TMMOB Adına Sekreteryası Odalar Tarafından Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği

TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 5 Nisan 2003 tarih ve 463 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

0.1. KAPSAM:
Bu yönetmelik TMMOB adına Sekreteryası Odalar tarafından yürütülen Etkinliklerin düzenleme yöntemlerini, organların belirlenmesi, Odaların etkinliğe katılma yöntemlerini kapsar. Odaların kendi adına yapacakları seminer, panel, sergi vb. çalışmalar bu yönetmelik kapsamı dışındadır.

0.2. TANIMLAR:

02.01. TMMOB Yönetim Kurulu‘na, TMMOB YK

02.02. ODA Yönetim Kurulu‘na, ODA YK

02.03. Etkinliğin tüm sorumluluğunu alacak kurula, DÜZENLEME KURULU

02.04. Etkinliğin uygulamasını yapacak kurula, YÜRÜTME KURULU

02.05. Etkinliğin derinlemesine incelenmesi, uzmanların görüşlerinin alınması ve etkinliğin
kamuoyunda etkili tartışma koşullarını sağlanması amacıyla oluşturulacak kurula,
ETKİNLİK DANIŞMA KURULU

02.06. Etkinlik yazışmalarını yürütecek kişiye, ETKİNLİK SEKRETERİ

02.07. Etkinliğe destek verecek kuruluşlara, DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

02.08. TMMOB adına yapılması tasarlanan Kongre, Kurultay ve Sempozyum çalışmalarına,
ETKİNLİK denilir.

0.3. ETKİNLİK DÜZENLEME KARARI

03.01. TMMOB Genel Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu veya Odaların önerileri ve
istekleri değerlendirilerek TMMOB YK kararı ile TMMOB adına etkinlik düzenlenir.

03.02. TMMOB YK tarafından Etkinlik düzenleme kararı, Etkinlik başlangıç tarihinden en az
bir yıl önce alınır. Kararı alınmış Etkinlik, Düzenleme ve Yürütme Kurulu‘nun ortak önerisi doğrultusunda, olağanüstü hal durumları (afet, seferberlik vb.) haricinde Etkinlik düzenleme tarihinden en az 2 ay önce TMMOB YK tarafından ertelenebilir veya iptal edilebilir.

03.03. ODALAR TMMOB adına Yönetmeliğe aykırı Etkinlik düzenleyemez.

03.04. Çeşitli kuruluşlar tarafından Etkinliklere TMMOB olarak katkıda bulunmak ve
Etkinlik Düzenleme Kurulu‘na TMMOB ismini koymak ancak TMMOB YK kararı ile
gerçekleştirilebilir.

04. ETKİNLİK ORGANLARI, GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

04.01. TMMOB adına Etkinlik Düzenleme Görevi Verilen Sekreter Oda

04.01.01.TMMOB adına Etkinlik düzenleyecek ODA‘nın belirlenmesi. Bu yönetmeliğin
03.01.maddesi gereği yapılır. Kısaca TMMOB YK TMMOB Genel Kurulu, TMMOB
Yönetim Kurulu veya ilgili Odanın önerisi ve isteği doğrultusunda Sekreterya görevi vereceği ODA‘yı belirler.

04.02.Etkinlik Düzenleme Kurulu

04.02.01.Etkinlik Düzenleme Kurulu, TMMOB adına etkinlik düzenleme görevi verilen
ODA‘nın çağrısı ile diğer Odalardan birer temsilci (temsilci ilgili Odanın Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir) Üniversiteler, ilgili kamu ve özel kuruluşların birer temsilcisi ile konunun uzmanı kişilerden oluşur. Bu oluşum, TMMOB tarafından etkinlik düzenleme görevi verilen Sekreter Oda YK‘nca belirlenir ve TMMOB YK tarafından onaylanır.

Bu kurulda TMMOB YK‘nun bir temsilcisi (TMMOB YK‘dan seçilir) de yer alır. Bu üye Etkinlik düzenleme Kurulu ile TMMOB YK arasındaki ilişkiyi kurar ve Düzenleme Kurulu toplantısının raporlarını ve değerlendirmesini düzenli olarak TMMOB‘ye iletir. Ayrıca TMMOB YK‘nın önerilerini ve değerlendirmelerini de kurula taşır.

04.02.02.Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı
TMMOB adına etkinliğini düzenleyen Oda tarafından atanır. Etkinlik Düzenleme Kurulu, Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Nedeni ne olursa olsun üç toplantıya katılmayan, mazeretsiz olarak arka arkaya iki toplantıya katılmayan Etkinlik Düzenleme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Ancak söz konusu üye TMMOB veya bağlı Oda temsilcisi ise, bu durum TMMOB YK‘na ve ilgili Odasına bildirilir. Yeni bir temsilci gönderilmesi istenir.

04.02.03.Etkinlik Düzenleme Kurulu TMMOB‘ne karşı sorumlu olarak çalışır.

