40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2008/2010

ISBN No:

978-9944-89-985-7

Sunuş

SUNUŞ

"Yüreğimizdeki İnsan Sevgisini ve Yurtseverliği,
Baskı ve Zulüm Yöntemlerinin Söküp Atamayacağının Bilinci İçinde,
Bilimi ve Tekniği
Emperyalizmin ve Sömürgenlerin Değil,
Emekçi Halkımızın Hizmetine Sunmak İçin,
Her Çabayı
Güçlendirerek Sürdürme Yolunda
İnançlı ve Kararlıyız."
Teoman Öztürk

TMMOB, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendisleri, mimarları ve şehir plancılarını temsil etmek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla yükümlüdür. Bu amaçla, TMMOB mesleki alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek zorundadır. Bu nedenle de TMMOB, bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirir, bunların yaşama geçirilmesi için mücadele eder ve bunların gereği olarak en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir Türkiye‘nin yaratılması yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla ve etkinleştirerek sürdürür.

Bizler, TMMOB‘nin 40. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri, bu örgütün büyüklüğünü bilerek, bir meslek örgütüne, bir mesleki demokratik kitle örgütüne sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede düşen görevlerin güçlüğünü ve büyüklüğünü bilerek, ama öte yandan bunlara karşı sorumluluklarımızın da bilinciyle Haziran 2008‘de göreve başladık.

TMMOB Yönetim Kurulu‘nda örgütümüz adına görev yapan bizler, odalarımızın, örgüt birimlerimizin ve üyelerimizin kurulumuza verdikleri büyük destek ve duydukları güvenle; mesleğimizin, üyelerimizin ve ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların tespitine, tespit edilen sorunların çözümüne yönelik olarak; üreten, sanayileşen, demokratik, üzerinde insanca ve barış içinde yaşanılan, çetelerin ve kan içicilerin değil, halkın yönettiği bir Türkiye için en iyisini ve en doğrusunu yapmaya çalıştık.

Sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede yaşıyor olmanın getirdiği sorumluluk, örgütsel duruşumuzu geliştirmemizi gerektirdi. Bu duruş elbette TMMOB‘nin 50 yılı aşan deneyimi ve birikiminin ışığında, yetmişlerden beri yarattığı değerler ve mesleki-demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğuyla bağımsız, demokratik, özgür bir Türkiye‘den yana oldu, emekten ve halktan yana oldu.

40. Dönem Birlik Yönetim Kurulumuz, "Birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme" anlayışı ile yurtseverlik, emekten ve halktan yana olma, demokratlık temel ilkesi ve demokratik merkeziyetçi çalışma anlayışı doğrultusunda, sadece odalarından ve örgütlü üyelerden aldığı güç ve örgütün kendi iç dinamikleri ile yarattığı yönetmelik, gelenek ve ilkelerine sahip çıkarak çalışmalarını tamamlıyor.

Bu Çalışma Raporumuz ile birlikte TMMOB‘nin 40. Dönemine ilişkin olarak tarihe not konuluyor.

Herkes her şeyden önce bilmelidir ki; bu rapor, TMMOB Yönetim Kurulu ile birlikte TMMOB‘ye bağlı odaların ve TMMOB kadrolarının raporudur. Bu raporda söylenenler, TMMOB‘nin kadrolarının söyledikleridir. Yapılanlar, TMMOB kadrolarının yaptıklarıdır.

Özetle nedir bu yapılanlar ve söylenenler?

Biz Yönetim Kurulu Üyeleri, çoğumuz önceden birbirimizi hiç tanımadan Yönetim Kurulunda bir araya geldik. Yönetim Kurulunda karşılıklı tanışma ve birbirini anlama sürecini şüphesiz yaşayacaktık. Sonra arkadaşlıkların tesisini ya da arkadaşlığa adım atmayı ve dönemi bir ekip anlayışı içerisinde karşılıklı sevgi ve saygı ile tamamlamanın gerçekleşmesini sağladık.

