GIDAMO: TMMOB KANUNU’NU DEĞİŞTİRME GİRİŞİMİ İLE MESLEK ODALARININ HEDEF ALINMASINA KARŞI, ÜLKEMİZDEN, KAMU YARARI UYGULAMALARINDAN, ÖZERK DEMOKRATİK MESLEKİ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZDEN YANA OLAN MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEKTİR

02.06.2020

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve bağlı tüm şube ve temsilcilikleri; meslek örgütleri yasalarının değiştirilme girişimine ilişkin 2 Haziran 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak Odalarına ve TMMOB'ye sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini kamuoyu ile paylaştı.

TMMOB Kanunu`nu Değiştirme Girişimi ile Meslek Odalarının Hedef Alınmasına Karşı,
Ülkemizden, Kamu Yararı Uygulamalarından, Özerk Demokratik Mesleki Örgütlülüğümüzden
Yana Olan Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecektir

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Anayasa`nın 135. maddesine dayalı 6235 sayılı kanunu çerçevesinde kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Anayasaya göre Birliğimiz, meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin kamusal menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumakla yetkilidir.

TMMOB Kanunu, bizlere kamu ve ülke çıkarları için gerekli gördüğü bütün girişim ve faaliyetlerde bulunma sorumluluğunu vermiştir. Birliğimiz, meslek mensuplarımızın hak ve yetkileri kadar, toplumun genel çıkarlarının korunması için de çalışmakla yükümlüdür. İktidarların gündelik siyasal çıkarları için hayata geçirmek istedikleri proje ve uygulamaların bilime, doğaya ve kamusal çıkara uygunluğu konusunda toplum adına denetlemek birliğimizin ve tüm meslek örgütlerinin anayasal sorumluluğudur.

Bilindiği üzere, meslek kuruluşlarının seçim usulüne yönelik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`nda demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliği siyasi iktidar tarafından tekrar gündeme getirilmiştir

Öngörülen değişiklik, Odalarımızın yasa ile belirlenmiş olan mesleğin kamu ve toplum yararı için etik ilkelere ve esaslara uygun yapılmasını sağlayan, meslek alanının düzenlenmesi ile mesleğin gelişimine katkı sunulması amacına hizmet etme imkânı bırakmamaktadır.

Birliğimiz, meslek alanımızdaki tüm faaliyetlerin mesleki dayanışma ilişkileri esasına bağlı olarak sürdürülmesinin güvencesidir.

TMMOB`nin, siyasal iktidarların hedefinde olmasının temel nedeni, sahip olduğu kamusal nitelik ve toplumcu mücadele çizgisidir. Meslek alanımızdaki dayanışma ilişkisini ve kamusal denetimi ortadan kaldırarak tümüyle rekabete dayalı bir sistem kurmak, ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının acımasız piyasa koşulları altında çok uluslu şirketlerin ve ulusal tekellerin boyunduruğu altında ezilmesine neden olacaktır.

Her şeyden önce şunun altını çizmek isteriz ki, Cumhurbaşkanı`nın meslek örgütlerini hedef alan açıklamaları antidemokratik bir bakış açısının tezahürüdür. Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağı kendi yasalarında açık biçimde düzenlenmiştir. Her üyemiz, bu seçim süreçlerinde yer alarak birlik politikalarının ve yönetim kurullarının belirlenmesinde söz sahibi olmaktadır. Herkesin özgürce katıldığı demokratik seçimlerle de yönetim kurulları belirlenmektedir.

Siyasi iktidarı, demokrasiye ve TMMOB`nin özerk yapısına saygı duymaya çağırıyoruz.

Bugün ülkemizde yapılması gereken; hukuk, sağlık ve toplumsal yaşamın bütününü ilgilendiren mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ve örgütlerini, kısaca Anayasal dayanağı olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil; evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek ve geliştirmek olmalıdır. Demokrasiye olan hoşgörüsüzlüğe ve meslek odalarının demokratik şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.

İşte bu nedenler dolayısıyla, mesleki bilgi birikimini, kamu yararı doğrultusunda ortaya koyan özerk ve demokratik işleyişe sahip Odalarımız, üst birliğimiz TMMOB ve diğer meslek örgütleri üzerinde otoriter vesayet oluşturmaya çalışılan bu tür müdahaleleri kabul etmiyor ve herkesi meslek yasamızı değiştirme girişimine karşı çıkmaya, özerk ve demokratik yapımıza saygı duymaya davet ediyoruz.

Mesleğimize, meslek odamıza ve birliğimize sahip çıkacağız.

Gıda Mühendisleri Odası`nın örgütlü üye gücüne dayalı yapısı ve gelenekleri, TMMOB çatısı altında her zaman sürecektir. Oda örgütlülüğü olarak; demokratik kazanımlarımızı korumak, tüm kamusal hizmetlerin toplum çıkarlarını gözeten bir anlayışla verilmesini sağlamak ve yıllardan beri süregelen TMMOB anlayışını ve onurlu duruşunu geleceğe taşımak için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Onur Kurulu
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Konya Şubesi
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilciliği
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilciliği
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilciliği
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliği
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilciliği
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliği
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ordu İl Temsilciliği
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Tekirdağ İl Temsilciliği
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Tokat İl Temsilciliği
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilciliği