EMO: HSYK ZAMMI, TÜM KAMU ÇALIŞANLARINA TEŞMİL EDİLMELİDİR...

10.09.2014

Elektrik Mühendisleri Odası, 10 Eylül 2014 tarihinde, kamuoyunda "HSYK zammı" olarak adlandırılan ücret artışının sadece hakim ve savcılara yapılmak istenmesine tepki göstererek, ücret dengesizliklerine dikkat çeken ve zammın mühendislerle kamu çalışanlarına teşmil edilmesini talep eden bir basın açıklaması yaptı. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI

HSYK Zammı, Tüm Kamu Çalışanlarına Teşmil Edilmelidir...

YENİ TÜRKİYE YENİ ADALETSİZLİKLER

Hükümet, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimleri öncesinde, tüm hâkim ve savcıların maaşlarına seyyanen 1155 lira artış yapılması için harekete geçmiştir. Bu uygulama bütünsel bir kamu çalışanları ücret politikası üretmekten uzak, yandaş yaratma ve kadrolaşma temelli yargı bağımsızlığına da dolaylı yoldan bir müdahale anlamına gelen Anayasa‘nın eşitlik ilkesine aykırı bir düzenleme olacaktır. Kamuda çalışmış ve halen kamuda çalışan elektrik ve elektronik mühendislerinin üyelerimizin yüzde 21‘ini oluşturduğu bir meslek örgütü olarak, hem meslektaşlarımızın hem de tüm kamu çalışanlarının hak ettikleri ücretleri alacakları bir düzenleme yapılmasını ve "HSYK zammının" teşmil edilmesini talep ediyoruz.

Mühendisler Yoksulluk Sınırının Altında
Kamu tarafından ayrıntılı olarak açıklanmayan, kurumdan kuruma değişen ancak kurumlarda çalışan üyelerimizden edindiğimiz bilgilere göre mühendis ve mimarların ortalama işe başlama maaşı 3 bin TL seviyesindedir. Ancak bu değerlerin altında işe başlayan mühendisler olduğu gibi çeşitli ek ödemelerle daha yüksek maaş alan meslektaşlarımız da bulunmaktadır. Hükümetin mesleğe yeni başlayan hakimlerin maaşını 3 bin 986 liradan 5 bin 141 liraya çıkarma girişimi, aynı düzeyde eğitim alan ve ülkeye yararlılık bakımından daha aşağıda değerlendirilemeyecek olan mühendisler, doktorlar, öğretmenler gibi temel meslek alanları için de geçerli kılınmalıdır. Ücret düzeylerinin belirlenmesinde açlık ve yoksulluk sınırı hesapları dikkate alınmalıdır. TÜRK-İŞ‘in Ağustos 2014 verilerine göre; 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 1174 TL; giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar da dahil edildiğinde yapılması zorunlu harcamaların toplamı yani yoksulluk sınırı 3 bin 826 TL‘dir.

Meslektaşlarımız açısından ücret düzeyleri özel sektörde daha da kötü durumdadır. Resmi kayıtlar üzerinden Oda olarak yaptığımız incelemeye göre Ocak 2014 itibarıyla meslektaşlarımız ortalama brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 500 TL ücret almakta; bazı üyelerimiz ise net 891 TL‘lik asgari ücret üzerinden çalışmaktadırlar. Meslek alanlarımızda esnek istihdam da giderek yaygınlaşmakta olup; tam zamanlı olarak 30 gün çalışan üyelerimizin dahi primlerinin eksik olarak yatırıldığı, yani kayıt dışı bırakıldığı bilinmektedir. EMO olarak bu tür kayıt dışı istihdama karşı da tespitlerimiz doğrultusunda ilgili mercilere başvurularda bulunarak mücadele yürütmekteyiz.

Düşük ücretle çalışma yanında meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunlardan biri de itibarsızlaştırmadır. Tekniğin ve bilimin egemen olması gereken alanlarda, siyasetin, cemaatlerin ve yolsuzlukların egemen olması meslektaşlarımızı mesleki tatminden uzaklaştırmakta, mesleklerine ve topluma yabancılaştırmaktadır.

Özelleştirme ve serbestleştirme uygulamalarının sonucu olarak sadece kamu kaynakları peşkeş çekilmemekte, bu kurumlarda üretilen mühendislik bilgisi de yok edilmektedir. Meslektaşlarımızın bir bölümü havuz olarak tabir edilen ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından uzmanlıklarına ve tecrübelerine uygun olmayan diğer kamu kurumlarına gönderilmekte, bu kurumlarda da genellikle iş yapamadan emekliliklerini beklemektedirler. Böylece ciddi bir kamu kaynağı heba edilmektedir. Özelleştirilen kurumlarda kalan meslektaşlarımızın ise geçiş sürecinde tecrübelerinden faydalanılmakta ancak hizmet üretilen alanda piyasa hâkimiyeti sağlandıktan sonra iş akitleri daha düşük ücretli istihdam sağlamak üzere feshedilmektedir. Özellikle elektrik dağıtım özelleştirmelerinde bu durum sıklıkla görülmektedir.

EMO olarak başta meslektaşlarımız olmak üzere hâkim ve savcılara yapılan "teşvik priminin" kamuda çalışan tüm emekçilere de yapılmasını, kamuda ücret adaletsizliğine son verilmesini talep ediyor; tüm ücretli çalışanları ücret ve itibar mücadelesine davet ediyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
10 Eylül 2014