Daha etkin, daha demokratik, daha işlevsel bir TMMOB örgütlülüğü için çabalarımızı arttırdık. Dönem sonunda İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımızın sayısı 45‘e yükseldi, Birliğimize bağlı 23 odamızın toplam üye sayısı 350.000‘i aştı. Dönem içerisinde Oda Yönetim Kurulları ile olası sorunları çözme ve örgüt anlayışı içinde iş yapmaya yönelik yüz yüze onlarca görüşme ve toplantı yaptık. Oda Danışma Kurullarında daha etkin, daha işlevsel, daha demokratik bir TMMOB örgütlülüğü için söylenenleri mutlaka değerlendirdik. Oda yönetim kurulu başkanları, sekreterleri, saymanları ile örgütün politikalarına dair onlarca toplantı gerçekleştirdik. Çok sayıda ve çok yerde İKK bileşenleri ile birlikte yerel ve genel sorunlar üzerinde görüş alışverişlerinde bulunduk. İKK toplantılarına katıldık. Gittiğimiz her yerde İKK sekreterlerimiz ve bileşenleri yeterli ve gerekli ilgiyi gösterdiler. Katılımı yüksek toplantılar yaptık. Birlik ve oda çalışanlarımızın, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız olan arkadaşlarımızın dayanışmacı ve özverili çalışmalarının, işlerin gerçekleşmesinde çok önemli bir işlevi oldu.

Çalışma döneminde, odalarımızın iki yüzün üzerinde gerçekleşen etkinliklerinin açılışlarına, panellerine, oturumlarına katıldık. Açılış konuşmaları, panel konuşmaları için ciddi hazırlık yaptık. Konuşmaların tamamını yazılı metinler üzerinden gerçekleştirmek için önemli bir süre ve çaba harcadık.

Onurlu geçmişimizi yaratan ve bugünümüzü sürdüren herkesle bir arada bulunduk, hep birlikte olabilmenin çalışmasını yürüttük. Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk‘ün her ölüm yıldönümünde yaptığı çağrıya, örgütümüzün koordinatlarını yeniden tanımlama için bu dönemde de iki kere uyduk.

Gerek Genel Kurulumuzun verdiği görevleri gerçekleştirebilme, gerekse gelişen olaylar karşısında görüşlerimizi oluşturabilmek için onlarca çalışma grubu oluşturduk. Yüzlerce arkadaşımız odaları adına bu gruplarda yer aldı. Arkadaşlarımızın kişisel birikimlerini örgütümüzün birikimleri ile harmanlayarak, Yönetim Kurulumuzun önünü açıcı çalışmaları yürütmesi, uzun süren toplantılarla gerçekleşti.

Bu dönemde, çok sayıda TMMOB etkinliği gerçekleştirerek önemli bir işlevi yerine getirdik. Yerel Yönetimler ve Kentleşme Sempozyumu, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı, Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı,  Türkiye‘de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu, Sanayi Kongresi, Enerji Sempozyumu ve Jeotermal Kongresi ile sanayiden çevreye, özelleştirmeden yerel yönetimlere ülkemizin sorunlarını masaya yatırdık ve çözüm önerileri oluşturduk. TMMOB‘nin meslek alanları üzerinden insanımıza dair, ülkemize dair söyleyeceklerine geçen dönemde olduğu gibi bu çalışma dönemimizde de kentlerimizi kattık ve sırasıyla Mersin, Samsun, İzmir, Ankara(2.), Aydın, Edirne, Bursa(2.), Diyarbakır, Kırklareli, Van, Batman ve İstanbul(2.)‘da kent sempozyumları gerçekleştirdik. İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız bu çalışmada yoğun emek harcadılar. Etkinliklerimizin tümü kitap haline getirilerek, kamuoyu, uzmanlar ve siyasi karar vericilere iletildi. Etkinliklerimizin sonuç bildirgeleri TMMOB‘nin manifestolarıdır. TMMOB‘nin sözü hep emekten ve halktan yana olarak insana, yaşama ve aydınlık geleceğimize yönelik olacaktır.

Bu dönem TMMOB yayını olarak 12 kitap yayımladık. Tarihsel değeri ve anlamı olan "Birlik Haberleri"ni iki aylık aralarla ve gerçekten TMMOB ortamına yakışan nitelikle çıkardık. Elektronik yayıncılıktan gereğince yararlandık. Web sitemizi yeniledik ve sitemiz aracılığı ile örgüt içi haberleşmeyi etkin ve hızlı olarak gerçekleştirdik. "TMMOB‘den Haberler"i her hafta e-posta ile ilgilenenlere ulaştırdık.

TMMOB ve Bağlı Odaların yayınlarını tek çatı altında toplayabilmek ve TMMOB‘nin kurulduğu yıldan bu döneme biriktirdiklerini, hem TMMOB üyeleri, hem kamuoyuyla paylaşabilmek için "TMMOB Kütüphanesi"ni hayata geçirdik.

