TMMOB 47. DÖNEM (01 Nisan 2022 – 31 Mart 2024) BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Madde 1- 2022 yılına ait tahmini gelir - gider bütçesi, 2020 ve 2021 yılları gerçekleşen Birlik gelirleri, 2020 – 2021 yılları gerçekleşen Oda gelir bütçeleri, 2022 – 2023 yılları Oda tahmini bütçeleri ve önümüzdeki dönem öngörülen giderler dikkate alınarak denk kılınmış ve 10.452.000,00 TL olarak belirlenmiştir. (Ek:1 2022 yılı tahmini gelir - gider bütçesi)

Madde 2- Odaların Birlik Hissesinin 2022 yılı için 6.072.000,00 TL olması kararlaştırılmıştır. Odaların 2022 yılı Birlik Hisseleri üye başına 3,948370 TL/yıl ve Odalarca yapılacak fevkalade yardımlar faslından da 2021 yılı gelir bütçelerinden yıllık % 0,8880 oranında ödeme yapılacak şekilde belirlenmiştir ve ekte tablolaştırılmıştır. (Ek:2 2022 yılı Odaların Birlik Hissesi)

Madde 3-     2023 yılı için tahmini gelir - gider bütçesi. 01 Nisan 2022 – 31 Mart 2023 tarihleri arasını içeren (ÜFE + TÜFE) / 2 oranına kadar arttırılması için TMMOB 47.Dönem Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 4- Birlik hissesi aylık eşit olarak tahsil edilecek ve ödemeler her ayın ilk hafta sonuna kadar yapılacaktır. Birlik Genel Sekreterliği Odalarca Birliğe yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloları her ay Denetleme Kuruluna ve Odalara gönderecektir.

Madde 5- Birlik Yönetim Kurulu, TMMOB Denetleme Kurulu Raporu’na bağlı olarak, Birliğe borçlu olan Odalardan bu borçlarının tahsili için ödeme planı isteyecektir. Birliğe borçlu Odaların borçları bitinceye kadar, taşınmaz alımlarına izin verilmeyecektir. Odalar, Birliğe borçlu Odalar ile ilgili gelişmeleri yakından izlemek ve dayanışmayı sağlamak için, konu özelinde Birlik Yönetim Kuruluna başvurup bilgi alma hakkına sahiptir. Gerek görülürse, Yönetim Kurulu, Odaların borçlarının tahsili için her üç ayda bir icra işlemlerine başvuracaktır.

Madde 6- Odalar, TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 46.maddesi gereği 2022 Yılı gerçekleşmiş gelir ve gider bütçelerini ve üye sayılarını ayrıca istenilmesine yol açmadan 01 Mart 2023 tarihine kadar, 2023 Yılı gerçekleşmiş gelir ve gider bütçelerini ve bütçe dönemi sonu itibariyle üye sayılarını 01 Mart 2024 tarihine kadar Birliğe bildireceklerdir.

Madde 7- TMMOB 47.Dönem Yönetim Kurulu, mülk ve taşınmaz alımına ve satımına yetkilidir.

Madde 8- Profesyonel yöneticiler, Birlik Genel Sekreteri, Birlik Genel Sekreter Yardımcıları, Danışmanlar ve Teknik Görevliler için Birlik Genel Kurulu’nu izleyen ilk aybaşından geçerli olmak, bir sonraki Birlik Genel Kurulu’nun yapıldığı ayın sonunda sona ermek üzere iki yıllık dönem için sözleşme yapılır. Bu sözleşmeli personelin ücret artışları ile ödenecek olan her türlü ikramiye ve sosyal yardımların belirlenmesinde TMMOB 47.Dönem Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 9- Çalışma döneminde yapılacak yada yapılması halinde Toplu İş Sözleşmesinin Birlik gelir - gider bütçesi dikkate alınarak gerçekleştirilmesi konusunda TMMOB 47.Dönem Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 10-    Çalışma dönemi içerisinde Birlik kasasında en fazla nakit olarak 15.000,00 TL bulunacaktır.

Madde 11-    Birlik Başkanı, İkinci Başkanı, Sayman üye ve Genel Sekreter Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın 47.Dönem içerisinde 15.000,00 TL’ye kadar harcama yapabilir. Bu harcamalar zorunlu durumlarda yapılacak olup, her türlü demirbaş alımında Yönetim Kurulu kararı bulunacaktır.

Madde 12-    Genel Kurul Kararları olmayan Odalara, yabancı üye ödenti ve kayıt ücretleri en az miktar olarak, Birlik Genel Kurulu’nca aşağıdaki miktarlar öngörülmüştür.

 

2022 - 2023 Yılı

Yabancı Üye Ödentisi                       225,00 TL/Ay

Yabancı Üye İlk Kayıt Ödentisi         675,00 TL

 

Madde 13-    Bütçe ve Bütçe Uygulama Esasları 01 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, TMMOB Genel Kurulu’nun ardından yürürlüğe girer. Birlik Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Her TMMOB Genel Kurul Delegesi bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını, Odası aracılığıyla izleme hakkına sahiptir.       

Madde 14- TMMOB Teoman ÖZTÜRK Sosyal Tesisinde görevlendirilecek kadroları oluşturmak, bina ile ilgili bakım onarım işleri ve bina işletmesi ile ilgili her türlü iş-işlem ve sözleşme yapmak, işleyiş kurallarını ve katkı paylarını belirlemek üzere TMMOB 47.Dönem Yönetim Kurulu tam görevli ve yetkilidir.

Madde 15-   Ödemelerin elektronik ortamda daha kolay yapılabilmesi için (Vergi, SGK vb.) bankalardan kredi kartı alınması, kısıtlı miktarda BCH/KMH ile Sosyal Tesise ait elektrik, su ve doğalgaz idarelerine verilmek üzere DBS tanımlanması yapılması hususunda TMMOB 47.Dönem Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 16-    Çalışma Dönemi için aşağıdaki kadrolar kabul edilmiştir. Dönem içerisinde olası kadro unvanı değişikliği yapılmasında ve kadro sayısının arttırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

a) Profesyonel Yönetici ve Süreli Sözleşmeli Personel

Başkan                             1

Genel Sekreter                 1

Genel Sekreter Yardımcısı          2

Teknik Danışman              2

Hukuk Danışmanı             2

Basın Danışmanı              1

Teknik Görevli                   4

Sosyal Tes. Sorumlu Müdür        1

 

b) Toplu Sözleşmeli Personel

Yayın Görevlisi                  2

Muhasebe Görevlisi                    1

Büro Görevlisi                   5

Sosyal Tes. Görevlisi                  4

Hizmetli                            2

 

c) Dışarıdan Alınan Hizmet

Mali Müşavir           1

 

 

Ek 1: 2022 yılı tahmini gelir - gider bütçesi

Ek 2: 2022 yılı Odaların Birlik Hissesi