ANA SAYFA

ANA SAYFA

BİZE ULAŞIN

BİZE ULAŞIN

SİTE HARİTASI

SİTE HARİTASI

RSS

RSS

18 NİSAN 2014 CUMA   

ENGLISH
Kütüphane

SİTE İÇİ ARAMA: 

Loading

BASIN
AÇIKLAMALARI

ODA
HABERLERİ

İKK
HABERLERİ

ETKİNLİK
AÇILIŞ
KONUŞMALARI

GÖRÜŞLER

BELGELER

SONUÇ
BİLDİRGELERİ

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

TMMOB 2014 YILI BİLİRKİŞİLİK-EKSPERLİK-HAKEMLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK YÖNETMELİĞİ

  

(19.4.1983  Tarih ve 18023 Sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmış, 16.1.1982  Tarih ve 17566  Sayılı Resmi Gazete‘de Yayınlanan)

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
2014 YILI BİLİRKİŞİLİK-EKSPERLİK-HAKEMLİK VE  
 TEKNİK MÜŞAVİRLİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)‘ne bağlı Oda üyelerinin, özel kesim ya da kamu kesiminde özel istek ya da mahkeme kararları üzerine yapacakları mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin koşulları, ücretleri, ödeme biçimleri ve ilişkiler bu yönetmelikle belirlenir ve uygulanır.

Bu yönetmelikle, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılması, üyelerin hak ve ücretlerinin korunması amaçlanır.

Dayanak

Madde 2- Bu yönetmelik, 6235 (7303) Sayılı TMMOB Yasası‘nın 2/b,c maddesi hükümlerine dayanılarak çıkartılmıştır.

Kapsam

Madde 3- Bu yönetmelik hükümleri, bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik alanlarındaki mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde uygulanır.

Madde 4- "Bu yönetmelik kapsamında belirtilen mühendislik ve mimarlık hizmetlerini, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre TMMOB‘nce tespit olunan uzmanlık alanları ile sınırlı kalmak üzere TMMOB üyesi mühendis ve mimarlar yapmaya yetkilidirler"

 

                                                İKİNCİ BÖLÜM

Hizmetin  Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar

Madde 5- Bu yönetmeliğin mali hükümlerini TMMOB Yönetim Kurulu her yıl yeniden düzenler ve ilan eder. Odalar, kendilerine karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olan, tecrübeli ve uygun nitelikli üyeleri arasından seçtiği bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapabilecek üyelerinin listesini   hazırlayarak TMMOB‘ne gönderir ve TMMOB Genel Sekreterliği bu listeleri müracaatlarda kullanmak üzere dosyalar ve bir örneğini her yıl  Aralık ayı içerisinde Valiliklere gönderir.

Madde 6-  Mahkemelerin  özel ihtisas  gerektiren konulardaki bilirkişi, eksper  ve  hakem  istekleri,  ilgili  ihtisas  alanları  dikkate  alınarak,  TMMOB  Genel Sekreterliğince ilgili Oda Yönetim Kurulu‘nun oluru alınarak yerine getirilir.

  

                                                ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

                                                   Mali Hükümler

  

Bilirkişilik

Madde 7-   Bilirkişilik  hizmeti,  bilim,  teknik ve ekonomik sahalarda belirtilen konulardan  isteneni, mahallinde ya da  dosya   üzerinde  inceleme  yaparak fiyat takdiri, kıymet, nitelik, kusur ve durum tespiti için rapor tanzimi ile lüzum görülecek    hallerde    bunların   dışındaki    hususların   tayin   ve   tesbitinin  yapılmasıdır.

            Bilirkişilik  Ücretleri ;

            a) H.M.U.K. (Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu), C.M.U.K. (Ceza       Muhakemeleri  Usulü Kanunu) ve  İstimlak Yasası vb.   gereğince             mahkemelerde ya da duruşmalarda ücretler:

            - Kaybettiği iş süresi için alacağı tazminat,

            - İnceleme ve yolculuk masrafları,

            - Çalışmasıyla uygun ücreti

            dikkate alınarak hakim tarafından tespit edilir.

            b)  Diğer  kamu   kuruluşlarında   ya da   özel kuruluşlarda  ya da               .          şahısların  doğrudan bilirkişilik işlemlerinde;

•1)    Büroda  dosya  üzerinde  düzenlenen  raporlarda  kişi  başına  her rapor için en az 275.88.- TL ücret alınır.

•2)    Arazide  ve  iş sahalarında  düzenlenen  raporlarda  arazide geçen  her gün  için kişi başına 203.28.- TL   eklenmek üzere, her rapor için kişi başına en az 136.49.- TL ücret alınır.

Ancak  arazi  çalışmalarında  incelikli  ölçümler  olduğunda  Harita  ve Kadastro Mühendisleri Odası Birim Fiatları uygulanır.

•3)    Mahkemelerde  açıklama  yapılması  halinde  her  celse  ya da ek açıklama için en az 203.28.- TL ücret alınır.

•4)    Raporların düzenlenmesinde, daktilo, kırtasiye, deney, teknik resim ve benzeri  masraflar ayrıca alınır.

•5)    Arazide ya da büroda bir defasında birden çok dosyanın incelenmesi durumlarında  10   dosyaya   kadar   dosya   başına   217.80.- TL alınır. 10  dosyadan fazlası için dosya  başına  en az  136.49.- TL ücret alınır.