Bu dönem bir diğer önemli uğraşma alanımız tarihimizi anlatacak "TMMOB Belgeseli" için yürütülen çalışmaydı. Genel Kurulumuzun bize verdiği görev çerçevesinde belgesel çalışmalarına başlandı, bilgi ve belgeler toplandı; röportajlar yapıldı ve "TMMOB Belgeseli" kurgu aşamasına geldi.

40. Dönem‘de bir başka önemli adımı, "TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi"nin hayata geçirilmesi için attık. Yenimahalle Belediye Başkanı‘na yardımları için çok teşekkür ediyoruz. Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitimi alan öğrenci üyelerimizin Ankara‘da barınma sorununun çözümlenmesine önemli bir katkı sağlayacak "TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi"nin tüm Odalarımızın katkılarıyla önümüzdeki dönemde tamamlanacağını ümit ediyoruz.

İçinde yer aldığımız kuruluş ve platformlarla ilgili olarak da gereğini yaptığımızı düşünüyoruz. Mühendislik Dekanları Konseyi, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, Milli Prodüktivite Merkezi, Türk Loydu Vakfı, Türk Patent Enstitüsü, Kalite ve Çevre Kurulu, Tüketici Konseyi, Reklam Kurulu, BOREN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İşçi Sağlığı Konseyi, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu, Türk Tasarım Danışma Konseyi, Türkiye Sosyal Forumu ve COPISEE ile farklı düzey ve nitelikte olsa da çalışmalara ve toplantılara katıldık. Bu toplantılarda Yönetim Kurulumuz görüşlerimizi katılımcılarla paylaştı.

İstanbul‘da 1-4 Temmuz 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek 6. Avrupa Sosyal Forumu‘nun örgütlenmesi için Türkiye Sosyal Forumu‘nun oluşturduğu Kolaylaştırıcı Kurul içerisinde yer aldık. TMMOB olarak Avrupa Sosyal Forumu‘nda İşsizlik, Kentleşme, Yerel Yönetimler, Enerji ve Su konulu oturumlarda sunum gerçekleştireceğiz.

"Kurumsallaşma esas" düşüncesiyle, meslekler arası tartışmaları en aza indirmek amacıyla yönetmeliklerle ilgili çalışmalarımıza 40. Dönemde de devam ettik. TMMOB Yönetim Kurulu tarafından 1 Haziran 2008 tarihinden bu yana 34 konudaki yönetmelik ve değişiklik karar altına alındı ve Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği sürece karşı hiç bıkkınlık göstermeden, hiç durmadan, hiç ara vermeden biz kendi bildiğimiz yolda yürüdük. Devraldığımız onurlu yürüyüşü ve dik duruşu bağlı odalarımızın yöneticileri ve örgütlü üyelerimiz ile birlikte sürdürdük.

Örgüt olarak birçok konudaki görüşlerimizi kamuoyu ile paylaştık. Gerek yaptığımız basın açıklamalarıyla, gerek çalışma gruplarımızca oluşturulan görüşler ve raporlarla Türkiye üzerine, meslek alanlarımız üzerine sözlerimizi kamuoyuna aktardık. Anayasa tartışmalarına ilişkin basın açıklaması, yerel yönetimlere ilişkin "Nasıl bir kent? Nasıl bir yerel yönetim" raporu, "TMMOB Su Raporu" gibi bazılarını bunlar arasında sayabiliriz.

Toplumsal muhalefetin içinde yer alan TMMOB, dünyada ve ülkemizde yaşananlara seyirci kalmayarak, karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği, sömürüye karşı emeği savunmaya, "Başka bir Türkiye ve başka bir dünya" mücadelesinde onurlu ve dik yürüyüşünü sürdürmeye devam etti. Katıldığımız, düzenleyicisi ya da çağrıcısı olduğumuz miting ve benzeri alan etkinliklerinde hep "Bağımsız, demokratik ve özgür bir Türkiye" için yükselttik sesimizi.

