TMMOB Ödül Verme ve Ödüle Aday Gösterme Yönetmeliği

TMMOB 36. Olağan Genel Kurulu'nın 03.06.2000 günlü onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin; TMMOB ve Oda birimlerinde çalışmalara katılmayı, mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı mesleklerinin gelişmesine ve saygınlığının artmasına katkıda bulunmayı ve bu çabalarda toplum yararının gözetilmesini özendirmek üzere kendi üyelerine vereceği ödüllere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir

Başka gerçek ya da tüzel kişilerce verilecek ödüller için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin göstereceği adayların belirlenmesinde de, söz konusu gerçek ya da tüzel kişi tarafından tersi belirtilmediği sürece, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Tanımlar

Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

Oda: TMMOB‘ye bağlı meslek Odasını,

Yönetim Kurulu: TMMOB Yönetim Kurulunu,

Genel Kurul: TMMOB Genel Kurulunu,

Onur Kurulu: TMMOB Yüksek Onur Kurulunu,

TMMOB Ödülleri: TMMOB tarafından verilecek ödülleri,

Diğer Ödüller: Başka gerçek ya da tüzel kişilerce verilecek ve TMMOB tarafından aday gösterilmesi istenen ödülleri ifade eder.

Ödül Türleri

Madde 3- TMMOB Ödülleri aşağıda tanımlanan üç türde olabilir:

a) TMMOB Teoman Öztürk Özendirme Ödülü : İlgili dönemde, TMMOB ve/veya Odaların etkinliklerinde görev alıp bunların çalışmalarına ve örgütsel gelişmelerine anlamlı ve seçkin katkıda bulunan ve meslekte en çok on yıl hizmeti olanlar arasından seçilecek bir üyeye verilir.

b) TMMOB Hizmet Ödülü: İlgili döneme değin TMMOB ve/veya Oda birimlerinde görev alıp bunların çalışmalarına ve örgütsel gelişmelerine anlamlı ve seçkin katkıda bulunanlar arasından seçilecek bir üyeye verilir.

c) TMMOB Meslek / Başarı Ödülü : Mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı meslek alanlarından birinde ya da birkaçında önemli bir buluşu gerçekleştiren ya da yaptığı çalışmalar ile mesleğin gelişmesine, saygınlığına, toplum yararına ve/veya TMMOB üyelerinin hak ve çıkarlarının gözetilmesine anlamlı ve seçkin katkıda bulunanlar arasından seçilecek bir gerçek ya da tüzel kişiye, projeye ya da girişime verilir.

ç) Olağandışı koşullara karşın, TMMOB Mesleki Davranış İlkelerini uygulamada ya da savunmada anlamlı seçkin katkıda bulunanlar arasından seçilecek bir yada bir grup üyeye verilir.

TMMOB Meslek Ödülünün Konusu ve Duyuru

Madde 4- TMMOB Meslek Ödülünün konusu Yönetim Kurulu tarafından; verilmesine ilişkin ilke, ölçüt ve koşullar ise bu ödül için oluşturulan Seçici Kurul tarafından belirlenir.

TMMOB Meslek Ödülünün konusu, verilmesine ilişkin ilke, ölçüt ve koşullar ile bu ödül için oluşturulan Seçici Kurul, en geç ödülün verilme tarihinden 8 ay önce kamuoyuna duyurulur.

Ödül Verme Zamanı

Madde 5- TMMOB Ödülleri ilgili dönem sonundaki Genel Kurulun Açılış Oturumunda verilir.

Ödüllerin Biçimi

Madde 6- Her TMMOB Ödülü için bir Plaket ve bir Onur Belgesi düzenlenir. Ödüle değer görülme gerekçesi Onur Belgesinde özet olarak belirtilir.

Plaket ve Onur Belgelerinin biçim ve içerikleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

Aday Önerme

Madde 7- TMMOB Teoman Öztürk Özendirme Ödülleri ve TMMOB Hizmet Ödülleri için; Yönetim Kurulu, Odaların Merkez ve Şube Yönetim Kurulları ile TMMOB İl Koordinasyon Kurulları aday önerebilir.

TMMOB Meslek Ödülü ve Diğer Ödüller için; Yönetim Kurulu, Odaların Merkez ve Şube Yönetim Kurulları, TMMOB İl Koordinasyon Kurulları ,öğretim kurumları, mesleki kuruluşlar ve TMMOB üyeleri aday gösterebileceği gibi, TMMOB üyelerinin kendileri de aday olabilirler.