04.02.04.Etkinlik Düzenleme Kurulu, TMMOB Çalışma Programı doğrultusunda Etkinliğe
ilişkin olarak belirleyeceği; amaç, kapsam, yer, tarih, Etkinlik Yürütme Kurulu, düzenleme takvimi, Etkinlik Danışmanlar Kurulu, Destekleyen Kuruluşlar, gelir-gider bütçesi, Etkinlik Bildiriler Kitabı varsa Etkinlik Kitabı, reklam ve sergi katılım şartnameleri ile etkinlik programını hazırlar.

04.03. Etkinlik Yürütme Kurulu

04.03.01.Etkinlik Yürütme Kurulu, Etkinliğin amacıyla ilgili Etkinliğe yön verme ve bu
yönetmeliğin 04.01.05. maddesinde belirtilen çalışmaları gerçekleştirmek amacı ile Etkinlik Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir.

04.03.02.Etkinlik Yürütme Kurulu Etkinlik sekreteri tarafından toplantıya çağrılır ve yapılan
çalışmalar, alınan kararlar Etkinlik Düzenleme Kurulu‘na sunulur.

04.03.03.Etkinlik Yürütme Kurulu, Etkinlik Düzenleme Kurulu toplantısına katılır.

04.03.04.Etkinlik Yürütme Kurulu, Etkinlik Danışmanlar Kurulu‘nun üyesidir.

04.04. Etkinlik Danışma Kurulu

04.04.01.Etkinlik Danışma Kurulu; düzenlenen etkinliğin derinlemesine incelenmesi
ve ilgili uzmanların görüşünün alınması için Etkinlik Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir. Etkinlik Danışma Kurulu üyeleri, TMMOB‘ye bağlı Oda üyeleri dışında konuyla ilgili diğer kuruluş ve uzman kişilerden de belirlenebilir.

04.04.02.Etkinlik Danışma Kurulu, etkinlik düzenlenmesi sürecinde; Etkinlik Düzenleme
Kurulu başkanının çağrılması ile en az bir kere toplanır. Etkinlik Düzenleme Kurulu, çalışmalarında Etkinlik Danışmanlar Kurulu eğilimlerini dikkate alır.

04.05.Etkinlik Sekreteri

04.05.01.TMMOB adına düzenlenecek Etkinliklerde, TMMOB adına Etkinlik düzenleme
görevi verilen ODA YK tarafından Etkinlik Düzenleme Kurulu önerisi doğrultusunda sözkonusu Oda personeli arasında veya tanımlı süresi ve sözleşmeli olarak ilgili Oda personeli dışından atanabilir.

04.05.02.Etkinlik Sekreteri, Etkinlik ile ilgili olarak Etkinlik Düzenleme Kurulu‘na ve
Etkinlik Yürütme Kurulu‘na karşı sorumludur. Etkinlik Düzenleme ve Yürütme Kurullarının vereceği görevi yapar.
Etkinlik Düzenleme, Yürütme ve Danışmanlar Kurulları toplantılarının tutanaklarını tutar, Etkinlik yazışmalarının koordinasyonunu sağlar.

04.06.Destekleyen Kuruluşlar

04.06.01.TMMOB adına düzenlenecek Etkinliğin amacına uygun olarak, Etkinliğe destek
vermek amacı ile Düzenleme Kurulu‘nun önerileri doğrultusunda kamu, özel kurum ve kuruluşlar Destekleyen kuruluşlar olarak Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir ve Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

05.ETKİNLİK YAZIŞMA VE DUYURULAR

05.01.Etkinlik adına yapılacak her türlü yazışma Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı
imzası ile yapılır.

05.02.Etkinlik duyurularında Etkinlik Düzenleme Kurulu, Etkinlik Yürütme Kurulu ve
Etkinlik Danışmanlar Kurulu üyelerinin isimleri ile Destekleyen Kuruluşlar belirtilir.

05.03.Duyurularda Etkinlik Düzenleme Kurulu üyelerinin Oda görevi, Etkinlik
Danışmanlar Kurulu‘nu oluşturanların mesleği veya gerekiyorsa bağlı olduğu kuruluşun adı belirtilir. Etkinlik Yürütme Kurulu sadece kişi adı, mesleği ve ünvanı ile birlikte yazılır.

05.04.Etkinlik Duyuruları TMMOB Bülteni, Birlik Haberleri ile Oda dergilerinde
Etkinliğin yapılma kararından itibaren gerçekleşmesine kadar bütün sayılarda yer alır.

06.ETKİNLİĞİN BÜTÇESİ

06.01.Etkinliğin bütçesi Sekreter Oda tarafından hazırlanır ve yürütülür. Etkinlik sonunda
gelir ve gider tablosunu bilgi için TMMOB‘ye iletir.

07.YÜRÜRLÜK
Bu yönetmelik 5 Nisan 2002 tarihinde yürürlüğe girer.

08.YÜRÜTME
Bu yönetmelik TMMOB Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.