ANA SAYFA

ANA SAYFA

BİZE ULAŞIN

BİZE ULAŞIN

SİTE HARİTASI

SİTE HARİTASI

RSS

RSS

19 NİSAN 2014 CUMARTESİ   

ENGLISH
Kütüphane

SİTE İÇİ ARAMA: 

Loading

BASIN
AÇIKLAMALARI

ODA
HABERLERİ

İKK
HABERLERİ

ETKİNLİK
AÇILIŞ
KONUŞMALARI

GÖRÜŞLER

BELGELER

SONUÇ
BİLDİRGELERİ

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

AÇILAN DAVALAR - 42. DÖNEM

AÇILAN DAVALAR - 42. DÖNEM

1)

Mahkeme           :  Danıştay....Daire
Dosya No          : 2012/..... E
Davacı              :  TMMOB
Davalı               : Orman Genel Müdürlüğü

Konu         : 11.07.2012 tarih ve 28350 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "milli park ve tabiat parklarının mutlak koruma", "sulak alan mutlak koruma bölgeleri"  ve "yaban hayatı geliştirme sahalarının mutlak koruma bölgeleri ve yaban hayatı geliştirme sahalarından" ibareleri ile ikinci fıkrasında yer alan "muhafaza ormanları, avlak alanlar, tohum meşcereleri, gen koruma ormanları ve odun dışı ürün planlaması yapılan orman alanlarında" ibarelerinin açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.

Açıklamalar     : Dava konusu Yönetmeliğin; "Temel ilkeler" başlıklı;4 üncü madde 1. fıkrası (ğ) bendinde yer alan;  "ğ) ... milli park ve tabiat parklarının mutlak koruma", ... "sulak alan mutlak koruma bölgeleri"  ile "yaban hayatı geliştirme sahalarının mutlak koruma bölgeleri ve yaban hayatı geliştirme sahalarından" ibarelerinin, 4 üncü madde 2 inci fıkrasında yer alan; "(2) ..."muhafaza ormanları, avlak alanlar, tohum meşcereleri, gen koruma ormanları ve odun dışı ürün planlaması yapılan orman alanlarında" ibarelerinin,yürütmesinin durdurulup iptali talep edilmektedir. Devlet Anayasanın 169 uncu maddesine göre; ormanların korunması, sahalarının geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, Devlet ve özel orman ayrımı yapılmadan tüm ormanların gözetilmesini sağlamakla yükümlüdür Ancak dava konusu Yönetmeliğin, otlatmanın düzenlenmesine ilişkin temel ilkelerin belirlendiği 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası (ğ) bendi ile 2 inci fıkrasında yer alan hükümler, ulusal ve uluslar arası kaynak değerlere sahip olması nedeniyle özel koruma statüsü verilen korunan alanların Devlet eliyle tahrip edilmesine imkân tanımıştır. Bu Yönetmelik düzenlemesiyle; millipark, tabiat parkı, sulak alan, yaban hayatı geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, tohum meşcereleri, gen koruma ormanları ve odun dışı ürünlerin planlandığı orman alanlarında, otlatma planlarına dayalı olarak keçi, koyun, sığır ve mandaların otlatılmasına izin verilmektedir. Bu Yönetmeliğin davaya konu edilen hükümleri; ulusal ve uluslararası kaynak değerlere sahip olan ve anılan mevzuat hükümleri uyarınca Devletçe korunması gereken bu yerlerdeki orman ekosistemini tahrip edecek nitelikte olup,  anılan Kanun hükümlerine açıkça aykırılık teşkil ettiğinden yürütmesinin durdurulup iptali gerekmektedir. Anayasa, Yasalara aykırı  düzenlemelerin iptali talebi ile TMMOB tarafından dava açılmıştır.

Sonuç               : Yargılama devam etmektedir.