Madde 8- Adayların TMMOB üyesi gerçek kişi ya da TMMOB üyelerinin yer aldığı ya da oluşturduğu proje, girişim ya da tüzel kişi olması zorunludur.

Madde 9- Yönetim Kurulu üyeleri ile Yüksek Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri ve bunların içinde yer aldıkları ya da oluşturdukları proje, girişim ya da tüzel kişiler, hiç bir ödüle aday gösterilemezler.

Madde 10- Bir gerçek ya da tüzel kişi, girişim ya da proje aynı ödül için en çok iki kez aday gösterilebilir.

Adaylık İçin Başvuru

Madde 11- Önerilecek adaylara ilişkin bilgiler, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formata uygun olarak düzenlenir.

Madde 12- TMMOB Teoman Öztürk Özendirme Ödülü ve TMMOB Hizmet Ödülü için önerilen adaylara ilişkin bilgiler, Genel Kurul tarihinden 90 gün öncesine değin; TMMOB Meslek Ödülü için önerilen adaylara ilişkin bilgiler ise Genel kurul tarihinden 120 gün öncesine değin, kapalı zarf içinde ve bir yazı eşliğinde, TMMOB‘ye gönderilmelidir.

Diğer Ödüller için önerilecek aday adaylarına ilişkin bilgilerin TMMOB‘ye gönderilme süresi Yönetim Kurulunca belirlenir.

Süresi içinde önerilmeyen adaylar ya da aday adayları değerlendirmeye alınmaz.

Seçici Kurullar

Madde 13- TMMOB Ödüllerine layık görülenler ile Diğer Ödüller için TMMOB‘nin adayı olarak önerilecekler, Seçici Kurullar tarafından belirlenir.

Her ödül için bir Seçici Kurul oluşturulur; ancak, TMMOB Teoman Öztürk Özendirme Ödülü ile TMMOB Hizmet Ödülü için tek bir Seçici Kurul oluşturulabilir.

Madde 14- TMMOB Teoman Öztürk Özendirme Ödülü ve TMMOB Hizmet Ödülü Seçici Kurulları Genel Kuruldan en geç dört ay önce; TMMOB Meslek Ödülü Seçici Kurulu ise Genel Kuruldan en geç on ay önce oluşturulur.

Madde 15- Her Seçici Kurul aşağıda belirtilen yedişer TMMOB üyesinden oluşur:

a) Yönetim Kurulunun, biri kendi üyeleri arasından olmak üzere, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile belirleyeceği toplam altı kişi,

b) Yüksek Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinin kendi aralarından en az beş oy ile seçeceği bir kişi.

Madde 16- Seçici Kurullar, TMMOB Genel Sekreterinin çağrısı ile, oluşturuldukları tarihten sonraki 30 gün içinde toplanır.

Seçici Kurullar, ilk toplantılarında, kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Yazman seçer.

Seçici Kurullar, üyelerinin tamamı ile toplanır, kararlarını oy çokluğu ile alır.

Arka arkaya iki toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Boşalan Seçici Kurul üyeliğine aynı yöntemle bir başkası seçilir.

Madde 17- Seçici Kurullar, kendilerine kapalı zarflar içinde bir tutanakla teslim edilen aday bilgilerini, belirtilen ilke, ölçüt ve koşullara göre değerlendirir ve kararlarını, gerekçeleri ile birlikte, en geç Genel Kurul tarihinden 30 gün önce Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Seçici Kurulların kararlarına itiraz edilemez.

Seçici Kurulların kararları, gerekçeleri ile birlikte, TMMOB yayınları ve ulusal basın aracılığı ile kamuoyuna duyurulur.

Gizlilik

Madde 18- Seçici Kurulların çalışmalarında gizlilik esastır. Seçici Kurul üyeleri, Seçici Kurul kararları Yönetim Kurulunca resmen açıklanıncaya değin, konuyla doğrudan ilgisi olmayan hiç kimseye çalışmaları hakkında bilgi veremez, açıklama yapamaz.

 

Diğer Hükümler

Madde 19- TMMOB Ödüllerine layık görülenlerden ödül törenine Ankara dışından katılacakların ulaşım ve konaklama giderleri TMMOB‘ce karşılanır.

Yürürlük

Madde 20- Bu Yönetmelik, TMMOB 36. Olağan Genel Kurulu‘nun 03.06.2000 günlü onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.