2009 yılında Taksim‘e çıkılmasında, 2010 yılında Taksim‘in "1 Mayıs alanı" olmasında dost örgütlerle yürüttüğümüz mücadele etkili oldu. 12 Eylül mitinglerinde, Sivas katliamının yıl dönümünde, Alternatif Su Forumu kapsamında düzenlenen etkinliklerde, IMF-Dünya Bankası‘na karşı etkinliklerde Örgütümüz hep alanlarda oldu. Türkiye‘de yaşananlara dikkat çekmek için 22 Kasım 2008 tarihinde 31 ilde aynı anda İKK‘larımız eliyle ve binlerce üyemizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz basın açıklamalarında "Krize, AKP‘ye, Gericiliğe, Neoliberalizme, Irkçılığa Karşı" sözümüzü sokakta söyledik.

İlkeli işbirlikleriyle, emekten ve halktan yana çaba gösteren tüm örgütlerle omuz omuza ve birbirimize omuz atmadan yan yana durarak Türkiye demokrasi mücadelesinin içinde yer aldık. Tamamında TMMOB‘nin kırmızı üzerine sarı yazılı pankartını TMMOB kadroları onurla taşıdı.

Yapılan yanlış işlere karşı mücadelemizi açtığımız davalarla da sürdürdük. Nükleer Santral ihalesinin iptali, "Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği"nin iptali bu alandaki örneklerden bazıları. Yanlış gördüğümüz uygulama ve yönetmeliklere yönelik açtığımız davaların çoğunu kazandık. Çıkarılmaya çalışılan tüm yasalara karşı olumlu olumsuz görüşlerimizi kamuoyuna, siyasi karar vericilere ilettik. Meslek alanlarımız ile ilgili çıkan tüm yönetmelikleri izledik. Çok donanımlı bir hukuk birimimiz var.

Bütün bu yapılanlar, bu çalışma raporu ile birlikte TMMOB tarihindeki yerini alıyor.

Biz, TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri, TMMOB‘nin onurlu yürüyüşünde ve dik duruşunda bu dönem üzerimize düşen her türlü görevi yapmanın gayreti içerisinde olduk. Yönetim Kurulumuz, bu zor ama onurlu görevi yerine getirmiş olmanın keyfi içerisindedir. Bizler yaşamımızın sonuna dek böylesi önemli bir görevde bulunmuş olmanın onurunu yaşacağız.

Görev süremiz içerisinde bu onurlu yürüyüşte her zaman bizimle birlikte olan TMMOB ve Oda çalışanı arkadaşlarımıza, TMMOB Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu üyelerine, Oda Yönetim Kurulu Üyelerine, Danışma Kurulu Üyelerimize, İKK Sekreterlerimize, çalışma gruplarında ve komisyonlarda yer alan arkadaşlarımıza, etkinliklerimizde yanımızda bulunan bilim insanlarına, uzmanlara, çalışmalarımızda birlikte olan emek ve meslek örgütlerinin değerli yöneticilerine, demokrasi hak ve özgürlükler mücadelesinde omuz omuza yürüdüğümüz yiğit insanlara ve TMMOB dostlarına teşekkür ediyoruz.

TMMOB bu ülkenin bir nefes alma-verme alanıdır. Bu ülkenin önemli bir mevzisidir. Bu ülkenin ve bu ülke halkının TMMOB‘ye ihtiyacı vardır. Genel Kurul delegelerimizce de ifade edildiği üzere bu ihtiyaç devam etmektedir. Bu ihtiyacın gereklerinin yerine getirilebilmesi için de, TMMOB‘nin Odalarına, Odaların Şubelerine, Şubelerin örgütlü üyeye ihtiyacı vardır. Bu hepimiz tarafından bilinmelidir.

Selam olsun ülkemizin ve dünyanın aydınlık geleceğine sahip çıkanlara!,
Selam olsun TMMOB‘nin onurlu yürüyüşünü ve dik duruşunu sürdürenlere ve sürdüreceklere!
Yaşasın TMMOB.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü.

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mayıs 2010

İçindekiler

40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

(2008 MAYIS-2010 MAYIS)

İÇİNDEKİLER

 

41. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ                                              

SUNUŞ                                                                                                                       

SAYGIYLA ANIYORUZ                                                                                      

TEOMAN ÖZTÜRK                                                                                                

ÖNCEKİ DÖNEMLER TMMOB BAŞKANLARI                                                     

1. TMMOB 40. GENEL KURULU                                                                   

1.1.  Divan Üyeleri                                                                                                 

1.2.  Genel Kurul Komisyonları ve Görev Alanlar                                                

1.3.  Genel Kurula ve Seçimlere Katılım Çizelgesi                                                

1.4.  Genel Kurul Sonuç Bildirisi                                                                            

2. TMMOB 40. DÖNEM KURULLARI ve ÖRGÜT YAPISI                         

2.1.  TMMOB Yönetim Kurulu                                                                         

2.2.  TMMOB Yüksek Onur Kurulu                                                                     

2.3. TMMOB Denetleme Kurulu                                                                          

2.4. TMMOB Yürütme Kurulu                                                                          

2.5. TMMOB Genel Sekreterliği                                                                           

2.6.  Odalarımızın Kurulları (2008-2010 Dönemi)                                                                                   

2.7.  TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterleri (2008-2010 Dönemi)     

2.8. Odalara bağlı Şube-İl-İlçe Temsilcilikleri ve Üye sayısı  (31 Aralık 2009)                                    

3. TMMOB 40. DÖNEM (2008-2010) ÇALIŞMA PROGRAMI                     

4. TMMOB 40. DÖNEM ÇALIŞMALARI                                                      

4.01. Danışma Kurulu Toplantıları                                                                           

4.02. Yönetim Kurulu Çalışmaları                                                                     

4.03. Yürütme Kurulu Çalışmaları                                                                         

4.04. Genel Sekreterlik Çalışmaları                                                                        

4.05. Odalar ile İlişkiler                                                                                     

            1. Genel Değerlendirme                                                                                                                                                                  

            2. Oda Başkanları ile Ortak Toplantılar                                                    

            3. Oda Yazmanları ile Ortak Toplantılar                                                   

            4. Oda Saymanları ile Ortak Toplantılar                                                                                                                      

4.06. İl Koordinasyon Kurulları ile ilişkiler                                                                    

4.07. Teoman Öztürk‘ü Anma Etkinlikleri                                                          

            1. 2008 yılı                                                                                                 

            2. 2009 yılı                                                                                              

4.08 Çalışma Gruplarımız                                                                                            

            01. Genel Değerlendirme                                                                           

            02. Ücretli Çalışan Üyeler Çalışma Grubu          

            03. Enerji Çalışma Grubu                                          

            04. LPG Çalışma Grubu

            05. Gıda Politikaları Çalışma Grubu                                                            

            06. BOREN Çalışma Grubu                                                                         

            07. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu              

            08. Bilirkişilik Çalışma Grubu                                

            09. Özelleştirmelerin ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu                                                                                                                                                                               

            10. Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk Uygulaması Usul ve Esaslarını Belirleme Çalışma Grubu                                               

