TMMOB Disiplin Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24811
 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin ve Birliğe bağlı Odaların disiplin işlerini düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Türkiye sınırları içinde mesleki etkinlikte bulunan mühendis ve mimarları kapsar. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Odalara üye olupta yurtdışında mesleki etkinlik gösteren ve Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu üyeler de bu Yönetmelik kapsamındadırlar.

6235 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca Oda üyesi olmak zorunda olmayan meslek mensupları da Odaya kayıtlı meslek mensuplarının ödevleriyle yükümlü olduklarından, bir olay nedeniyle bağlı bulundukları kamu kurumlarınca disiplin soruşturması açılıp açılmaması ya da disiplin cezası alıp almaması bu Yönetmeliğe göre işlem yapılmasını engellemez. Bu durumda ilgiliye ve ilgilinin çalıştığı kuruluşun en üst amirine, Odaya kayıtlı üyelerin tabi olacağı işlem ve alabileceği cezalar bildirilir.

Disiplin Cezaları ile İlgili Genel İlkeler

Madde 3 — Disiplin cezaları, meslek mensuplarının Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa, Tüzüğüne ya da Ana Yönetmeliğine, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurul kararlarına, ilgili Odanın Tüzüğüne ya da Ana Yönetmeliğine, Genel Kurul kararlarına ya da Yönetmeliklerine aykırı hareketleri görülenlere, meslekle ilgili işlerde gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da (Değişik ibare:RG-6/7/2012-28345) manevi zarar oluşturabilecek davranışta bulunanlara, aktettiği sözleşmelere uymayan, meslek şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan hareketleri saptananlara (Ek ibare:RG-16/9/2021-31600) , psikolojik yıldırma/baskı/her türlü taciz uygulayanlara, cinsiyet ayrımcılığı yapanlara verilir.

Suçların ve cezaların açık olması esastır. (Değişik cümle:RG-6/7/2012-28345) Hiç kimseye aynı olaydan ötürü birden fazla disiplin cezası uygulanamaz.

Hakkında kovuşturma açılmış kişi, yöneltilen suçtan dolayı karar kesinleşene kadar Onur Kuruluna sevkedilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve mesleğini uygulama konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin İşlerinde Yetkili Kurullar ve İşleyişleri

Disiplin İşlerinde Yetki

Madde 4 — (Değişik:RG-6/7/2012-28345) Disiplin işlerinde yetkili kurullar Oda Onur Kurulları ile Yüksek Onur Kuruludur. Oda Onur Kurullarının yetki alanı Oda ile sınırlıdır. Şubeler, üyelerin şikayet dilekçelerini Oda Yönetim Kurullarına, Odalar başka Odaları ilgilendiren olayları ilgili Odanın Yönetim Kuruluna iletmekle yükümlüdürler.

(Değişik:RG-9/12/2004-25665) Oda Onur Kurullarınca verilen ağır para, meslek uygulamasının yasaklanması ve Odadan ihraç cezaları Yüksek Onur Kurulunun kararıyla kesinleşir.

Yüksek Onur Kurulunun yetkisinde bulunan işlemler bu Kurul tarafından onaylanmadan kesinleşmez ve Oda kurullarınca uygulamaya konamaz.

Yüksek Onur Kurulunun Kuruluşu ve Yetkileri

Madde 5 — Yüksek Onur Kurulu Birlik Genel Kurulunca delegeler arasından gizli oyla iki yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

(Değişik:RG-9/12/2004-25665) Yüksek Onur Kuruluna aday olabilmek için daha önce Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim, Denetim, Yüksek Onur Kurullarından ya da Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurullarından en az birinde (Değişik ibare:RG-6/7/2012-28345) asıl üye olarak görev yapmış olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

(Değişik:RG-6/7/2012-28345) Yüksek Onur Kurulu, Oda Onur Kurulu kararları ile itirazları belgeler üzerinden inceler ve gerekçe bildirerek onaylar ya da bozar. Kararın bozulması durumunda dosyayı ilgili Odaya iade eder. Oda Onur Kurulu kararında ısrar ettiği takdirde gerekçeli son karar üç ay içinde Yüksek Onur Kurulunca verilir. Yüksek Onur Kurullarınca onanan ya da nihai verilen kararlar uygulanmak üzere ilgili Odaya gönderilir.

