TMMOB MARDİN İKK: MARDİN KENTİ İMAR RANTINA KURBAN EDİLMİŞTİR

28.04.2021

TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu 28 Nisan 2021 tarihinde "Mardin kenti imar rantına kurban edilmiştir" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

BASINA VE KAMUOYUNA !
Kentler; toplumsal, siyasal, yönetsel ve ekonomik alanların bütün yurttaşlar için var olduğu yaşam alanlarıdır. Bundan kaynaklı kentte yaşayan insanların sadece kente değil, aynı zamanda kent içinde de hakları vardır.
Yerel yönetimler, kentte yer alan temel aktörlerden biri olmakla beraber kente dair karar alma mekanizmasının kontrolünün merkezi iktidardan kent sakinlerine kaydıracak oluşumdur. Belediyeler yerelin seçmenleri tarafından seçildiğinden kaynaklı karar alma mekanizması ve yapılan çalışmalar şeffaf ve kamuya açık bir şekilde olmalıdır. Son süreçlerde anti-demokratik yollarla atanan kayyum süreçlerinde ise bu durum olağan bir hal almış, şeffaf, katılımcı ve yurttaş odaklı bir yerel yönetim sistemini olanaksız hale getirmiştir.
Ülkemizde genel anlamdan kent mekânlarının neo-liberal politikalarla yeniden yapılandırılması, kentlerimizi sermayenin rant alanlarına dönüştürmüştür. Yerel yönetimin birimi belediyelerin rant odaklı uygulamaları ve kararları ile kentler talan edilmekte, kamu yararını esas almayan uygulamalarla hem kamu zarara uğratılmakta hem de kente karşı suç işlenmektedir. Makro düzeyde yaşanan kentsel rant politikalarından Mardin de etkilenmiştir. Mardin kenti imar rantına kurban edilmiş, iktidar ortağı yerel sermayeler eliyle yapılan uygulamalar sonucunda mühendislik ve mimarlık hizmetinden yoksun yaklaşımlarla can güvenliğini de riske edecek sağlıksız bir kent oluşmaktadır. Yerel yönetimler öncülüğünde yanlış planlama ve uygulamalar çevre kirliliği, hava kirliliği, otopark sorunu, yeşil alanların yetersizliği, temiz suya erişim, barınma sorunu, altyapı sorunu vb. sorunları açığa çıkmıştır. Böylece merkezi iktidar ve yerel yönetimler eliyle kente karşı işlenen suçlar kent hakkını da ortadan kaldırmıştır.
Meslek odaları olarak her zaman kentin dinamikleri ve yurttaşları tarafından bize iletilen konulara ilgisiz kalmamış ve gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bizler topluma ve kente karşı sorumlu meslek örgütleri olarak bu tür kent suçlarına karşı gerekli refleksi göstermek zorundayız. Anayasal bir kuruluş olan TMMOB ve meslek örgütleri talana karşı kentimizi koruyacaktır.
Yeşilli’de devam eden kentsel dönüşüm, Saraçoğlu Mahallesinde planlanan kentsel dönüşüm, Nusaybin’deki kentsel dönüşüm ve sonrasında açığa çıkan toplumsal sorunlar, kentin ihtiyacı yerine rantı esas alan kentsel planlamalar vb. birçok uygulama yerelde yaşanan kent hakkını ortadan kaldıran kente karşı işlenen somut, pratik suçlardan sadece birkaç tanesidir.
Son dönemlerde bazı belediyelerin kontrolünde yapılan inşaatlarda, imar planına, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı birçok uygulamanın yapıldığı ve buna göre yapı ruhsatlarının düzenlendiği iddiaları tarafımıza iletilmiştir.
Bu İddialarda; uygulama imar planında belirlenen emsallere oranlarına ve kat sayılarına uyulmadığı, fazladan inşaat alanlarının yapıldığı, bina oturum alanlarının büyütüldüğü, yapı yaklaşma sınırlarına ve plan notlarına uyulmadığı dillendirilmektedir. Bu çok ciddi iddialara karşı incelemelerimiz devam etmektedir, süreç içerisinde kamuoyu bilgilendirilecektir. İddiaların gerçek olarak tespit edilmesi durumunda sessiz kalmayacağımız, teşhir edeceğimiz ve hukuki süreçleri başlatacağımız bilinmelidir.
Yineliyoruz İmar rantı, kente karşı işlenen bir suçtur. İmar rantı beraberinde birçok fiziksel ve toplumsal sorunu da getirmektedir, Bu tür uygulamalar kentlerde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Kentin kimliksizleştirilmesine dönük uygulamalarda direkt veya dolaylı bir şekilde yer alan ve sorumluluğu bulunan kurumlara ve kişilere çağrımızdır: Bu kent bizimdir ve sahipsiz değildir!
Bizler TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu ile Meslek odaları olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı ve gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna tekrar deklare ediyoruz.
MESLEK ODALARI SUSMADI, SUSMAYACAK
VE KENTLERİMİZİ KORUYACAKTIR!
TMMOB MARDİN İL KOORDİNASYON KURULU