ŞPO: AVUKATLIK KANUNU`NDA DEĞİŞİKLİK DAYATMASINA HAYIR! SAVUNMANIN YANINDAYIZ!

03.07.2020

TMMOB Şehir Plancıları Odası "Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin demokrasiye, savunma hakkının kullanılmasına, yargının bağımsızlığına ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirterek 3 Temmuz 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Avukatlık Kanunu`nda Değişiklik Dayatmasına HAYIR!
Savunmanın Yanındayız! 

30.06.2020`de Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne sunulan ve avukat sayısı beş bini geçen illerde en az iki bin avukatla baro kurulabilmesini öngören "çoklu baro" ile "seçim sistemi değişikliği" önerilerini kapsayan "Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", demokrasiye, savunma hakkının kullanılmasına, yargının bağımsızlığına ve hukuk devleti ilkelerine aykırıdır.

Bu süreçte, Baroların tasarının geri çekilmesi yönündeki girişimleri ve müzakere talepleri sonuçsuz kalmış, Baro başkanlarının teklifin değerlendirileceği Komisyon toplantısına katılma konusundaki demokratik talepleri reddedilmiş, protesto yürüyüşlerine karşı şiddet uygulanmış ve miting girişimleri engellenmiştir.

Çoklu baro sisteminin görünen gerekçesi "barolara kayıtlı avukat sayılarının artmış olması" ise de, beş binin üzerinde üyesi bulunan üç ilde barolara kayıtlı avukatların sayısı ile teklifte belirtilen baro kurulmasına yeter sayı arasındaki oran incelendiğinde bu gerekçenin sadece bir "bahane" olduğu ve gerekçenin ardında yer alan asıl amacın "savunma"nın gücünü zayıflatmak olduğu açıkça görülmektedir. Çoklu baro modelinin kaçınılmaz olarak kurgulayacağı "taraflı" yapılanma sonucu adil yargılanma hakkı ve tarafsızlık ilkeleri, bir hukuk devletinin nitelikleri ile uyuşmayacak biçimde engellenecektir. Tarafsızlık yerine,  "bir tarafa aidiyet" düzeni üzerine kurulu bir savunma baştan yanlıştır, hukuk devleti ilkelerine aykırı olması nedeniyle kabul edilemez niteliktedir. 

Teklif, seçim sisteminde de temsilde adalet ilkesine aykırı bir model öngörmektedir. Kamu kurumu niteliği haiz meslek kuruluşu ve hukuk sisteminin parçası olan barolar için, "her üç yüz avukat yerine her beş bin avukat için Birlik Genel Kurulu‘nda bir temsilci" bulunmasını düzenleyen değişiklik, barolar arasında üye sayısıyla orantısız bir temsil sistemini dayatmaktadır. Bu değişiklik, Anayasa ile tanımlanmış demokratik seçim ilkesine aykırıdır. 

Bu kapsamda, başta Anayasa olmak üzere, demokrasiye, yargılamada tarafsızlığa, adalete ve hukuk devleti olmanın gereklerine aykırı olduğu açıkça ortada olan "Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" derhal geri çekilmelidir.

Bu teklif, birliğimiz TMMOB`nin ve diğer meslek örgütlerinin zayıflatılması amacıyla başlatılan bir dizi operasyonun ilk adımıdır. Meslek örgütleri tarafından iletilen bir talep olmaksızın, kamu kurumu niteliğindeki bu örgütleri dışlayan, taleplerini görmezden gelen anlayış demokratik değildir ve yerleşik teamüllerle bağdaşmamaktadır. Bir hukuk devletinde, demokrasinin ve hakları savunmanın gereği olan meslek örgütleri üzerindeki bu dayatmacı politikalar ve baskılara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün barolarımızın yanındayız. Bundan sonra da meslek örgütlerine yapılan ve yapılacak olan, katılımcı, şeffaf, demokratik müzakere süreçlerine dayandırılmayan her türlü müdahaleyi reddedeceğiz ve hukuk devletinin ilkelerini, Anayasal hakları savunmaya ve dayanışmayı hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası