TMMOB TARAFINDAN LÜKS ÇADIR TESİSLERİ NİTELİKLER YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

23.11.2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği"nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB tarafından Danıştay’da dava açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.09.2022 tarih 31962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği"nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB tarafından Danıştay’da dava açıldı. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 6. ve 8. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve ilk defa düzenleme bulan Yönetmeliğin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardından yapılacak inceleme neticesinde bütününün iptali istenildi. Ayrıca yine Yönetmeliğin dayanağı olan 2634 sayılı Kanunun 6. maddesinin dördüncü fıkrası ve 8. maddesinin dördüncü fıkrasıyla birlikte Yasanın 3. maddesinin (d) bendinde yer alan “orman vasıflı olanlar dahil” ibaresi ve Ek 5. maddelerinin Anayasa’ya aykırılık içerdikleri gerekçesiyle iptalleri için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talebinde bulunuldu.

Dava dilekçesinde gerek ulusal ve uluslararası mevzuat gerekse de niteliği ve taşıdığı önem gereği koruma altında olan alanlara, orman alanlarına, milli parklara, sit alanlarına, sulak alanlara, tarım arazilerine ilişkin hiçbir ayrım gözetilmeksizin; yer seçimine ilişkin hiçbir kısıtlama getirilmeksizin; yaban hayatı, flora ve fauna unsurları göz önünde bulundurulmaksızın bu alanlarda lüks çadır tesisleri yapılmasının önünün açıldığı belirtilerek söz konusu düzenlemelerin Anayasaya, Yasalara ve hukuk ilkelerine aykırılık taşıdığı belirtilerek iptali istendi.

Yine dava dilekçesinde dava konusu Yönetmelik maddelerinin düzenlenişi itibariyle belirlilikten ve hukuki öngörülebilirlikten uzak olduğu; idareye geniş ve sınırları belirsiz bir takdir alanı tanıdığı, subjektif ifadeler içeren, eksik düzenleme niteliği taşıyan bir yapıda olduğu, içerdiği ifadeler itibariyle Yönetmelik hükmü olmaktan uzak, görüş yahut tavsiye niteliğinde hükümlerden oluştuğu ifade edildi.