Toplantı Kararları

Toplantı No:

54

Toplantı Tarihi:

03.07.2021

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 811: TMMOB 45. Dönem Çalışma Raporu ve Söylediklerimiz kitaplarının 1500’er adet basımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 812: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulunda kullanılacak kırtasiye vb. malzemelerinin temini ve harcamalarının yapılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 813: TMMOB 45. Olağan Genel Kurulunun verdiği görev gereği, TMMOB Kadın Çalışma Grubunun hazırlıklarını sürdürdüğü; TMMOB Disiplin Yönetmeliği Madde 3, Madde 9, Madde 16 ve Madde 17 üzerinde değişiklik yapan önergelerin TMMOB 46. Olağan Genel Kuruluna sunulmasına,

KARAR NO 814: TMMOB 46. Dönem (1 Nisan 2020 – 31 Mart 2022) Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliğinin TMMOB 46. Olağan Genel Kuruluna sunulmasına,

KARAR NO 815: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu'na taşınmak üzere TMMOB Çalışma Programında yer alan başlıklar doğrultusunda karar önergeleri hazırlamak konusunda Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 816: TMMOB 45. Dönem VI. Danışma Kurulunun 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 11.00'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 817: TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Teoman Öztürk’ün aramızdan ayrılışının yıldönümü nedeniyle 11 Temmuz 2021 tarihinde anma etkinlikleri düzenlenmesine, gazete ilanı ve gerekli organizasyon konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,

KARAR NO 818: Tunceli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Jeoloji Mühendisleri Odası Tunceli İl Temsilcisi Uğur Bayrak'ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Jeoloji Mühendisleri Odası Tunceli İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 819: TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Sadık Sarımehmet’in istifasının kabulüne,

KARAR NO 820: Kanal İstanbul projesi ile ilgili, İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanına İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16.03.2021 tarihinde onanan İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine karşı dava açılmasının uygunluğuna,

KARAR NO 821: Kanal İstanbul projesi ile ilgili, İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanına İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25.03.2021 tarihinde onanan İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 3. Etap 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 3. Etap 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planına karşı dava açılmasının uygunluğuna,

KARAR NO 822: Kanal İstanbul projesi ile ilgili, İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanına İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25.03.2021 tarihinde onanan İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 2. Etap 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 2. Etap 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planına karşı dava açılmasının uygunluğuna,

KARAR NO 823: Kanal İstanbul projesi ile ilgili, İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanına İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25.03.2021 tarihinde onanan İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 1. Etap 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1. Etap 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planına karşı dava açılmasının uygunluğuna,

KARAR NO 824: TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kuruluna, Muğla ili Milas ilçesi Dörttepe Köyü mevkiinde Akdeniz İnşaat Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Turizm Kenti projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu Kararına dava açılması konusunda yetki verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 825: TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kuruluna, Muğla Büyükşehir Belediyesi  Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I ve  8677-TR proje nolu dış kaynaklı kredi ile ihale edilen  MUS-W3 ihale nolu ve  Mevcut AAT’lerin Revizyonu (Gümbet ve Gümüşlük AAT) İşi kapsamında yapımına başlanan Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu İşinin durdurulması için dava açılması konusunda yetki verilmesine,

KARAR NO 826: Akustik ve Titreşim Mühendisliği lisans alanında diploma denklik belgesi alanların TMMOB Fizik Mühendisleri Odası'na kaydolmalarına ve kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına,

KARAR NO 827: TMMOB Afet Sempozyumunun 20-21-22 Nisan  2022 tarihlerinde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 828:  TMMOB Afet Sempozyumu Düzenleme Kurulunun aşağıdaki isimlerden oluşmasına,

