Toplantı Kararları

Toplantı No:

8

Toplantı Tarihi:

10.11.2018

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 192: Birliğimiz ile birlikte DİSK, KESK ve TTB’nin çağrıcılığında düzenlenen 10 Ekim 2015 Emek, Barış ve Demokrasi Mitingine yönelik olarak gerçekleşen ve 103 insanımızın hayatını kaybettiği ülke tarihimizin en büyük katliamı olan 10 Ekim Katliamı’nın gerçekleştiği yerde yapılması gereken Anıt’a ilişkin süreci Birliğimiz adına yürütmesi için Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 193: TMMOB Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi’nin hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması konusunda Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 194: TMMOB siyaseti, toplumsal yaşamın bütün alanlarını kapsayan bir süreç olarak görmekte, geçmişten bu yana meslek alanlarımızdaki olayların ve gelişmelerin toplumsal yaşamdaki etkilerini sorgulamakta, üyelerinin,  TMMOB, Oda ve diğer birim yöneticilerimizin siyasal etkinliklerde bulunmasını ve bu bağlamda 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde aday olmalarını temel hak ve özgürlüklerin ve seçilme haklarının kullanılması olarak kabul etmekte ve saygıyla karşılamaktadır. Ancak, bu adaylıkların örgütümüzün ya da herhangi bir biriminin ilgili partilere kurumsal desteği anlamına gelmediğini açıklıkla belirtmek ve kamusal denetim işlevlerini yerine getirmesinde bir engelle karşılaşmasını önlemek üzere, yerel seçimlerde adaylıkları kesinleşen birim yöneticilerimizin, birimlerindeki görevlerini bırakmalarının örgütümüzün bağımsızlığı ve özerkliği açısından uygun olacağının ve Yönetim kademelerindeki üyelerimizin bu süreçte kurum sıfatlarını kullanmadıklarını, örgütümüzün siyasi partilerden bağımsız ve özerk konumuna gölge düşürecek davranışlardan kaçındıklarını gözlemlemekten duyulan memnuniyetin kamuoyuna ve örgütümüze duyurulmasına,

KARAR NO 195: Adana İl Koordinasyon Kurulu'nun Sekreterliğinde, 15-16 Mart 2019 tarihlerinde “TMMOB Adana Kent  Sempozyumu” düzenlenmesine,

KARAR NO 196: İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile 22 Şubat 2019 tarihine kadar “TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Forumu“ gerçekleştirilmesine, 2 Mart 2019 tarihinde yapılacak “TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Çalıştayında“ değerlendirilmek üzere Forum notlarının Birliğimize iletilmesinin istenmesine,

KARAR NO 197: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflarının güncellenmesi gündemiyle yapılacak olan toplantıya Birliğimizi temsilen Mehmet Besleme’nin katılmasına,

KARAR NO 198: TMMOB Dünya Su Günü Sempozyumu yapılmasına, Birliğimiz adına etkinlik sekreteryasının Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yürtülmesine,

KARAR NO 199: TMMOB İmar Affı Raporu’ndan 1.500 adet basımı konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,

KARAR NO 200: Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Gurubu adının “Unvan, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu” olarak değiştirilmesine,

KARAR NO 201: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 202: DİSK'in düzenlediği “Sendikal Örgütlenmede Kadınlar ve Kriz Kıskacında Kadınların Talepleri“ başlıklı foruma Birlik görüşlerimizi aktarmak üzere TMMOB Kadın Çalışma Grubundan Işık Gürbulak'ın katılmasına,

KARAR NO 203: Aydın İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Jeofizik Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Necdet Evlimoğlu’nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Jeofizik Mühendisleri Odası Aydın Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 204: TMMOB Sanayi Kongresi Düzenleme Kurulu'na Deniz Kimyon'un eklenmesine,

KARAR NO 205: TMMOB Kadın Çalışma Grubu Programının uygunluğuna,

KARAR NO 206: TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Sorunları Çalışma Grubu Çalışma Programının uygunluğuna,

KARAR NO 207: TMMOB Gıda Politikaları Çalışma Grubu Çalışma Programının uygunluğuna,

KARAR NO 208: TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu Çalışma Programının uygunluğuna,

KARAR NO 209: TMMOB Kamusal Bakış Sempozyumu Düzenleme Kurulu'na Hasan Can Karakuş (FMO), Alaaddin Poyraz (İçmimarlar O.), Feyzullah Gökçe (JfMO), İsmail Küçük (MeteMO), Özge İdali Özden (Peyzaj MO)'in eklenmesine,

KARAR NO 210: TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu'na Seçkin Gülbudak (JMO)'ın eklenmesine,

KARAR NO 211: TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu'na Neval Demir (Peyzaj MO)'in eklenmesine,

KARAR NO 212: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Afganistan uyruklu İnşaat Mühendisi Ahmet  Faisel ARAB, Azerbaycan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Tunjar ASGARLI, Yunanistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Gieliz CHATIP, Yunanistan uyruklu Makine Mühendisi Tzem BOULOUT, İran uyruklu Mimar Seyyed Morteza KABIRI, Kosova uyruklu Gıda Mühendisi Almira MORINA,

KARAR NO 213: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 24 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 14.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Bülent ONAT, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU, Hakan GÜNAY, Yaşar ÜZÜMCÜ, .Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN(Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