TMMOB Çalışma Grupları Yönergesi

 

 1. AMAÇ :
  Çalışma Grupları, TMMOB Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olmak, TMMOB Politikalarına altyapı hazırlamak, TMMOB bünyesinde bilgi birikimini toplayıp derlemek, mesleki ve sosyal konulara ilişkin TMMOB görüşlerini oluşturmak, bilimsel araştırmalar yapmak, üyeler arasında mesleki sosyal dayanışmayı arttırmak üzere kurulur.
 2. KURULUŞ

Süreli veya sürekli Çalışma Grupları, inceleyeceği konu belirlenmek suretiyle TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur.

2.1.Çalışma Grupları TMMOB tarafından yapılan yazılı talep sonrası Odalardan bildirilen bir asıl bir yedek üyelerden oluşur. Gerek görüldüğünde TMMOB Yönetim Kurulu tarafından da üye atanabilir. Her Çalışma Grubu için en az bir Yönetim Kurulu üyesi görevlendirilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri dilediklerinde Çalışma Grupları toplantılarına katılabilirler.

2.2.TMMOB tarafından belirlenen Çalışma Gruplarının alt Çalışma Grupları gerektiğinde İl Koordinasyon Kuruları tarafından da oluşturulur. Çalışmalarını periyodik olarak (iki aylık) Genel Sekreterliğe iletir. İl Koordinasyon Kurulları TMMOB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Çalışma Grupları dışında gereksinim duyduğu Çalışma Gruplarını da oluşturabilir.

2.3.Çalışma Grupları en az 5 ( beş ) üyeden oluşur. Ancak TMMOB Yönetim Kurulu uygun gördüğünde daha az sayıdan oluşan Çalışma Grupları oluşturabilir. Çalışma Grupları kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.

2.4.Çalışma Grubunun önerisi ile TMMOB Genel Sekreterliği incelenecek konuya katkı sağlayabilecek TMMOB üyeleri dışındaki kişileri de Çalışma Grubu toplantılarına davet edebilir.

2.5.Çalışma Grupları, verilen konu üzerinde incelemenin bitimine ya da yapılacak bildirime kadar devam eder.

2.6.Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da  üç aylık dönemde toplantıların yarısından fazlasına iştirak etmeyenlerin Çalışma Gruplarındaki görevleri Çalışma Gruplarının önerisiyle sona erer, ilgili çizelge Çalışma Grubu Raportörü tarafından tutulur ve Genel Sekreterliğe bildirilir. Ayrılan üyenin yerine, ilgili Odadan Genel Sekreterlik tarafından yeni bir üye istenir.

 

3.GÖREVLER

3.1.Sürekli Çalışma Grupları, TMMOB’nin çalışma programı gereğince, kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi için, yeni dönemin ilk üç haftasında programını hazırlayarak Yönetim Kurulu'na sunar. Program, biri o döneme ait kısa süreli, diğeri gelecekteki dönemleri de kapsayacak şekilde uzun süreli olmak üzere 2 ayrı program şeklinde hazırlanır. Çalışma Grupları , Haziran ve Aralık aylarının ilk yarısında faaliyet raporlarını hazırlayarak, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere Genel Sekreterliğe iletir.

3.2.TMMOB adına Odalarımızın sekreteryasını yürüttüğü Çalışma Grupları da ilgili TMMOB Yönetim Kurulu üyesinin koordinasyonunda yürütülür ve çalışmalar hakkında Genel Sekreterlik yazılı olarak bilgilendirilir.

3.3.Çalışma Gruplarının sekreterya hizmetleri TMMOB tarafından karşılanır.

3.4.Çalışma Gruplarının TMMOB adına yapacakları etkinlikler ( Kongre, Kurultay, Sempozyum, Panel, Söyleşi, Forum vb.) TMMOB Yürütme Kurulu oluruyla veya TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girer.

3.5.Çalışma Grupları ilk toplantısını Genel Sekreterliğin tespit edeceği belirli gün ve saatte yaparlar. Çalışma Grupları toplantılarının gün , saati , gündemi  ve toplantı tutanakları  Genel Sekreterliğe bildirir.

3.6.Çalışma Gruplarının toplantı yerleri, genel olarak TMMOB hizmet binasıdır. TMMOB Genel Sekreterliğinin bilgisi dahilinde bu yerler dışında da toplantı yapılabilir.

3.7.Verilen konuyu inceleme, araştırma, görüşme, sonuçlandırma usul ve esasları ile çalışma şekli ve iş bölümü Çalışma Gruplarınca saptanır.

3.8.Çalışma Gruplarınca incelenen ve sonuçlandırılan konular hakkında son karar, Çalışma Grubu sorumlusu veya temsilcisinin katılımıyla TMMOB Yönetim Kurulu'nca verilir.

3.9.Başkan, Çalışma Grubunu temsil eder ve çalışmalarını yönetir. Başkan Vekili, başkan bulunmadığı zaman onun görevini yapar. Raportör, başkan ve vekilinin bulunmadığı toplantılarda başkanlık görevini yapar. Raportör'ün katılmadığı toplantılarda raportörlük görevi üyelerden biri tarafından yapılır.

3.10.Aşağıda tanımlanan işler, Çalışma Grubu Raportör tarafından yürütülür.

 • Toplantı tutanağı doldurmak.
 • Katılım çizelgelerini tutmak.
 • Yönetim Kurulu'nun kararını gerektiren çalışmalarla ilgili karar tasarısı, rapor ya da yazıları Genel Sekreterliğe ulaştırmak, gerekçeleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmak ve kararın uygulanmasını takip etmek.
 • Çalışma Gruplarının yazı, rapor ve görüşlerini usulüne uygun olarak yazımını sağlamak.

  3.11.Çalışma Gruplarının toplantı tutanaklarında en az aşağıda yazılı bilgilerin bulunması gereklidir.
   

 • Çalışma Grubunun adı,
 • Toplantı sıra numarası,
 • Toplantı tarihi (günü, saati)
 • Toplantıya katılanlar,
 • Görüşülen konular hakkında kararlar (sıra numarası ile)
 • Toplantıya katılanların isim ve imzaları,
 • Gelecek toplantının gündemi.

  3.12. Çalışma Grupları her türlü dilek ve şikayetlerini ilgili Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter kanalı ile Yönetim Kurulu'na yaparlar.
  3.13. Çalışma Grupları TMMOB Yönetim Kurulu’na karşı sorumludurlar.
  3.14. Bu Yönerge TMMOB Yönetim Kurulu’nun 8 Eylül 2001 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.