Görüşler
29.05.2015

Kamu İhale Kurumu uygulama yönetmelikleri ve Kamu İhale Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair TMMOB görüşü 14 Mayıs 2015 tarihinde Kamu İhale Kurumu’na gönderildi.

Görüşler
28.05.2015

TMMOB Yapı Denetim Çalışma Grubu'nca hazırlanan “4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un yeniden düzenlenmesi ile bu kanun kapsamında çalışan proje ve yapı denetçisi mühendis ve mimarlar ile kontrol elemanı mühendis ve mimarların sorunlarının çözüm önerileri” raporu ve “Proje ve Yapı Denetçileri” ile yapılacak “Tip Sözleşme” önerisi 28 Mayıs 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi.

İKK Haberleri
27.05.2015

KESK Kocaeli Şubeler Platformu, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu ve Kocaeli Tabip Odası, ortak bir basın açıklaması yaparak direnişteki metal işçilerine destek verdi.

Haberler
27.05.2015

İstanbul’da CHP'li 14 belediye ile TMMOB'ye bağlı odaların İstanbul şubeleri "Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü" imzaladı.

Sonuç Bildirgeleri
27.05.2015

TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu'nca 21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde ikincisi düzenlenen "Zonguldak Kent Sempozyumu" sonuç bildirgesi yayımlandı.

İKK Haberleri
27.05.2015

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Bileşenleri tarafından, “Bodrum Yarımadası ve Rüzgar Enerji Santralleri” konulu panel düzenlendi.

Oda Haberleri
26.05.2015

TMMOB Mimarlar Odası, AOÇ'ye yapılan Cumhurbaşkanlığı binasıyla ilgili verilen son yargı kararı üzerine 26 Mayıs 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

Sonuç Bildirgeleri
25.05.2015

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde İzmir`de gerçekleştirilen 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu sonuç bildirgesi yayımlandı.

Haberler
25.05.2015

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanması talebinin Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce uygun bulunmamasına dair işlemin yürütmesi durduruldu.

Görüşler
25.05.2015

Türkiye Barolar Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ile sürdürülmekte olan katılım müzakereleri çerçevesinde 3 No’lu İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı’na ilişkin olarak belirlenen teknik açılış kriterlerinin karşılanması amacıyla hazırlanan envanter çalışmasıyla ilgili istemi üzerine Bakanlığa ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna bir yazı gönderdi.