 

2)

Mahkeme           :  Danıştay....Daire
Dosya No          : 2012/..... E,
Davacı              :  TMMOB
Davalı               : Başbakanlık

Konu         : 12 Haziran 2012 tarih ve 28321 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan özelleştirme uygulamaları sonucunda nihai devir sözleşmesi imzalanarak devir ve teslim işlemleri tamamlanmış olan bazı özelleştirme işlemleri hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasına yönelik olarak tesis edilecek iş ve işlemlere ilişkin 11/6/2012 tarihli ve 2012/3240 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı‘nın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ istemlidir.

Açıklamalar     : 12 Haziran 2012 tarih ve 28321 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Özelleştirme uygulamaları sonucunda nihai devir sözleşmesi imzalanarak devir ve teslim işlemleri tamamlanmış olan bazı özelleştirme işlemleri hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasına yönelik olarak tesis edilecek iş ve işlemlere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı)‘nın 21/5/2012 tarihli ve 3526 sayılı yazısı üzerine, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu‘nca 11/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır." 2012/3240 Karar Sayılı ve 11/06/2012 tarihli kararnamenin ekinde yer alan kararda ise; "MADDE 1 -(1) Özelleştirme uygulamaları sonucunda nihai devir sözleşmesi imzalanarak devir ve teslim işlemleri tamamlanmış olan özelleştirme işlemleri hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan fiili imkansızlık nedeniyle; a) Eti Alüminyum A.Ş.‘nin %100 oranındaki hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesi, b) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.‘ye ait Kuşadası Limanının işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi, c) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.‘ye ait Çeşme Limanının işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi, ç) SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.‘ye ait Balıkesir İşletmesinin varlık satışı yöntemiyle özelleştirilmesi, d) Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.‘nin %14,76 oranındaki hissesinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satışlar Pazarında satılması,  işlemlerini iptal eden yargı kararlarıyla ilgili olarak geriye ve ileriye yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu yönde yapılmış olan iş ve işlemlerin devam ettirilerek sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır. Anayasa‘nın 138. maddesi, "yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesi geciktiremez" kuralını koymuştur. İYUY‘nın 28 maddesi ise, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Hukuka saygılı bir yönetimden beklenen, mahkeme kararlarına gecikmeksizin uymak olması gerekirken merkezi idare temsilcileri Anayasa ve Yasa kurallarını hiçe sayarak kendilerini tüm kurallardan muaf görmüşlerdir. Anayasaya aykırı  düzenlemelerin iptali talebi ile TMMOB tarafından dava açılmıştır.

Sonuç               : Yargılama devam etmektedir.

 

3)

Mahkeme       :Danıştay .... Daire
Dosya No       :2012/  
Davacı             :TMMOB
Davalı             : Kamu İhale Kurumu

Konu              : 13.08.2012 tarih 28383 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" 1, 2, 3, 4, 5 ve ilintili olduğundan geçici maddenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

Açıklamalar   : Kamu İhale Kurumu tarafından 13 Ağustos 2012 tarih 28383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"n 1, 2, 3 ve 4. maddesi ile yapım işi ihalelerinde anahtar teknik personel zorunluluğu kaldırılmış, 5. madde ile de belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilen yapım işlerinde ön yeterlik aşamasında uygulanacak olan puanlamayı değiştirilmiştir. Geçici madde ile de yönetmelik değişikliğinden önce ilan ve duyurusu yapılmış olan ihalelerde duyurunun yapıldığı tarihteki yönetmelik hükümlerine tabi olacağı düzenlenmiştir Yönetmeliğin tümü teknik ve mesleki yeterlilik kriteri ile ilgilidir.  Dava konusu yönetmelik hükümlerinde sözü edilen personel, mühendis ve mimarlardan oluşan teknik personeldir. Yapım işlerindeki teknik personel mühendis ve mimarlardan oluşmakta olup, bu meslek mensuplarının yeterliliği ve istihdamı TMMOB yakından ilgilendirilmektedir.  Dava konusu Yönetmelik hükümleri, Anayasa ve yasaya aykırı olduğu gibi kamu yararına da aykırılık taşımaktadır. Hukuka açıkça aykırılık taşıyan ve kamu hizmetlerinde kullanılacak yapılarda kalitenin düşmesine, meslek mensuplarının hak kaybına neden olacak yönetmelik hükümlerinin iptali için TMMOB tarafından dava açılmıştır

Sonuç: Dava devam etmektedir.

