TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tesbit Komisyonu ve Kontrol Bürolarının Kurulmasına İlişkin Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 24.07.1981 Resmi Gazete Sayısı: 17410
 

TMMOB ASGARİ ÜCRET VE ÇİZİM STANDARTLARI TESBİT KOMİSYONU VE KONTROL BÜROLARININ KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

 

                AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1- Bu yönetmelik, 6235 (7303) sayılı Kanuna dayanılarak kamu yararı açısından, mühendislik ve mimarlık meslek dallarının gelişmesi, nitelikli hizmet elde edilmesi, meslek mensuplarının hak ve selahiyetlerinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve meslektaşlar arasında dayanışmanın, bilgi ve deney iletişiminin sağlanması amaçlarını taşır. TMMOB üyeleri bu yönetmelik hükümlerine bağlıdırlar.

Madde 2- İlgili Odalar bu yönetmeliğin amacına uygun gerekli tedbirleri alırlar.

ASGARİ ÜCRET VE ÇİZİM STANDARTLARI TESBİT KOMİSYONU KURULMASI

Madde 3- İlgili Odalardan ikişer ve ilgili diğer kamu kuruluşlarından danışman olarak çağrılı ikişer kişinin katılacağı "Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tesbit Komisyonu" TMMOB Başkanlığınca kurulur.

Madde 4- Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tesbit Komisyonunun görevleri şunlardır :

a. Mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin ilişkin standartları ve bu konudaki gelişmeleri izlemek, deneylerden yararlanarak birikim oluşturmak.

b. Elde edilen birikimin ülkemizdeki mühendislik ve mimarlık hizmetlerine yansımasını sağlamak, görüş ve öneriler geliştirerek bunları TMMOB ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına iletmek.

c. Asgari çizim standartları geliştirmek ve ilgili kamu kuruluşlarına iletmek.

d. Mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin uygulamaları incelemek, diğer kamu kuruluşlarının çalışmalarından da yararlanarak birim fiyat ve asgari ücret tesbitinde bulunmak.

Madde 5- Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tesbit Komisyonu yılda en az bir kere, TMMOB Başkanlığının çağrısı üzerine ve en az 5 kişi ile toplanır. Komisyon kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter tayin eder.

Madde 6- Madde 3'de adı geçen diğer kamu kuruluşları şunlardır :

a. Bayındırlık Bakanlığı

b. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

c. İmar ve İskan Bakanlığı

d. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

e. Üniversiteler

f. Türk Standartları Enstitüsü

g. Gerekli görülen diğer kurumlar.

Madde 7- Komisyonun görev süresi bir yıldır.

ODALARIN KONTROL BÜROLARI KURMALARI

Madde 8- Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tesbit Komisyonunca yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek, üyelere duyurmak, asgari çizim standartlarının ve asgari ücretlerin uygulanmasını sağlamak, ilgili Odaların görevleridir. Bu amaçla Odalar, işbirliği halinde, şube ve temsilciliklerinde kontrol büroları kurarlar.

Madde 9- Kontrol bürolarının görevi, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin asgari çizim standartlarına uygunluğunu denetlemek, bu hizmetleri veren üyelerin sorunlarıyla ilgilenmek, üyelik ve asgari ücret kontrolu yapmaktır.

Madde 10- Mimarlık ve mühendislik ücretlerinin bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu görüldükten sonra ilgili Oda Kontrol Vizesi yapılır. Vize işlemi resim proje ve hesapların onayı anlamını taşımaz. Bu hizmetlere karşılık Asgari Ücret ve Çizim Standartları Komisyonlarınca tesbit edilen vize harcı alınır.

ÜYELERİN SORUMLULUKLARI:

Madde 11- TMMOB üyeleri, bu yönetmelikte gösterilen hususlara uyarak, mesleklerini haksız rekabete kapılmadan ve dayanışma içerisinde sürdürürler.

Madde 12- TMMOB üyeleri, mesleki faaliyetleri karşılığı alacakları ücretleri, Odalarca hazırlanacak tip sözleşmelerde belirtmek ve belgelemekle yükümlüdürler. Bu hizmetler karşılığı alınacak ücret, Odalarca belirtilen asgari ücretten aşağı olamaz.

Madde 13- Mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin, Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tesbit Komisyonunca önerilerek Odalarca uygulamaya konulan, çizim standartlarına uygunluğunu sağlarlar.

Madde 14- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları görülenler, ilgili Odaların onur kurullarınca cezalandırılırlar.

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Madde 15- Bu yönetmelik TMMOB Genel Kurulunca kabul edildikten ve yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 16- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 11.06.1974 tarihli OMDU yönetmeliği yürürlükten kalkar.

YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI

Madde 17- Bu yönetmeliği TMMOB ve bağlı Odaları ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yürütür.