ŞPO: İMAR KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEME İLE ODAMIZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN MDU İŞLEMİNİN ORTADAN KALKMAYACAĞI DANIŞTAY KARARI İLE BİR KEZ DAHA KANITLANMIŞTIR

14.03.2019

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Oda tarafından yürütülen mesleki denetim uygulaması işleminin yasal olduğu ve tüm serbest şehircilik hizmeti üreten şehir plancılarının ilgili Yönetmelik maddeleri doğrultusunda Mesleki Denetim Uygulamasını yaptırmasının zorunlu olduğuna ilişkin görülen davayla ilgili 13 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İMAR KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEME İLE ODAMIZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN MDU İŞLEMİNİN ORTADAN KALKMAYACAĞI DANIŞTAY KARARI İLE BİR KEZ DAHA KANITLANMIŞTIR

Bilindiği üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği'nin 8., 14. ve 15. maddesinin ilk fıkrası ile 16., 17. ve 18. maddelerinin; meslek mensuplarına yönelik mesleki denetim yapılabilmesini öngören herhangi bir yasal dayanağın bulunmadığı, söz konusu denetlemenin Odamızın kuruluş amacını aşacak niteliğe sahip olduğu iddiasıyla bir üyemiz tarafından dava açılmıştır. Sonraki süreçte, İmar Kanunu`nun 8. Maddesinin ı) fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında "harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez" şeklindeki hüküm gerekçe gösterilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da müdahil olduğu ilgili dava Danıştay 8. Dava Dairesi tarafından görülmüştür.

Odamızın yürüttüğü Mesleki Denetim Uygulamasının, ilgili Yönetmelik çerçevesinde, yapılan planlara bir "onay"  ya da "vize" verilmesi/verilmemesi gibi bir uygulama söz konusu olmayıp, yapılan mesleki denetim işleminde; planları hazırlayan kişinin "Oda üyesi bir şehir plancısı olup olmadığı", "Oda Onur Kurulu tarafından verilmiş bir yasaklama kararı bulunup bulunmadığı", "Mesleki denetime konu olan işin yapılması için zorunlu olan büro tescilinin bulunup bulunmadığı", "planı hazırlamak için öngörülen yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı" gibi konularda şekli denetimler gerçekleştirildiği yönündeki savunma dikkate alınarak Oda tarafından yürütülen MDU işleminin herhangi bir hukuka aykırılık taşımadığı kararlaştırılmıştır.

Ayrıca Danıştay 8. Dairenin 04.03.2019 tarihinde Odamıza tebliğ edilen 2018/8584 sayılı kararında; "Odaca yapılacak mesleki denetimin ne şekilde olacağını ve karşılığında mesleki denetim ücretini öngören yönetmeliğin dava konusu maddelerinde ve bu maddelere dayanılarak mesleki denetim ücreti tahakkuk ettirilmesine yönelik bireysel işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır."  denilmiştir.

Bununla birlikte,  İmar Kanunun 8. Maddesinin ı) fıkrasında yapılan değişikliğe ilişkin olarak "bu düzenlemenin esasen yapının ruhsatlandırılması öncesi vize ve onay şartını ortadan kaldırdığı, ancak bu düzenlemenin meslek odası ile üyesi arasındaki mesleki denetime sunma yükümlülüğünün bertarafı anlamına gelmeyeceği, meslek odası ve üyeleri arasındaki hukuki duruma ilişkin olmadığı, farklı alanlardaki farklı düzenlemelere ilişkin olduğu görülmüştür" denilerek dayanağını 6235 sayılı yasadan alan Mesleki Denetim Uygulamasının hukuka aykırılığının bulunmadığı; 3194 sayılı yasada yapılan bir değişiklikle ortadan kalkamayacağı; Oda tarafından yürütülen mesleki denetim uygulaması işleminin yasal olduğu ve tüm serbest şehircilik hizmeti üreten meslektaşlarımızın ilgili Yönetmelik maddeleri doğrultusunda Mesleki Denetim Uygulamasını yaptırmasının zorunlu olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır.

Bilgilerinize  sunarız.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası