Toplantı Kararları

Toplantı No:

11

Toplantı Tarihi:

14.01.2023

Toplantı Saati:

14:00

TOPLANTI YERİ: TMMOB Mimarlar Odası

KARAR NO 243: TMMOB Petrol Mühendisleri Odası'nı temsilen TMMOB Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Mustafa Yılmaz’ın istifa ettiğini bildirmesi üzerine, TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına ilgili Odanın Yedek Üyesi Rüştü Öztürk’ün asıl üye olarak katılması için kendisine çağrıda bulunulmasına,

KARAR NO 244: 31.12.2022 tarih ve 32060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlilik Belgesi Tebliği’ne dava açılmasına,

KARAR NO 245: 18.11.2022 tarih ve 32017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e dava açılmasına,

KARAR NO 246: 23.12.2022 tarih ve 23052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e dava açılmasına,

KARAR NO 247: 05.11.2022 tarih ve 32004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 113 Sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı’na dava açılmasına,

KARAR NO 248: 5.11.2022 tarih ve 32004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 122 sayılı Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında Kalan Kültür Balıkçılığı Tesisleri Hakkında İlke Kararı’na dava açılmasına,

KARAR NO 249: 05.11.2022 tarih ve 32004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 94 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Kalan Yapılarda Yapı Ruhsatı Değişikliği ve Basit Onarımlara Dair İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı’na dava açılmasına,

KARAR NO 250: TMMOB 2023 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliğinin ekli şekli ile kabulüne,

KARAR NO 251: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Mali İşler Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda Resmi Gazete’de yayımlanmaksızın uygunluğuna,

KARAR NO 252: TMMOB büro hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet bilgisayar alınması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 253: TMMOB Kadın Çalışma Grubu önerisi doğrultusunda 26 Ocak 2023 tarihinde Anayasa Değişiklik Önerisi ile ilgili çevrimiçi panel düzenlenmesine,

KARAR NO 254: TMMOB 47. Dönem I. Danışma Kurulu toplantı tarihinin 4 Mart 2023 Cumartesi günü olarak değiştirilmesine,

KARAR NO 255: TMMOB Biyosidal Çalışma Grubu’nun Serdar Gökşen (Çevre M.O.), Özcan Çoluk (Çevre M.O.), Erkan Tekin Mutlu (Kimya M.O.), Yusuf Sakar (Kimya M.O.), Hadiye Çadırcı (Kimya M.O.), Mert Ulaş Dişbudak (Ziraat M.O.), Hikmet Tanıl (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Özden Güngör’ün sorumlu olmasına,

KARAR NO 256: TMMOB Filyos Vadisi Gübre Fabrikası Komisyonu’na İbrahim Gündoğdu (ŞPO)’nun eklenmesine,

KARAR NO 257: TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu’na Hülya Gürsoy (Peyzaj M.O.)’un eklenmesine,

KARAR NO 258: TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu’na Sevda Şen (Peyzaj M.O.)’in eklenmesine,

KARAR NO 259: TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu’na Gül Pınar Özalp (Peyzaj M.O.)’in eklenmesine, 

KARAR NO 260: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Endonezya uyruklu Metalurji ve Malzeme Mühendisi Fawwaz IBRAHIM, Azerbaycan uyruklu Metalurji ve Malzeme Mühendisi Mammad Huseyn MAMMADZADA, Bosna Hersek uyruklu Makina Mühendisi Usama ABDULTAWAB,

KARAR NO 261: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Makina Mühenisi Cem Taşkıran, Makina Mühendisi Koray Demirel, Makina Mühendisi Tunç Türeli, Makina Mühendisi Bahri Can Ak, Metalurji ve Malzeme Mühendisi Hamdi Ekici, Metalurji ve Malzeme Mühendisi Onur Ay,

KARAR NO 262: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 4 Şubat 2023 günü Saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ(Katılmadı), Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Murat FIRAT, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, A. Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL(Katılmadı), Mustafa YILMAZ(Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN, SARIALTUN, Esen Leyla İMREN, Özden GÜNGÖR