EMO`DAN TSE`YE DAVA

25.07.2014

Elektrik Mühendisleri Odası, TSE`nin standart koyma ve denetleme görevini aşarak, yasal yetkisi olmamasına karşın mühendislik hizmetlerine el atmasını yargıya taşıdı.  EMO, konuya ilişkin olarak 25 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

EMO`DAN TSE`YE DAVA

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Türk Standardları Enstitüsü`nün (TSE), standartları koyan ve gerektiğinde denetleyen bir kuruluş olarak mühendislik hizmetlerini kendisinin yapmaya kalkması ve işyerlerine gönderdiği yazılarla kendisinden hizmet alımını zorunlu tutmasına karşı yargıya başvurdu. Danıştay`a yapılan başvuruda, 2 Haziran 2014 tarihli işlemdeki "paratoner, topraklama ve tankların katodik koruma ölçümlerinin" TSE tarafından yapılacağına ilişkin bildirimin iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi. Bu uygulamanın TSE`nin kuruluş amacına aykırı olduğu gibi, yasal dayanağının da bulunmadığı ortaya konulan dilekçede, söz konusu işleme ilişkin tek dayanak olarak sunulan TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Ücret Yönergesi`ndeki fiyat düzenlemesinin de iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edildi.

EMO, 23 Temmuz 2014 tarihinde Danıştay`a yaptığı başvuruda, TSE`nin 2 Haziran 2014 tarihli LPG istasyonlarının teknik düzenlemelere uygun bir işletme olup olmadığının raporlanmasını içeren Hizmet Yeterlilik Belgesi`nin yenilenmesine ilişkin işyerlerine gönderdiği duyuruda yer verdiği şu bildirimin iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi:
"TSE tarafından paratoner, topraklama ve tankların katodik koruma ölçümleri yapılacak, Bu işlem için TSE`ye ayrıca müracaat edilecek ve ücreti ayrıca yatırılacak."

5307 sayılı LPG Kanunu`ndan alıntılar yapılarak, teknik düzenleme kapsamında TSE standartlarına uygunluğun gözetildiği ortaya konulurken, şöyle denildi:
"Düzenlemeye göre, LPG tesislerinin kuruluşu ve işletilmesinde, çevre, iş sağlığı, güvenlik gibi çeşitli mevzuata uygunluk yanında teknik düzenlemeler yönünden de uygunluğun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, TSE standartlarına uygunluk belirlemesi, standartları yayımlayan kuruluş olan TSE tarafından Hizmet Yeterlilik Belgesi ile yapılmaktadır."

TSE`nin ilgili standardının da alıntılandığı dilekçede, standarttaki "İstasyondaki katodik koruma, paratoner ve topraklama ölçümleri yılda en az bir defa yetkili kişi veya kurumlara yaptırılmalıdır" cümlesine dikkat çekilerek, şu değerlendirme yapıldı:

"Standart içerisindeki düzenlemeden de anlaşılacağı gibi, katodik koruma, paratoner ve topraklama ölçümleri yılda en az bir defa olmak üzere, yetkili kişi veya kurumlar tarafından yapılacaktır. Bu ölçümlere dair raporlar işletmede hazır bulundurulacak, TSE tarafından belgeye esas denetimler sırasında bu raporların varlığı aranacaktır."
Tüm bu düzenlemelere karşın TSE`nin katodik koruma, paratoner ve topraklama ölçümlerinin kendisi tarafından yapılmasını zorlamakta ve belge düzenlemek için peşin olarak topraklama ölçüm bedelini de talep etmekte olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca dilekçede, elektriksel ölçümlerin EMO üyesi mühendisler tarafından mesleki faaliyet olarak yerine getirildiği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ya da TSE`nin Kuruluş Yasası`nda, TSE`nin katodik koruma, paratoner ve topraklama ölçümleri yaparak rapor düzenlemesine yönelik yetki veren herhangi bir düzenleme bulunmadığının altı çizildi. TSE`nin Kuruluş Kanunu`nda daha ilk maddedeki "Her türlü madde ve mamulleri ile usul ve hizmet standartlarını yapmak gayesiyle ‘Türk Standardları Enstitüsü` kurulmuştur" hükmü anımsatılıp, ikinci maddesinde sayılan görevleri arasında da böyle bir yetki tanınmadığı vurgulandı. "Aksine topraklama ölçümü gibi faaliyetlerinin TSE`nin görevleri ile bağdaşmayacağı açıktır" denilen dilekçede, TSE`nin yayımlamış olduğu ikincil mevzuat içerisinde de katodik koruma, paratoner ve topraklama ölçüm hizmeti yapılmasına yönelik herhangi bir düzenleme, usul ve esas yer almadığı kaydedildi. Yalnızca, dava konusu "TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Ücret Yönergesi" içerisinde bu ölçümlerle ilgili fiyatlamaya yer verildiği belirtilerek, yasal dayanağı bulunmayan bu düzenlemenin de iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edildi. Dilekçede ayrıca TSE`nin serbest mühendislik hizmetleri yapmasının denetim açısından yaratacağı soruna da "TSE`nin yapmış olduğu denetim kapsamında arayacağı bir ölçüm raporu hizmetini yine kendisinin üstlenmiş olması, denetim anlayışıyla bağdaşmayacak olup, düzenlenecek hizmet yeterlilik belgesini de tartışmalı kılacaktır" uyarısıyla yer verildi.

Elektrik Mühendisleri Odası
25 Temmuz 2014