JMO: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMAKLA GÖREVLİ BİR ENSTİTÜ, BİLİMDEN NE KADAR UZAK OLDUĞUNU İLAN ETTİ !

04.12.2014

Jeoloji Mühendisleri Odası, Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında yayımlanan Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı`nın personel alım ilanı ile ilgili 3 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMAKLA GÖREVLİ BİR ENSTİTÜ, 
BİLİMDEN NE KADAR UZAK OLDUĞUNU İLAN ETTİ !

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı, "ülkemizin kısa ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, su yönetimi ile ilgili görev yapmakta olan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanmasına yönelik bilgi üretmek. Ulusal ve uluslararası su politikaları geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yapılmasını desteklemek" amacıyla 2011 yılında yayınlanan 658 sayılı KHK ile kurulmuştur.
Enstitünün 27.11.2014 tarihinde Devlet Personel Başkanlığının Web sayfasında yayınlanan personel alım ilanında;

1.     Ceylanpınar Bölgesi Yeraltı Suyu Modelleme Projesi: Ceylanpınar yeraltı suyu akiferlerinin miktar ve kalitesinin belirlenmesi, modelleme yapılması, bölgeye ait su kullanım senaryolarının hazırlanması,

2.     Fırat-Dicle Havzası Hidrolojik ve Ekonomik Modellemesi: Havzanın su kaynaklarına ait kapsamlı bir modellemenin ( hidrolojik, ekonomik ve kalite) geliştirilmesi, modelin uygulanması, sonuçlarının değerlendirilmesi, senaryolarının oluşturulması ve karar vericilere sunulması.

3.     İUSB( İstanbul Uluslararası Su Forumu) Organizasyonu: 27-29 Mayıs 2014 tarihli Forumun çıktılarının derlenmesi, raporlanması, forum yayınlarının hazırlanması ve dağıtımı.

4.     7.WWF 8Dünya Su Forumuna) na Hazırlık: 3. İUSF çıktılarının bu foruma taşınmasının sağlanması, Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olarak SUEN`in forumda tanıtımı ve aktif katılımı yönünde hazırlık çalışmaları.

5.     D-8 Su İşbirliği Koordinasyonu: Bakanlığımızın D-8 odak noktası kurumu olarak, 2014`de İran`da düzenlenecek olan 2. D-8 Su İşbirliği Toplantısına hazırlık yapılması.

Proje ve işlerinde görev almak üzere; Üniversitelerin Coğrafya, Biyoloji veya Çevre Mühendisliği bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olan, yabancı dil bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) pogramını bilen  2 adet personel alınacağı duyurulmuştur.
Personelin görev alacağı konulara bakıldığında  özellikle birinci ve ikinci sırada yer alan konuların tamamen jeoloji veya hidrojeoloji mühendisliği uzmanlık alanlarında yer alan konular olduğu görülmekte olup, aldıkları eğitim geregi  yeraltısuyu ve  yeraltısuyu akiferleri ile bir ilgisi olmayan coğrafya, biyoloji mezunlarının veya çevre mühendisinin  Ceylanpınar gibi ülkemizin önemli tarımsal alanlarından birinde yeraltısuyu akiferlerini
nasıl tespit edeceği veya yeraltısuyunu nasıl modelleyeceğini akıl ve bilimle bağdaştırmak mümkün değildir. 
Su yönetimi konusunda stratejisi geliştirilmek, su politikaları konusunda bilimsel araştırma yapmak ve bilgi üretmek amacıyla kurulmuş olan bir Enstitünün,  yürüteceği projelerin teknik kapsamının ve bu projede tanımlanan işlerin hangi meslek disiplini tarafından yapılabileceğini bilememesini anlamak da, açıklamak da imkansızdır.   
Yeraltısuları konusu jeoloji mühendisliğinin bir uzmanlık alanı olup, işin önemine binaen buğün ülkemizde hidrojeoloji eğitimi de verilen jeoloji mühendisliği bölümlerinin yanı sıra  Hacettepe Üniversitesi ile Aksaray Üniversitesin`de ayrı bir Hidrojeoloji Mühendisliği eğitimi verilmekte ve hidrojeoloji mühendisleri mezun edilmektedir. 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Türkiye Su Enstitünün bağlı olduğu Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu`na  sormak isteriz.

1.     Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde yer alan 658 sayılı KHK ile kurulan ve görevleri kararnamenin 2. maddesinde belirtilen Türkiye Su Enstitüsünün bu söz konusu personel alım ilanı hakkında bilginiz var mıdır?

2.     Üniveristelerin jeoloji ve hidrojeloji mühendisliği bölümleri yıllardan beri her yıl mezun vermelerine rağmen; yeraltısuyu akiferlerinin belirlenmesi, yeraltısuyu modellerinin yapılmasının jeoloji ve hidrojeoloji mühendisleri yerine coğrafya, biyoloji lisans mezunlarından veya çevre mühendislerinden beklenilmesini doğru buluyor musunuz?  Buluyorsanız gerekçelerini kamuoyuna açıklar mısınız?

3.     İlanda belirtilen projelerde yapılacak hizmet ve işlerin hangi mühendislik disiplininin uzmanlık alanı olduğunu biliyormusunuz? 

4.     Bilimsel çalışmalar yapmak ve bilgi üretmek gibi görevi olan bir Enstitünün, projenin teknik içeriğini ve bu kapsamdaki işleri yürütebilecek mühendislik disiplinini bilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?  

5.     Enstitü niteliğinde kurulan ve ülkemiz su politikalarını ve araştırmalarını yapması, yönlendirmesi ve eşgüdümü sağlaması amaçlanan bu kuruluşun personel yapısı ve nitelikleri ile bu personelin su ile ilgili yaptığı çalışmalar nelerdir?

6.     Kuruma alınacak personelin ilana çıkılmadan önce belirlendiği, projelerde alacağı görevlere bakılmayacağı, hatta niteliklerinin önemli olmadığı  yönündeki iddialar doğru mudur?

Değerli basın emekçileri,

Su konusunda bilimsel araştırma yapmak ve bilgi üretmek amacıyla kurulmuş olan bir Enstitünün,  yürüteceği projelerin teknik kapsamının ve bu projede tanımlanan işlerin hangi meslek disiplini tarafından yapılabileceğinin farkına vararak, akla ve bilime aykırı bu ilanın düzeltmesini acilen bekliyor ve Su Enstitüsü`nün kurumsal yapısının görevleri ile uygun  nitelikli personelden oluşturulmasını talep ediyoruz.  
Odamız,  bu yaşananların takipçisi olacak ve gerekli hukuksal girişimleri başlatacaktır.  
Kamuoyuna ve üyelerimize saygıyla duyurulur.    

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu