan araştırmalara dayanarak mekanın, zaman ve mekan birliği içinde ve kamu yararı göz önünde bulundurularak düzenlenmesini sağlayan pozitif bir bilim, sanat ve faaliyet alanıdır. Şehircilik disiplini, kentlerin büyümesi, gelişmesi ve düzenlenmesine yön vererek; kentsel çevrenin ve yaşamın toplumsal, ekonomik, kültürel ve yönetimsel ihtiyaçlarının uyum içinde sağlanmasına rehberlik etmektedir.

            İmar Planlarının yapım sürecinde 3 aşama bulunmaktadır; birinci aşama, plan öncesi çalışmaları ve planlama için yapılması gerekli araştırma ve değerlendirme; ikinci aşama, plan ve raporunun hazırlanmasını, üçüncü ve son aşama ise plan uygulama programlarını içermektedir.

            Tüm bu çalışmalar plan yapım yetkisi bulunan Kamu Kurumları arasında birbirlerinin hizmet sınırlarına girmeden fakat bütüncül bir anlayışla yapılmalıdır. Yasal olarak İmar Planı yapımı ile ilgili uygulamalar aşağıda özetlenmiştir.

3194 Sayılı İmar Kanunun 5. Maddesinde Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planlarının tanımı aşağıdaki gibi yapılmıştır.

Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.

            Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

            3194 sayılı İmar Kanununun, Planların hazırlanmasını ve yürürlüğe konulmasını düzenleyen 8. Maddesinin b bendine göre;

"b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar."

            8. maddenin ( c ) bendinde de;  (Ek bend: 03/07/2005-5403 S.K./25.mad) "Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz,"

hükümleri bulunmaktadır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesi Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri‘nin görev ve sorumluluklarını belirtmiştir. Buna göre;

a) İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesi‘nin Stratejik Plânı‘nı, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre Düzeni Plânı‘na uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte Nazım İmar Plânı‘nı yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; Büyükşehir sınırları içerisindeki belediyelerin Nazım İmar Plânına uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

Bu iki kanunun ilgili maddelerine göre, Nazım İmar Planı yapımı Büyükşehir Belediyesi yetkisindedir. Sarıçam İlçesi için hazırlanan plan taslağı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmalı ya da Büyükşehir Belediyesinin ihale yolu ile dışardan bu imar planına ilişkin hizmet alımı yapmalıdır. Kamu Kurumları yetkilerini bir başka Kamu Kurumuna devredemez konumdadır.

Sarıçam İlçe Belediyesi‘nin bu yasal durumu düzeltmesinden sonra Fiziksel Planlamada izlenecek yöntemler aşağıda sıralanmıştır.

1. Veri toplama:Halihazır haritalar, jeolojik haritalar, eğim haritaları, mikrobölgeleme haritaları, toprak sınıfları gibi grafik haritalar ile nüfus durumu, sosyal ekonomik yapı,anketler gibi grafik olmayan bilgiler toplanır.

2. Veri girişi: Toplanan verilere incelenmek üzere sınıflandırılır.

3. Analiz aşaması: Grafik ve grafik olmayan veriler planlama altlığı için en önemli aşama olan analiz çalışması yapılarak arazi kullanım haritaları için bilgiler incelenir.

4. Sentez aşaması: Arazi kullanım haritaları çıkarılarak plan altlığı çalışması elde edilir.

5. Senaryolar/Alternatifler: Planlama alanı için gelecek 20-50 yıl için öngörüler oluşturulur.

6. Plan: Yapılan projeksiyonlara göre fiziksel plan ve plan raporları hazırlanır.

7. Katılım:Bu aşamada halkın ve meslek odaların görüşleri alınır. Varsa düzeltmeler yapılır.

8. Planın sunumu: Pafta/rapor vb. görsel malzemeler ile ilanı yapılır.

Hazırlanan plan taslağında açıklaması yapılan bu aşamalardan hangileri yapılmıştır? Aşağıda belirtilen ilgili kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş alınmış mıdır?

•·         DSİ Genel Müdürlüğünden; Dereler, taşkın alanlar, sulama projeleri, maksimum su kotu, ıslah tesisleri bilgileri,

•·         Karayolları Genel Müdürlüğünden; Karayolu ve otoyol geçiş bilgileri,

•·         Devlet Demiryolu Genel Müdürlüğünden; Demiryolu geçişi ve projeleri ile ilgili bilgiler,

•·         Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü; Hava Alanları ve limanlara ait bilgileri,

•·         Kültür ve Turizm Bakanlığından; Korunması gerekli kültür varlıkları ve sit alanları,

•·         Tarım İl Müdürlüğünden; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği Toprak Koruma Kurulundan gerekli izinler,

•·         Çevre ve Orman Bakanlığından; Orman alanları ve çevrenin kirletilmemesi için her türlü tedbir alınacak tedbirler,

•·         Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden (TEİAŞ); Enerji nakil hatları bilgileri,

•·         Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden; Kadastro bilgileri,

•·         Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü‘nden o bölgede yapılan planları etkileyecek bilimsel çalışmaların olup olmadığının araştırılması,

Meslek Odalarımız alınan Kurum görüşleri, diğer sözel ve varsa sayısal veriler ile oluşturulacak bu analiz bilgileri ile hazırlanacak raporlar doğrultusunda kentin eğimleri belirlenecek; Sarıçam İlçe Belediyesinin "Kent Vizyonu" ortaya konulacak buna uygun hedef ve politikalar oluşturulacaktır. Belirlenen bu hedef ve politikaların mekansal düzenlemenin yapılması olan Nazım İmar Planı ile sağlanacaktır.

Bu yaklaşımın yanı sıra 2008 yılında Adana Büyükşehir Belediyesinin 7 Etap olarak hazırlattığı ve onayladığı Nazım İmar Planının alanı toplam 38.540 hektardır. Bu etaplar halinde yapılan nazım imar planları Adana 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş daha sonra iptal gerekçeleri dikkate alınarak planlar revize edilerek yeniden onaylanmıştır.

Günümüzde Adana Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin İdare Mahkemesince iptal olunan 1., 2., ve 4. Etap Nazım İmar Plan‘larının revize edilmesini içeren 10.05.2010 tarih ve 64, 65, 66 sayılı kararlarının oluşturduğu plan revizyonlarının 28.05.2010 tarihinde askıya çıkan ve yaklaşık 13.674 hektar alanı kapsayan planlar ile tartışma devam etmektedir.

Taslak plan alanı ise, İncirlik, Kürkçüler - Suluca, Baklalı yerleşim bölgeleri arasında kalan tarım alanları ile birlikte yaklaşık 20.000 hektar alanı kapsamaktadır. Yerleşme alanları yaklaşık 13.000 hektar civarında hesaplanmıştır. Ayrıca ‘‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası‘‘ ilan edilen saha yaklaşık 14.000 ektardır. Bu saha içerisine Sarıçam Belediyesi sınırlarında olan kaç hektar alanın girdiği ve ne kadar yerleşim bölgesi olduğu bilinmemektedir.

Çağdaş kent planlamasının amaçlarından en önemlisi,herkese sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlamaktır.Depremler sonucu oluşan yer hareketlerinin etkilerini en aza indirilmesine yönelik  mikrobölgeleme çalışması ; sismik riskin belirlenmesi,zeminin deprem dalgasını büyütmesi,zemin sıvılaşma potansiyelini,yamaç duraylılığının belirlenmesi,diri fayların ve bunların arazi kullanımına etkilerinin belirlenmesi,yapıların aktif faylardan güvenli mesafeye çekilmesi çalışmalarıdır.Mikrobölgeleme çalışması arazinin kullanış biçimlerini,yapı yoğunluğunu,yerleşim alanlarının gelişme yön ve büyüklüklükleri belirlenerek nazım plana altlık oluşturmaktadır.

Sonuç olarak odalarımızın elindeki bilgiler ışığında, Sarıçam İlçe Belediyesi‘nin yerleşime açılması hususunda jeolojik yönden uygun olduğunu, mikrobölgeleme çalışması da yapılması gerektiği , kurum görüşleri toplanarak hazırlanmış plan taslağının Nazım İmar planına altlık oluşturması amacıyla arazi kullanım paftası haline getirilmesi, Sarıçam İlçe Belediyesinin Tarım ve Sanayi yönünün ön plana çıkarıldığı kent vizyonuna uygun  İdare mahkemelerince iptal edilmiş ve edilme ihtimali olan imar sorunlarını tespit edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi tüm  Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde Sarıçam İlçe Belediyesinin yerinin nasıl olacağı belirlenerek Büyükşehir ve Diğer İlçeler ile eş güdümlü olarak Nazım İmar Planı hazırlanmalıdır.