•6)    Aynı  dosya  içinde  birden  fazla  rapor düzenlendiğinde her rapor  için normal ücretin %50‘si oranında ek ücret alınır.  

Eksperlik

Madde 8-  Mahallinde  ya da  dosya üzerinde gerekli incelemeyi yaparak kıymet takdiri, fiyat tesbiti ve benzerleri ile ilgili rapor tanzimi hizmetlerinin yapılmasıdır.

            Eksperlik  Ücretleri;

 

            Mt: İncelenen meta tutarı

            Çg: Çalışılan gün sayısı

            Es: Çalışılan eksper sayısı

            A: 2014 yılı için (217.80.-TL) olmak üzere :

            a)  12.000.-TL‘na kadar

                                       Mt

            EsxÇgxA+2A+-----------

                                      1000

            b)  60.000.-TL‘na kadar:

                                                                   Mt-10.000

            EsxÇgxA+3A+1.00         +--------------------------

                                                                     2000

            c)  300.000.-TL‘na kadar:

                                                                       Mt-50.000                              

            EsxÇgxA+4A+7.70               +---------------------------

                                                                      3000

 

            d)  600.000.-TL‘na kadar:

                                                                      Mt-250.000

              EsxÇgxA+5A+27.50           +----------------------------

                                                                       4000

            e)   600.000.-TL ve daha yukarısı için:

                                                                      Mt-500.000

            EsxÇgxA+6A+49.50             +----------------------------

                                                                           5000

 

            formülleri ile hesaplanır.

  

Hakemlik

Madde 9- H.M.U.K. Tahkim Sözleşmesi gereğince taraflar arasındaki               anlaşmazlığın çözümündeki mühendislik ve mimarlık hizmetidir.

 

            Hakemlik  Ücretleri;

            Hakemlik ücretleri H.M.U.K.‘nda belirtilen esaslara tabidir.

 

Teknik Müşavirlik

Madde 10-    Mühendislik ve mimarlık hizmetine ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin yapılmasına fikren katkıda bulunulmasıdır.

Müşavirlik  Hizmetleri ;

            İşin  niteliği  ve  mali  boyutları  ile  çalışma koşulları ve süresi dikkate alınarak TMMOB Genel Sekreterliğince tesbit edilir.

  

 DÖRDÜNCÜ   BÖLÜM

 Genel  Hükümler

 

Madde 11- Bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik gibi  hizmetlerde  yol  ve  ikamet gibi zorunlu masraflar ayrıca ödenir. Raporlardaki eksikliklerin giderilmesi için verilecek ek raporlar için ayrıca ücret ödenmez. Ancak; bu raporlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde, zorunlu giderler ödenir.

Madde 12-  Bilirkişilik  ve  hakemlik  istemleri,  Birlik  Genel  Sekreterliğince izlenir.  Bu   hizmetler   karşılığı   alınan   ücretlerin  %  10‘u   bilirkişilik   ve hakemlik yapan üyelerce TMMOB‘ne ödenir.

Madde 13-   Eksperlik   ve   teknik   müşavirlik   hizmetlerinde ,  yapılan  işin durumuna göre TMMOB Genel Sekreterliğince tahmin edilen ücretin  %40 ‘ı avans olarak alınır. Tamamlanan işlem sonrasında  kesinleşen  ücrete  göre avans  tamamlanır  ve  bundan  sonra  rapor  istem sahibine TMMOB Genel Sekreterliğince verilir. Ücretin % 50‘si  görevi tamamlayan  üye ya da üyelere,   %  30 ‘u ilgili  Oda ya da  Odalara  verilir,  % 20 ‘si  ise  Birlik  hissesi  olarak alıkonur.

Madde 14- Özel  bilirkişilik  istemleri  Birlik Genel Sekreterliğince incelenir ve istem uygun görülürse; bir Odayı ilgilendiriyorsa ilgili Oda Yönetim Kurulu‘na, birden çok Odayı ilgilendiriyorsa  Birlik Yönetim Kurulu‘na sevkedilir.

Yürütme

Madde 15- Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB Yönetim Kurulu yürütür.

Yürürlük

Madde 16- Bu   yönetmelik, 2014 yılı için uygulanacak ücretlerin Birlik Yönetim Kurulu‘nca  kabulü  ile  01 Ocak 2014  tarihinde  yürürlüğe  girer.

 

Etkinlikler

Nisan 2014

Pts

Sl

Çrş

Prş

Cum

Cts

Paz

14

07

08

09

10

11

12

13

15>

14

15

16

17

18

19

20

16

21

22

23

24

25

26

27

17

28

29

30

01

02

03

04

18

05

06

07

08

09

10

11

19

12

13

14

15

16

17

18

20

19

20

21

22

23

24

25

21

26

27

28

29

30

31

01

18.04.2014

4.GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

19.04.2014

4.GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

20.04.2014

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

TMMOB Etkinlikleri

 
Kent Sempozyumları

COPYRIGHT © 2009-2014 TMMOB

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Selanik Caddesi No:19/1 06650 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 312 418 12 75 Faks: 0 312 417 48 24

eposta00.gif, 498B

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İÇ MİMARLAR ODASI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MİMARLAR ODASI ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI PEYZAJ MİMARLARI ODASI ŞEHİR PLANCILARI ODASI TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.