            11. Üye Aidat Borçları Çalışma Grubu                                               

            12. Çalışma İzni İnceleme Komisyonu                                                            

            13. Kadın Üyeler Çalışma Grubu                             

            14. Kamu İhale Kanunu Çalışma Grubu                   

            15. Afet Sonrası Eylem Planı Çalışma Grubu                                                    

            16. Su Çalışma Grubu                                                                                                      

            17. Planlama-Yerleşim-Dönüşüm Politikaları Çalışma Grubu                  

            18. Kentleşme Şurası Çalışma Grubu                                              

            19. Altın İşletmeciliği Faaliyetleri ve Sonuçları Çalışma Grubu 

            20. Staj Kanunu Çalışma Grubu                                                      

            21. Ulusal Yeterlikler Çalışma Grubu

            22. Mesleki Yeterlilikler Çalışma Grubu              

            23. Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi İnceleme Komisyonu                                                                      

            24. Şavşat HES İle İlgili ÇED Raporu Hazırlanması Komisyonu                                                                        

            25. 2B Çalışma Grubu

            26. Samandağ Çalışma Grubu

            27. HES Çalışma Grubu                                                                                                                                               

            28. Devlet Denetleme Kurulu Raporu Çalışma Grubu

             29. Kaynak Çalışma Grubu                                                      

4.09. Kongre, Sempozyum, Kurultay Etkinliklerimiz                                   

•1.    Genel Değerlendirme

•2.    Kongreler

               TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 

               TMMOB Sanayi Kongresi

               TMMOB Jeotermal Kongresi 

•3.    Sempozyumlar/Kurultaylar

              TMMOB Yerel Yönetimler ve Kentleşme Sempozyumu

              TMMOB Enerji Sempozyumu

              TMMOB Türkiye‘de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu

              TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı

              TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı  

•4.    Kent Sempozyumları

TMMOB Mersin Kent Sempozyumu

TMMOB Samsun Kent Sempozyumu

TMMOB İzmir Kent Sempozyumu

TMMOB 2.Ankara Kent Sempozyumu

TMMOB Aydın Kent Sempozyumu

TMMOB Edirne Kent Sempozyumu

TMMOB 2.Bursa Kent Sempozyumu

TMMOB Diyarbakır Kent Sempozyumu

TMMOB Kırklareli Kent Sempozyumu

TMMOB Van Kent Sempozyumu

TMMOB Batman Kent Sempozyumu

TMMOB 2.İstanbul Kent Sempozyumu                                 

4.10. Basın-Yayın Çalışmalarımız ve Web sitemiz                                                                           

     Kitaplarımız                                                                                           

         01. Teoman Öztürk‘ü Anıyoruz-2008                                         

            02. TMMOB ve Bağlı Odaların Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri ve Çalışma Programları (2008-2010)                                                                  

            03.  TMMOB‘nin İlkeleri, Çalışma Anlayışı, Yasası Yönetmelikleri 2008                                                                         

            04.  TMMOB Bartın Amasra Termik Santral Raporu                                                                       

             05.  TMMOB ve Bağlı Odaların Toplumsal Bakış Açısı                                                        

            06.  TMMOB Su Raporu                    

            07.   Nasıl Bir Kent? Nasıl Bir Yerel Yönetim?                                      

            08.   Türkiye‘de Mühendis Mimar Şehir Plancısı Profil Araştırması                                                         

            09.   Teoman Öztürk‘ü Anıyoruz 2009                                 

            10.   Ücretli Mühendis-Mimar-Şehir Plancıları ve Çalışma Yaşamı                                               

            11.   Türkiye‘de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu  III                                                                                                                                                               

        12.   Mühendislik Mimarlık Öyküleri-IV

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

            2. Birlik Haberleri                                                         

•3.    Web Sitemiz                                                                                                 

4.11. Temsil Edildiğimiz Kuruluş ve Platfomlarla İlişkiler                                                                                                                 

            01. Mühendislik Dekanları Konseyi                                                                                                        

            02. Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu                                                       

            03. Milli Prodüktivite Merkezi                                                                                                         

            04. Türk Loydu Vakfı                                                                                 

            05. Türk Patent Enstitüsü                                                                          

            06. Kalite ve Çevre Kurulu                                                                         

            07. Tüketici Konseyi                                                                                                                                      

             08. Reklam Kurulu                                                                                     

            09. BOREN                                                                                                                                              

            10. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İşçi Sağlığı Konseyi                                         

            11. Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu

            12. Türk Tasarım Danışma Konseyi                                                                                     

            13. Türkiye Sosyal Forumu

             14. COPISEE                                                                                                                                                      

4.12. Yönetim Kurulunda Karar Alınarak Resmi Gazete‘de Yayımlatılan TMMOB ve Oda Yönetmelikleri                                                                       4.13   Hukuki Çalışmalarımız

4.13.1 Sunuş

4.13.2 TMMOB Adına Açılan Davalar

4.13.3 TMMOB Aleyhine Açılan Davalar

4.13.4 TMMOB Yüksek Onur Kurulu Kararlarına İlişkin Açılan Davalar                                                                              

4.14. Demokrasi, Hak ve Özgürlükler Mücadelesinde TMMOB                       

     4.14.1  IMF-DB Karşıtı Kampanya 1-7 Ekim 2009

      4.14.2  22 Kasım 2008 "TMMOB Sokak‘ta Sözünü Söylüyor" Etkinliği                                                                                                                                                      

 4.14.3. 2009 Bütçesine Karşı Etkinlikler

 4.14.4. TEKEL Eylemleri

 4.14.5  1 MAYIS Eylemleri

 4.14.6. Katıldığımız Mitingler, Kitlesel Basın Açıklamaları                                                     

     4.15 Diğer Çalışmalarımız

 4.15.1  TMMOB Belgeseli  

  4.15.2  TMMOB Kütüphanesi

      4.15.3  TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri

 4.15.4  2009 Dünya Alternatif Su Forumu Çalışmaları

                                                                                                                                                     

5. TMMOB YÖNETİM KURULU KARARLARI                                         

6. TMMOB 40. DÖNEM MALİ RAPORU                                                   

7. TMMOB DENETLEME KURULU RAPORU                                           

8. TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU RAPORU VE KARARLARI        

9. 40. DÖNEMDE SÖYLEDİKLERİMİZ (2. cilt)

10. RESİMLERLE 40. DÖNEM (3. cilt)