Taslakta belirtilen Adana Kozan Yolunun trafik yükünden dolayı çevre yollarının önerilmesi olumludur.

Gelişme potasnsiyeli olan metal eşye, tekstil, taşa-toprağa dayalı sanayi için tarım alanı olmayan küçük ve orta ölçekli sanayi alanları oluşturulmalıdır.

Karayolları ve demiryolu çevresindeki tarım alanlarına yapılaşma eğilimi ortadan kaldırılmalıdır.

Kentte gelişi güzel yer alan dükkanlar yerine çarşı ve ticaret merkezleri yaratılarak yol boyu trafik sıkışıklığının olmadığı otopark sorunun olmadığı sağlıklı ve konforlu ticari yaşam merkezleri oluşturulmalıdır.

Büyükşehir ve Sarıçam İlçe Belediyesinin nüfus projeksiyonu belirlenmeli buna uygun yapılaşma şartlarının belirlenmesi eğitim,sağlık ve yeşil alan ihtiyaçları için alanlar oluşturulmalıdır.

Kürkçüler yerleşmesindeki Bölgesel Sağlık Tesisi önerisinin olumlu olduğunu ulaşılabilirliğin ve erişebilirliğin sağlanması için otoyol ve diğer bağlantı yollarının oluşturulması gerekmektedir.

Yönetim merkezi olarak önerilen alanın Üniversite sahasından çıkarılmalıdır. Kentsel Park Alanı ve MİA ile uyumlu olarak Kentsel Park Alanın güneyinde alan seçilmelidir.

Katı atık depolama tesislerinin kaldırılması farklı ve uygun alan aranması doğrudur. Kazanılan bu alandan Çukurova Üniversitesi öğrencilerine yurt ve sosyal yaşam alanı oluşturulmalıdır.

Raylı Sistem, Kent Merkezi - Üniversite - Sarıçam arasında entegresayonu sağlayacak şekilde planlanmalıdır.

İtfaiye İstasyonları alanları için imar planında yer ayrılmalıdır.

Konut adaları üzerinde yapılaşma yoğunluğunu, bina nizmalarını, çekme mesafesi, TAKS, KAKS, Hmax gibi yapışama şartlarını belirlemede Adana‘nın hakim rüzgar yönü mevsimsel durumu dikkate alınmalıdır. Ekolojik planlama yaklaşımı olarak da binaların gölge boyları hesaplanarak yapılaşma şartları ve parsel büyüklükleri oluşturulmalıdır.

Yapılaşmada çatılı model uygulanmalı enerji kollektörleri teşvik edilmelidir.

Sarıçam İlçe Belediyesi‘nin başlattığı bu uygulamanın yeni bir model yaratmasını temenisinde bulunarak, Odalarımızın ortak tespiti ile hazırlanan bu öneriler doğrultusunda Sarıçam İlçe Nazım İmar Planı hazırlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla.

 

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu   

 

Tüm İKK Haberleri »

06.08.2010 tarihinden itibaren 2945 defa okunmuştur.

Etkinlikler

Nisan 2014

Pts

Sl

Çrş

Prş

Cum

Cts

Paz

15

14

15

16

17

18

19

20

16>

21

22

23

24

25

26

27

17

28

29

30

01

02

03

04

18

05

06

07

08

09

10

11

19

12

13

14

15

16

17

18

20

19

20

21

22

23

24

25

21

26

27

28

29

30

31

01

22

02

03

04

05

06

07

08

25.04.2014

TMMOB DENETLEME KURULU TOPLANTISI

26.04.2014

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

İÇ MİMARLAR ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

27.04.2014

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

İÇ MİMARLAR ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

TMMOB Etkinlikleri

 
Kent Sempozyumları

COPYRIGHT © 2009-2014 TMMOB

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Selanik Caddesi No:19/1 06650 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 312 418 12 75 Faks: 0 312 417 48 24

eposta00.gif, 498B

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İÇ MİMARLAR ODASI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MİMARLAR ODASI ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI PEYZAJ MİMARLARI ODASI ŞEHİR PLANCILARI ODASI TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.