Oda Onur Kurullarının Kuruluşu ve Yetkileri

Madde 6 — Oda Onur Kurulları Oda Genel Kurulunca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Onur Kuruluna aday olabilmek için meslekte en az on yılını doldurmuş olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

(Değişik:RG-9/12/2004-25665) Oda Onur Kurulunun yetkileri şunlardır:

a) Oda Yönetim Kurulunca, gerek bir şikayet üzerine ve gerek doğrudan doğruya Kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek,

b) Oda Yönetim Kurulunca verilen soruşturmaya ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara itiraz eden kişi ve kuruluşlarca kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek,

c) Onur Kurulu kararlarından; Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamakla

yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Suçları ve Cezalar

Yazılı Uyarı Cezaları

Madde 7 — (Değişik:RG-9/12/2004-25665)

Yazılı uyarı cezası ilgili meslek mensubunun meslekdaşları, üçüncü kişiler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Oda birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması ve daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Ceza aşağıdaki durumlarda verilir:

a) Bu Bölümün diğer maddelerinde belirtilen disiplin suçları kapsamına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek,

b) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ya da Oda birimlerinin, organlarının çalışmalarını aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunmak,

c) Onur Kuruluna sevkedilen bir üyeye ilişkin karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayıcı davranışlarda bulunmak.

Para Cezaları

Madde 8 — Para cezalarında uygulanacak cezanın tutarı olayın doğurduğu sonuçlara göre belirlenir.

Para cezası aşağıdaki durumlarda verilir:

a) Meslek mensupları arasında haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunmak,

b) Büro tescili ve tescil yenilemesi gerektiren durumlarda, tescilsiz mesleki etkinliklerde bulunmak, serbest mühendislik ve mimarlık ile ilgili yönetmelik ve talimatlara uymamak,

c) Mesleki denetim uygulamasına aykırı davranmak,

d) ...

e) Uzmanı olmadığı konularda etkinlik yaparak ya da meslek uygulaması sırasında haksız kazanç sağlayarak üçüncü şahısları zarara uğratmak,

f) (Mülga:RG-28/6/2010-27625)

g) Onur Kuruluna sevkedilen bir üye ile ilgili karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayarak ilgili üyenin ekonomik zararına neden olmak ya da mesleki itibarını zedelemek,

h) Daha önce yazılı uyarı cezası aldığı halde uyarı gerektiren suçu yinelemek.

Meslek Uygulamasının Yasaklanması Cezası

Madde 9 — Meslek uygulamasının yasaklanması cezası ilgilinin geçici bir süre için mühendislik ya da mimarlıkla ilgili bir işte çalışma yapmasının yasaklanması ve üyelik haklarının bu süre içinde kullandırılmamasıdır. Yasaklama süresi 15 (onbeş) günden az 6 (altı) aydan çok olamaz. Sürenin verilmesinde asgari süre gözönünde bulundurulur, ancak aynı olaydaki birden fazla etkenin bulunması durumunda ceza ağırlaştırılır. Aynı suçun tekrarı durumunda ceza bu kez iki katı olarak uygulanır.

(Mülga ibare:RG-6/7/2012-28345) (…) meslek uygulamasından yasaklama cezaları aşağıdaki durumlarda verilir:

a) Para cezasıyla cezalandırılmış bir suçu bilinçli olarak yinelemek,

b) (Değişik:RG-28/6/2010-27625) Mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek.

c) Temelsiz suçlamalarla mesleği, meslek mensuplarını ya da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Odalar ya da bunların alt birimlerini kamuoyunda küçük düşürmek ya da etkinliklerini engellemek.

