Toplantı Kararları

Toplantı No:

19

Toplantı Tarihi:

03.08.2019

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 382: 23 Temmuz 2019 tarih ve 30840 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aydın ili sınırları içerisinde bulunan 7 adet Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası, 64 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası ile 39 adet Doğal Mineralli Su Ruhsat Sahasının arama ihalesi hakkında yapılan hukuksal işlemin uygunluğuna,

KARAR NO 383: TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı Broşürüne son halinin verilmesi, Kurultay süresince kullanımının sağlanması ve baskı işleri için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 384: TBMM Genel Kurulunun 18.07.2019 tarihli 105’inci Birleşiminde onaylanan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) hakkında Birlik görüşünün oluşturulması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 385: 19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu organizasyonu ile gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin 40. Yılı olması dolayısı ile 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü için TMMOB Yönetim kurulu eski başkanlarından Teoman Öztürk anısına 19 Eylül'ün 40. Yılı Programı hazırlanması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 386: TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’nin 23-24-25 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 387: TMMOB Yıkılan Kentler Raporundan 1500 adet basılması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 388: TMMOB Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve TMMOB çalışanları için Grup ferdi kaza sigortası yaptırılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 389: TMMOB Bitlis İl Koordinasyon Kurulu kurulması için Odalardan ilgili Yönetmelik gereği temsilcilerin istenmesine,

KARAR NO 390: Selanik Caddesi No:19/2 Yenişehir / Ankara adresinde bulunan ve Birlik hizmetleri için kullanılmakta olan daireden çıkış işlemlerinin yapılmasına,

KARAR NO 391: 21 Haziran 2019 tarih ve 30808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında hukuksal işlem başlatılmasına,

KARAR NO 392: 8 Temmuz 2019 tarih ve 30825 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında hukuksal işlem başlatılmasına,

KARAR NO 393: 25 Temmuz 2019 tarih ve 30842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında hukuksal işlem başlatılmasına,

KARAR NO 394: TMMOB Jeotermal Enerji Santrallerinin Büyük Menderes Havzasına Çevresel Etkileri Raporu Komisyonu oluşturulmasına, Komisyonda Selçuk Uluata, Baki Remzi Suiçmez, Ali Burak Yener, Niyazi Karadeniz, Ufuk Ataç, İsmail Küçük, Zeyneti Bayrı Ünal, Mehmet Soğancı, Oğuz Türkyılmaz’ın yer almasına,

KARAR NO 395: Düzce'de yaşanan sel felaketinin neden ve sonuçlarına ilişkin teknik rapor hazırlamak üzere komisyon oluşturulmasına, komisyonda yer alacak isimler için Odalardan isim istenmesine,

KARAR NO 396: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın, Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesi, 340 Ada, 12 Parsel, 15 Cilt, 1403 sayfa üzerinde kayıtlı Şube hizmet binasında kat mülkiyeti kurulması işlemlerini gerçekleştirmek üzere TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Doruk ile Uşak Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ayhan Bütün’ün müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,

KARAR NO 397: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

İran uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Amin SOLTANİ,

KARAR NO 398: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Mustafa ÖZTÜRK, Ekrem POYRAZ(Katılmadı), Can DURGU, Feramuz AŞKIN(Katılmadı), Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT(Katılmadı), Ali Burak YENER(Katılmadı), Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ (Katılmadı), Ferhat YAŞAR, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