 

4)

Mahkeme       :Danıştay .... Daire
Dosya No       :2012/  
Davacı             :TMMOB
Davalılar        : 1- İçişleri Bakanlığı
                        2- Türk Standartları Enstitüsü

Konu              : 15 Ağustos 2012 tarih, 28385 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standart Tebliği‘nin 2. maddesi ile büro tescil belgesi ile sicil durum belgesini kaldıran TS10970 44, 92, 97, 103, 113, 114, 115 ve 116. bölümlerin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

Açıklamalar   : Dava konusu Tebliğ ile 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı Teknik Kurulunun 19/7/2012 tarihli toplantısında tadil edilen TS 8737 Yapı Ruhsatı ve TS 10970 Yapı Kullanma İzin Belgesi standartları, bu Tebliğin Resmî Gazete‘de yayımı tarihinde uygulamaya konulmuştur. Uygulamaya konulan yeni formlardaki en temel değişiklik büro tescil ve sicil durum belgelerinin numaralarının yazılacağı bölümlerin iptal edilmiş olmasıdır.

Yürürlükten kaldırılan yapı ruhsatı standardı ile yeni yürürlüğe giren yapı ruhsatı standardının doldurulmasına ilişkin karşılaştırma yaptığımızda, bir mimar ve mühendisin serbest meslek icra etme hakkına sahip olup olmadığı tespit edilmeden yani meslek mensubunca büro tescil belgesi ve sicil durum belgesi sunulmadan meslek icra etmesinde bir sakınca görülmemesidir. Davalı İdare ise dava konusu işlemlerle, hizmet yönünden yönetim kuruluşu olan müvekkil Birlik ve bağlı Odaların yetki alanına müdahale ederek düzenleme yapmıştır. Meslek odası ile üye arasındaki ilişkiyi tamamen ortadan kaldırmıştır. Davalı idarenin bu düzenleyici işlemlerine göre bir meslek mensubunun odaya üye olmasına, büro açmasına gerek olmaksızın herkes yapı yapabilir, denetleyebilir, şantiye şefi olabilir, yapı ruhsatı alabilir. Meslek mensubunu denetleyecek tüm argümanlar ortadan kaldırılmıştır. Meslek odasının devreden çıkarıldığı durumda, yetki bir yana hizmeti sunan kişinin mühendis ve mimar olduğunu dahi denetlemek olanaksızlaşır.  Bu durum, hem meslek odalarının varlık nedenine hem de kamu yararına aykırı olup işlemin iptali için   TMMOB tarafından dava açılmıştır

Sonuç: Dava devam etmektedir.

5)

Mahkeme       :Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı
Şikayetçi        :TMMOB
Şüpheli           :Pektim Yetkilileri
Petrokimya A.Ş yekilileri

Konu               :Orman alanlarının tahrip edilmesi, ruhsatsız kazı ve dolgu çalışması yapılması, imar kirliliği ve kıyı yasasına muhalefetten sanıkların cezalandırılması istemidir.

