ADANA KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25.05.2015

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu’nun ‘‘Yaşanabilir Bir Adana Nasıl Mümkündür!...’’ ana temasıyla üçüncüsünü düzenlediği Adana Kent Sorunları Sempozyumu 22-23 Mayıs 2015 tarihlerinde Adana Seyhan Oteli’nde gerçekleştirildi.

Kültürel yapıdan Suriyeli sığınmacıların Adana’ya etkilerine, kentsel dönüşümden afet yönetimine, sanayi ve ticaretten tarıma farklı konularda kentin sorunları ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı sempozyumda 9 oturumda 35 bildiri sunuldu. 518 imzalı katılımcının yer aldığı sempozyumda ayrıca açılış paneli ve kapanış oturumu gerçekleştirildi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına açılış konuşmasını gerçekleştiren TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir Kavi, yapılacak sunumların, görüş ve değerlendirmelerin çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenli, demokratik, sanayileşen, üreten bir Adana’yı hep birlikte hayata geçirme yolunda çalışmalara ışık tutacağına inandığını söyledi.  Kavi, ‘‘Yaşadığımız kente ilişkin pek çok sorunla karşı karşıya bulunabiliriz. Ancak bu sorunların çözümünde kilit rolde olanlar yani çözülemediği takdirde diğer sorunların çözülmesini de engelleyen sorunlar daha önemlidir. Yaşadığımız kentin en büyük sorunlarının başında demokrasi eksikliği gelmektedir. Kentimizin sorunlarını çözmekle sorumlu olanlar seçimle yönetime gelmiş olan kişilerdir. Yapılan olumlu işlerin onuru ve mutluluğu seçilmiş yöneticilere aittir. Aynı şekilde, en ucuz maliyeti olan uygulamayı uzmanlık görüşümüzü değerlendirmeyip, kıt olan kaynaklarımızı akla ve bilime, halkımızın çıkarlarına uygun kullanmamak ve bundan dolayı oluşan kamu ve özel kişilerin uğradığı zararın sorumluluğu da seçilmiş yöneticilere aittir” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ise, AKP’nin, bugüne dek görülmemiş ölçüde, hiçbir insani, hukuki, ulusal ya da evrensel değer ve kural tanımaksızın ülkeyi yağma ve talana açtığını belirterek, "Kentler ve yerel yönetimler ülke politikalarının doğrudan uygulama alanıdır. Bu nedenle kentler ve yerel yönetimler siyasetin ve sermayenin ilgi odağındadır. Sağlıklı kentleşme, kentsel hizmetlerin kamusal hizmet kapsamında ele alındığı, barınma, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerinin insan hakkı olarak görüldüğü, kamu yararı öncelikli enerji, çevre ve gıda politikalarının benimsendiği bir anlayış ile mümkündür" diye konuştu.

Yerel Yönetim Reformu adı altında yapılan düzenlemelerle belediyeler, il özel idareleri, mahalli idareler ve iller bankasının sunduğu hizmetlerin piyasaya çıktığını aktaran Soğancı, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yeni ve olağanüstü yetkiler devredilmiş ve tanınmış, bakanlığa tüm ülkenin tapusunu istediği gibi kullanma yetkisi verilmiştir. Şehir plancılığı hizmetlerinde kamusal fayda anlayışından vazgeçilmiş, serbestleştirme, ticarileştirmenin aracı haline getirilmiş, rant odaklı projelere teslim edilen kentlerde plansızlık egemen kılınmıştır. Tüm bu sorunlara ve olumsuzluklara karşın, demokratik katılımın sağlandığı yerel yönetimlerin oluşturulması ve çözüm üretilmesi olanaklıdır" dedi.

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu da, Türkiye’nin ender kentlerinden biri olan Adana’da tarımla yaşamın iç içe olduğunu söyledi. Fenercioğlu, Adana’daki anız yakılmasının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, anız yakma olayının Adana’nın sorunu olmaktan çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göç, kötü imar politikası, kötü yönetimin Adana’yı, en kötü kent durumuna getirdiğini ifade etti. TMMOB’nin kendileri adına araştırmalar yaparak sorunları ortaya koyup çözüm yollarını da sunduğunu belirten Karalar, "Geçmişe baktığımızda rant ve para hırsı kentleri de mahvetmiş. Bunu Adana ve Seyhan için de söyleyebilirim. Bir kentin geleceğini düşünmek, kenti korumak sadece yerel yönetimlere düşmez, tüm kurum ve kuruluşlar ile şirketler, sivil toplum örgütleri ve bireylere de düşer. Kentimizi topyekun bir koruma altına almak zorundayız. Para, rant ve hırsın olmadığı bir zihniyeti Seyhan’da, Adana’da yerleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaları sonrası moderatörlüğünü TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Şahin’ in yaptığı ‘‘Suriyeli sığınmacıların Adana’ya etkileri’’ konulu açılış panelinde Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş ve Birgün Gazetesi Dış Politika Editörü İbrahim Varlı yer aldı.

Sempozyum kapsamında ‘‘Adana Gerçeği’’ temalı fotoğraf yarışmasının ödül alan ve sergilemeye değer gösterilen fotoğraflarının sunumu ve ödül töreni de gerçekleşti. 27 katılımcının, 93 eserin değerlendirildiği yarışmada TMMOB özel ödülü ile birlikte 4 eser ödüllendirildi, 25 eser sergilemeye uygun görülerek sempozyum süresince fuaye alanında sergilendi.