TMMOB AFET SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Ali Burak YENER TMMOB
Ayşegül AKINCI YÜKSEL TMMOB
Ayşegül ORUÇKAPTAN TMMOB
Cihan DÜNDAR TMMOB
Murat FIRAT TMMOB
Mücella YAPICI TMMOB
Orhan SARIALTUN TMMOB
Selçuk ULUATA TMMOB
Ersin GIRBALAR TMMOB
Tevfik PEKER TMMOB
Örgen UĞURLU ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
Mehmet ÖZDAĞ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
Burçin Gülşah DÜZÜLÜTAŞ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI
İbrahim Uğur TOPRAK GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
Dilan KIRMIZI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
Timur Bilinç BATUR HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
Veysel BAYCAN İÇMİMARLAR ODASI
Jale ALEL İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
Abdullah İNCİR İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
Burak ÇATLIOĞLU JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
Erkan ATEŞ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
Yazgan KIRKAYAK JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
Halil İbrahim YİĞİT JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
Işıl ÖNCÜ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
Ş. Işın ÇAVDAR KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
Ayşen ERTEN MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
Zafer ÖZTÜRK MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Selim ULUKAN MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Mehmet SOYLU METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
İsmail KÜÇÜK METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
Oğuz DEVELİ MİMARLAR ODASI
Elvin SÖNMEZ GÜLER PEYZAJ MİMARLAR ODASI
Faruk DIĞIŞ PEYZAJ MİMARLAR ODASI
Arzu Başaran UYSAL ŞEHİR PLANCILARI ODASI
Ayhan ERDOĞAN ŞEHİR PLANCILARI ODASI
Ali İhsan İLHAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
Yener ATASEVEN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

KARAR NO 829:  7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun TMMOB Uygulama Esasları’nın aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.Kanunun 10 nci maddesinin 10 fıkrası;

Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkilidir.

şeklindedir.

Dolayısıyla, anılan Kanun hükmü gereği;

Aidat borcu olan üyelerin bu kanun hükümlerinden faydalanabilmesi için 31 Ağustos 2021 mesai bitimine kadar odalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Üyelerin, 30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde 9/06/2021 tarihine kadar ödenmemiş olan Odalara olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksitini kanunun yayımını izleyen 3. ayın sonuna kadar (30 Eylül 2021 mesai bitimine kadar)

Kalanın da aylık dönemler halinde ve tüm taksitler toplamı azami altı eşit taksit olacak şekilde ödenmesi halinde, (Eylül – Ekim – Kasım – Aralık 2021, Ocak – Şubat 2022) bu alacaklara uygulanan fer’i alacaklar tahsil edilmeyecektir.

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri durdurulacaktır.

Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilemeyecektir.

Kredi kart ile yapılacak tahsilatlarda aidat borcu olan üyeler ile odaların belirleyecekleri yöntemler çerçevesinde hareket edilmesi uygun olacaktır.

KARAR NO 830:  TMMOB Emek Platformu Belgeleri Kitabından 1000 adet basılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 831:  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 832:  Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Makina Mühendisi Murat Kani Tibet,

KARAR NO 833: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

İran uyruklu Geomatik Mühendisi Atabak SADEGHI, Suriye uyruklu Elektronik Mühendisi Mazen DAABOOL, Azerbaycan uyruklu Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi Javid MAHARRAM, Azerbaycan uyruklu Metalurji ve Malzeme Mühendisi Mammadhuseyn MAMMADZADA, Pakistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Abdur Raafeh MAHMOOD, Makedonya uyruklu Kontrol ve Otomasyon Mühendisi Sezer ALI, Bangladeş uyruklu Bilgisayar Mühendisi Saeed JOHAR, Filistin uyruklu Bilgisayar Mühendisi Anan A.D.RADDAD, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Ogtay MAMMADLI, Azerbaycan uyruklu Makina Mühendisi İlkin SHAHBAZOV,

KARAR NO 834:  TMMOB 45.Dönem çalışmalarında gösterdikleri özverili çalışmalar, katkı ve desteklerinden dolayı dönem boyunca onurlu yürüyüşümüzde bizimle birlikte olan tüm üyelerimize, TMMOB Danışma Kurulu üyelerine, TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyelerine, TMMOB Denetleme Kurulu üyelerine, Odalarımızın Yönetim Kurulu Üyelerine, İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımıza, TMMOB Çalışma Grubu/Komisyon üyelerine, TMMOB Çalışanlarına, Oda Çalışanlarına, emek ve meslek örgütlerinin yöneticilerine ve tüm TMMOB dostlarına teşekkür edilmesine,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ (Katılmadı), Ekrem POYRAZ, Can DURGU (Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ (Katılmadı), A.Ülkü KARAALİOĞLU (Katılmadı), Ata Can KALE (Katılmadı), Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin Küçük, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA (Katılmadı), Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