Açıklamalar    : Orman alanı olanı olan yaklaşık 76 ha büyüklüğündeki alan PETKİM Petrokimya A.Ş tarafından Orman Bölge müdürlünden alınan ön izne istinaden " liman gerisi hizmet alanı " olarak belirlenmiş  İzmir Büyükşehir belediye meclisince yapılan nazım imar planı değişikliğine ilişkin karara itiraz edilmiştir.  Ancak ilgili firma yetkililerince imar planının kesinleşmesi beklenmeden devlet orman ağaçları kesilmiş, kazı çalışmalarına başlanarak doğal yapı bozulmuştur.  Hukuka aykırı  bir biçimde belirtilen müdahalelerin yapıldığı ve açıkça suç işlendiği tespit edildiğinden TMMOB tarafından ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Sonuç             : Dava devam etmektedir

6)

Mahkeme       :Danıştay .... Daire
Dosya No       :2013/  
Davacı                        :TMMOB
Davalı             : Enerji Piyasası Düzenleme   Kurumu

Konu              : 16 Aralık 2012 tarih 28499 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği"nin 14. maddendin (a) bendinin ""veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak çevre elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, makine, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında yüksek lisans yapmış olmak" ibareleri ile (b) bendinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

Açıklamalar   : dava konusu Yönetmeliğin 14. maddesi bugüne kadar yürütülmüş ve kurala bağlanmış uygulamayı görmezden gelerek alanda karışıklığa neden olacak düzenleme niteliğindedir. Alan mühendislik hizmeti olmasına karşın, davalı idare mühendis olsun olmasın deyim yerinde ise herkese bu alanı açmıştır.. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu‘nun 15. maddesine aykırı olarak alan mühendislik alanı dışında yüksekokul mezunlarına ve kimyagerlere açılmıştır. 6 yıldan bu yana mühendislik alanı olarak görülen otogaz istasyon müdürlüğü görevi, teknolojide ve eğitimde hiçbir şey değişmemişken eğitimleri ve ünvanları bir olmayan alanlara açılmasının dayanağını bulmak olanaklı değildir Ayrıca Odalar, kendi meslek mensupları ve bu meslek mensuplarının görevlerini ifa ederken sevk ve idaresinden sorumlu olduğu personeli eğitmekle yükümlendirilebilinir. Bunun dışında aynı sorumluluğu üstlenecek başka bir meslek mensubunu eğitmekle yükümlü ve yetkili değildirler. Otogaz istasyonunda aynı görevi ifa etmekle yetkilendirilen yüksekokul mezununa ya da başka mühendislik disiplinine mensup meslek mensubuna eğitim vermesi olanaklı değildir. Dava konusu düzenleme kamu yararı ve hizmet gerekleriyle uyuşmamaktadır.  Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası yüksek risk taşıyan bir alandır. Bu alanda çalışacak personelin uzmanlık alanı önemli olup, işin taşıdığı risklerin felakete dönüşmesini engelleyecek niteliğe sahip olması gerekmektedir. Görev alanı kamu güvenliği ile yakından ilgili olup, Yasa‘nın amacını da burada aramak gerekir. Bu alanın herkese açılması, Yasa‘nın öngördüğü amacın gerçekleşmesi önünde önemli engel teşkil edecektir. Bu nedenlerle ilgili  yönetmelik hükümlerinin iptali için TMMOB tarafından dava açılmıştır

Sonuç: Dava devam etmektedir.

7)

Mahkeme       :Danıştay .... Daire
Dosya No       :2013/  
Davacı                        :TMMOB
Davalı             : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-ANKARA

Konu              : 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği"n 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28/3 maddelerinin iptali, öncelikle yürütmenin durdurulması ve 6331 sayılı Yasa‘nın Anayasa‘ya aykırılığı savımızın somut norm denetim yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi istemidir.

Açıklamalar   : Yönetmelik ve dayanağı yasa öncelikle Anayasa‘nın 128 maddesine aykırıdır. Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı temel bir insan hakkı olup, bu alan devletin denetim ve gözetimi altında olması gerekir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası‘nın genel gerekçesinde İLO Sözleşmesi ve 89/391/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi gösterilmişse de Yasa, anılan uluslararası belgelerle uyumlu değildir. Yasada, iş güvenliği ve sağlık hizmetlerinin tüm işyerlerinde uygulanacağı belirtilmekle beraber iş güvenliği ve sağlığı kavramlarının neyi ifade ettiği açıklanmamış; yasa sistem ve kurumdan yoksun bırakılmış; hizmetin uygulama araçları piyasaya verilmiş ve en önemlisi devlet denetimi kaldırılmıştır. İş güvenliği mühendisleri bu yasanın ana unsurlarından biri olmasına karşın, iş güvenliği hizmetini sunacak bir araç olarak ele alınmıştır. Devlet ve işverenlerin asli sorumluluğu, hak ve yetkiden yoksun iş güvenliği mühendislerine yüklenmiştir.  Mühendislerin, mühendislik hizmeti sunmak için kaydolmaları zorunlu olan odaları ile bağları kesilmiştir. Meslek Odaları, eğitim, belgelendirme, yetkilendirme alanlarından ve mühendisler adına hak ve yetkileri savunacağı süreçlerden tamamen dışlanmıştır. Yönetmelik ve dayanağı Yasa, Devlet eliyle yürütülmesi gereken bir hizmeti ve denetimi yine işverenlere havale etmiştir. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti, işyerlerine ortak sağlık ve güvenlik birimi ismiyle kurulan şirketler tarafından görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri eliyle verilecek ve denetimleri de bu güvencesiz mühendis ve hekimler yapacaktır. Anayasaya ve kamu yararına aykırı yönetmelik hükümlerinin iptali için TMMOB tarafından dava açılmıştır

Sonuç: Dava devam etmektedir.

8)

Mahkeme       :Danıştay .... Daire
Dosya No       :2012/  
Davacı                        :TMMOB
Davalılar        : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-ANKARA

Konu              : 29.12.2013 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği‘nin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemidir. 

Açıklamalar   : 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası‘nın 30. maddesi gereğince yayımlandığı belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2013 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   Yönetmelik işyerlerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) ve Ortak sağlık ve güvenlik birimi eliyle yürütüleceğini düzenlemiştir. Ortak sağlık ve güvenlik birimi(OSGB) ise, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile şirketler tarafından kurulup işletilen müessese biçiminde tanımlanmıştır. Bu şirketler bünyesinde iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi ve diğer sağlık çalışanı istidam edecekler ve işyerleri de OSGB‘lerle  sözleşme yaparak bünyesinde çalıştırdığı mühendis ve hekim eliyle iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunacaklardır. Dava konusu yapmış olduğumuz bu yönetmelik, hizmeti sunacak mühendis ve hekimi bir unsur olarak görmemiş, muhatap olarak OSGB‘leri görmüştür. Aynı zamanda, mühendis ve hekimlerin işyerleri ile sözleşme yapmasını, dolayısıyla kendi iradesi ile iş seçme hakkını ortadan kaldırmıştır. İş güvenliği alanında hizmet sunmak isteyen bir mühendis mutlaka bir OSGB‘nin ücretli çalışanı olmak zorundadır. OSGB‘de çalıştırdığı iş güvenliği mühendisini istediği yerde görevlendirme hakkına sahiptir. Yani iş güvenliği uzmanının iş seçme hakkı bulunmamaktadır.  İş güvenliği alanında çalışmak isteyen mühendislerin iş seçimi ve sözleşme yapma dolayısıyla çalışma hakkını engelleyen, OSGB‘lerin kiralık işçisi konumuna getiren bu yönetmeliğin  iptali için   TMMOB tarafından dava açılmıştır

Sonuç: Dava devam etmektedir.

 

9)

Mahkeme       :Danıştay .... Daire
Dosya No       :2013/  
Davacı             :TMMOB
Davalı             : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Konu              : 05.02.2013  tarih ve 28550 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair" yönetmeliğin 10. maddesinin iptali istemidir.

Açıklamalar   : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve  05.02.2013  tarih ve 28550 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin (ç) ve (d) bentleri değiştirilerek denetçi makina ve elektrik mühendisinin denetim alanı 120.000 m2 den 180.000.m2 çıkartılmıştır. Yapılan değişiklik ile yapı denetim kuruluşlarının az sayıda elemanla çok alan denetleyerek kar elde etmeleri öngörülürken, meslek mensuplarını ise  bu sektörün artı değeri haline dönüştürmektedir. Meslek mensubunun belirtilen alanı denetleyebilmesi için üç mühendise bedel performans sergilemesi gerekmekte olup yapılan düzenleme ile mühendisin fiilen bu yapıları denetlemesi imkansız hale getirilmektedir. Hem hizmeti sunan hem de hizmetten yararlananlar açısından  kamu yararı ve hizmet gerekleri örtüşmeyen ilgili değişikliğin iptali  için TMMOB tarafından dava açılmıştır

Sonuç: Dava devam etmektedir.

 

10)

Mahkeme        : Danıştay 6.Daire
Dosya No       : 2013/ 6220
Davacı            : TMMOB
Davalı                         : Çevre ve şehircilik Bakanlığı

Konu              : 01.06.2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 1. inci maddesinin 2. fıkrasının, 7. maddesinin 3. fıkrasının,8., 9., 10. maddelerinin,12. maddesinin muhtelif paragraflarının (ilgili kısımda ayrıntılı ifade edilmiştir.), 14. maddesinin (1), (2), (4,), (14) bentlerinin, 15., 16.,21.maddenin birinci fıkrasındaki "kentsel dönüşüm ve gelişme alanları hariç" ibaresinin,24., 26., 29. maddenin birinci fıkrasının, 31., 32., 39. 40. maddelerinin, 42. Maddesinde yer alan "ondördüncü fıkrasının birinci cümlesinin "yaptırıp her yıl için yenilemeleri" ibaresi "yaptırmaları" olarak değiştirilmiş" ibaresinin, "ve dördüncü cümlesi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır" ibaresinin, 43. maddenin, 44. maddesinin 4. fıkrasının ve Geçici-4. maddenin iptali ile dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulması istemidir.

Açıklamalar    : Mevzuata ve kamu yararına aykırı olan maddelerin iptali için TMMOB tarafından dava açılmıştır.

Sonuç              :

 

11)

Mahkeme        : Danıştay
Dosya No       : 2013/
Davacı            : TMMOB
Davalı           : 1- Yükseköğretim Kurumu
 2- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

Konu               : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi‘nin (ÖSYM) web sitesinde 7 Haziran 2013 tarihinde  "Mühendislik Tamamlama: Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programına Giriş Sınavı" duyurusunun ve bu duyurunun dayanağı olan YÖK kararının iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemidir.

Açıklamalar    : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi‘nin (ÖSYM) web sitesinde,  "Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı (2013-Mühendislik Tamamlama): Başvuru İşlemleri ve Örnek Sorular" başlığı altında 7 Haziran 2013 tarihinde duyuru yapılmıştır.  Bu duyuruya göre 24 ayrı branşa mensup teknik öğretmenlere mühendislik tamamlama eğitimine katılmaları için 10-17 Haziran 2013 tarihleri arasında başvuruların alınacağı, sınavın ise 21 Temmuzda yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, örnek soru tipleri de duyurunun ekinde verilmiştir.YÖK‘ün web sitesinde ise, "Duyurular" bölümü altında yine mühendislik tamamlama programına giriş sınav ve başvuru tarihleri ile hangi branşa ait öğretmenlerin başvuracağına ilişkin bilgilerin yeraldığı ve ayrıca diğer branşlara ilişkin çalışmaların devam ettiği duyurulmuştur.YÖK Başkanlığı bu tamamlama eğitimi ve sınavına ilişkin almış olduğu kararı yayımlamamış olduğundan kararın içeriğine ilişkin bir bilgiye sahip değiliz. Tamamlama eğitimi ve sınavına ilişkin ilgili meslek odaları yapılan çalışmalara ve sürece dahil edilmemiş, herhangi bir görüş de alınmamıştır.Bugün sayıları 100.000. olduğu söylenen teknik öğretmenlerin 70.000.‘nin dava konusu sınav ve tamamlama eğitimine katılacağı ifade edilmektedir. YÖK, doğrudan mühendislik ve mimarlık mesleğini ilgilendiren bu konuda görüş sorma gereği bir yana müvekkil Birliği bilgilendirme ihtiyacı dahi duymamıştır.Dava konusu işleme ilişkin YÖK ve yetkili organlarınca işletilen sürece dair ise idari işlemlerde olması gereken şeffaflık ve aleniyet sağlanmamış, örneğin dava konusu işleme dayanak olan ÜAK Kararından ve bu doğrultuda alınan Yükseköğretim Genel Kurulu  Kararı‘ ndan basında çıkan haberler sayesinde, sınav başvurusuna ilişkin Yükseköğretim Kurulu duyurusundan ise Oda üyelerinin bilgilendirmesi üzerine haberdar olunmuştur. Aleniyetten yoksun yürütülmekte olan bu süreç dahilinde tesis edilen işlemlerin içeriğine ve gerekçelerine de doğal olarak hiçbir şekilde ulaşılamamıştır. Başta Usul ve Amaç yönünden hukuka aykırı olan işlemin iptali için TMMOB tarafından dava açılmıştır.

Sonuç              :

12)

Mahkeme        : Danıştay ......Daire
Dosya No       : 2013/....
Davacı            : TMMOB
Davalı              : Başbakanlık

Konu               : 7 Kasım 2013 tarihli ve 28814 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 2013/5484 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali, yürütmenin durdurulması ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘na 66 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek 3. maddenin ve Ek 4. maddenin 3. ve 4.  fıkralarının Anayasa‘ya aykırı olması nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi istemidir.

Açıklamalar    : 7 Kasın 2013 tarih ve 28814 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 2013/5484 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile   Birliğimize bağlı Orman Mühendisleri Odası üzerinde idari ve mali denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılacağı düzenlenmiştir.

İlgili Kararnamenin, Kararnamenin dayanağı olarak gösterilen  6235 sayılı Yasa‘nın Ek-3. maddesi ve bunun yanında aynı Yasa‘nın Ek-4. Maddesinin 3. ve 4. fıkralarının hukuka ve Anayasa‘ya aykırı olması nedeniyle iptali istemi ile TMMOB tarafından dava açılmıştır.

Sonuç              :

 

13)

Mahkeme       : Danıştay ......Daire
Dosya No       : 2013/....
Davacı            : TMMOB
Davalı              : Başbakanlık

Konu              : 17 Aralık 2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali, yürütmenin durdurulması ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘na 66 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek 3. maddenin ve Ek 4. maddenin 3. ve 4.  fıkralarının Anayasa‘ya aykırı olması nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi istemidir.

Açıklamalar    : 17 Aralık 2013 tarih 28854 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile   Birliğimize bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üzerinde idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacağı düzenlenmiştir.

İlgili Kararnamenin, Kararnamenin dayanağı olarak gösterilen  6235 sayılı Yasa‘nın Ek-3. maddesi ve bunun yanında aynı Yasa‘nın Ek-4. Maddesinin 3. ve 4. fıkralarının hukuka ve Anayasa‘ya aykırı olması nedeniyle iptali istemi ile TMMOB tarafından dava açılmıştır.

Sonuç              :

14)

Mahkeme        : Danıştay ......Daire
Dosya No       : 2013/....
Davacı            : TMMOB
Davalı              : : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Konu               : 11.10.2013 tarih 28792 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 2. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin  1, 3 ve 5. alt maddelerinin,  6 ve 12. maddenin iptali ve yürütmenin durdurulması, Yönetmeliğin 2. maddesinde yapılan değişikliğin dayanağı 6495 sayılı Yasa değişikliği olduğundan bu değişikliğin de Anayasa‘ya aykırı olması nedeniyle somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi  istemidir.

Açıklamalar    :Davalı İdare,  29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği"n üzerinden bir yıl geçemeden ikinci değişikliğini yapmıştır. Bu arada 6495 sayılı Yasa ile de 6331 sayılı Yasa‘nın 3. maddesindeki  "iş güvenliği uzmanlığı" değiştirilmiş iş güvenliği uzmanı tanımı içine "iş müfettişleri" eklenmiş ve teknik eleman tanımına da "biyolog" eklenmiştir. Yasa‘nın yürürlük tarihi de ötelenmiştir.  Davalı İdare, yönetmelik değiştirmek için Yasa değişikliği yoluna gitmeyi daha kolay bir yöntem olarak görmektedir. Kamuoyunda "torba yasa" olarak bilinen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa" ismini alarak komisyonlarda ve ilgililerce tartışılmadan, yasalaşmaktadır. Yasama organı yönetmelik değiştirir gibi Yasa değişikliği yapar konuma getirilmiş olup, Anayasa ve hukuk devleti ilkesi ve TBMM İç Tüzüğü uygulanmaz hale getirilmiştir. Bu durum, hukuk güvenliği ve istikrar ilkelerinin de  yok olmasına yol açmaktadır.  Dava konusu yönetmeliğin 2. maddesinin (f) bendi, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 1, 3  ve 5. alt  maddelerinin, 6. maddenin  ve 22. maddenin iptali  ve yürütmenin durdurulması,  Yönetmeliğin 2. maddesinde yapılan değişikliğin dayanağı Yasa değişikliğinin de Anayasa‘ya aykırı olması nedeniyle somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi istemi ile TMMOB tarafından dava açılmıştır.

Sonuç              :                            

15)

Mahkeme        : Danıştay ......Daire
Dosya No       : 2013/....
Davacı            : TMMOB
Davalı                         : :Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Konu               : Yükseköğretim Yürütme Kurulu‘nun 24.07.2013 tarihli Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan aynı isimli mühendislik programlarının birbirleri ile eşdeğer olduğuna, Teknoloji Fakültelerinin mühendislik programlarından mezun olanların ilgili dalın Mühendisi unvanını kullanacağına dair kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemidir

Açıklamalar    : . Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı‘mn 05.08.2013 tarih ve 5601 sayılı yazısı ile "Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan mühendislik programlarının eşdeğer sayılıp sayılmayacağı ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan Mühendislik Bölümü mezunlarının mühendis unvanını kullanıp kullanamayacağına ilişkin başvurular 24/07/2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun‘un 2880 sayılı KanunTa değişik 43/b maddesi uyarınca, Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan aynı isimli mühendislik programlarının birbirleri ile eşdeğer olduğuna, Teknoloji Fakültelerinin Mühendislik Programlarından mezun olanların da ilgili dalın Mühendisi unvanını kullanılacağına karar verilmiştir." Kararı TMMOB‘ye bildirilmiştir.  Hukuka aykırılık taşıyan bu kararın iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle  ile TMMOB tarafından dava açılmıştır.

Sonuç              :

 

Etkinlikler

Nisan 2014

Pts

Sl

Çrş

Prş

Cum

Cts

Paz

14

07

08

09

10

11

12

13

15>

14

15

16

17

18

19

20

16

21

22

23

24

25

26

27

17

28

29

30

01

02

03

04

18

05

06

07

08

09

10

11

19

12

13

14

15

16

17

18

20

19

20

21

22

23

24

25

21

26

27

28

29

30

31

01

19.04.2014

4.GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

20.04.2014

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

25.04.2014

TMMOB DENETLEME KURULU TOPLANTISI

TMMOB Etkinlikleri

 
Kent Sempozyumları

COPYRIGHT © 2009-2014 TMMOB

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Selanik Caddesi No:19/1 06650 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 312 418 12 75 Faks: 0 312 417 48 24

eposta00.gif, 498B

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İÇ MİMARLAR ODASI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MİMARLAR ODASI ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI PEYZAJ MİMARLARI ODASI ŞEHİR PLANCILARI ODASI TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.