ç) (Ek:RG-28/6/2010-27625) (Değişik:RG-10/11/2016-29884) Mühendislik mimarlık ve şehir planlama disiplinini ilgilendiren plan, proje veya hizmetlerde, bir mühendis mimar ya da şehir plancısı tarafından ya da sorumluluğunda yapılması gereken, ancak yetkisiz kişilerce üretilen plan, proje ve hizmetlerden birine imza atmak ya da attırmak, imzacılık yapmak.

d) (Ek:RG-16/9/2021-31600) Mesleki uygulama ve pratiklerde; psikolojik yıldırma/baskı/taciz uygulamak ve cinsiyet ayrımcılığı yapmak.

Odadan İhraç Cezası

Madde 10 — Odadan ihraç cezası genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olan, daha önce meslek uygulamasının yasaklaması cezasıyla cezalandırılmış olan ve aynı nitelikte suçu bilinçli olarak yineleyen, meslek topluluğuna zarar vermeyi sürdürerek meslek topluluğuna kazanılamayacağına kanaat getirilen üyeye verilir.

Cezalarda Uyum

Madde 11 — Nitelikleri itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara benzer disiplin cezaları verilir. Disiplin cezalarının verilmesinde ya da onaylanmasında Kurullar takdir haklarını kullanırlar, ancak takdirlerini gerekçelerinde belirtirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması

Genel Kural

Madde 12 — (Değişik fıkra:RG-6/7/2012-28345) Disiplin işlemleri soruşturma ve kovuşturma olarak iki bölümdür. Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına ya da Onur Kuruluna sevk edilmesine karar verilebilmesi için Oda Yönetim Kurulunca atanmış soruşturmacı tarafından soruşturmanın yapılmış olması gerekir.

Disiplin soruşturma ve kovuşturmalarında ilgiliye, kendisine yöneltilen suçun açık ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için 15 (onbeş) günlük bir süre tanınması zorunludur.

Soruşturma, Soruşturmaya Başlanması ve Zaman Aşımı

Madde 13 — (Değişik:RG-9/12/2004-25665)

Soruşturmaya; bildirim üzerine ya da Yönetim Kurullarınca resen başlanır.

 (Değişik cümle:RG-25/10/2014-29156) Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl geçmesi halinde soruşturma başlatılamaz. Disiplin cezası gerektiren eylem, aynı zamanda genel kanuni bir suç oluşturuyor ve bu suç için, kanun daha uzun bir zaman aşımı süresi koymuş bulunuyorsa, bu zaman aşımı süresi uygulanır ve bu durum soruşturma açılmasında belirtilir.

Bildirim

Madde 14 — Sözlü ya da yazılı bildirim, herhangi bir kişinin ilgili Oda birimlerine başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu meslek mensubunu belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.

Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği, adresi, hakkında bildirimde bulunulan kişinin kimliği, bildirim konusu, maddi olaylar ve bildirim gününün belirtilmesi, varsa konuyla ilgili kanıtların belirtilmesi zorunludur. Aksi halde bu hususların yazılı bildirim yapan kişiden sağlanması Oda Yönetim Kuruluna aittir. Sözlü bildirim durumunda bu bilgilerin istenmesi ve bildirimde bulunan kişi ve ilgili Oda birimi yöneticilerinden birisi tarafından imzalanarak bir tutanak tutulması zorunludur. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konulmaz.

Bildirimde bulunan kişinin kimliği zorunluluk olmadıkça saklı tutulur. Disiplin kovuşturmasına yer olmadığı kararı verilen durumlarda, hakkında soruşturma yapılan kişinin isteği üzerine bildirimde bulunan kişinin kimliği kendisine açıklanır.

Yönetim Kurullarınca Soruşturma

Madde 15 — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu ya da Oda Yönetim Kurulları, bildirim olmasa bile mesleğin, meslektaşların, Birliğin ve Odanın onur ve itibarını sarsıcı her türlü eylem, beyan ya da yayında bulunan, bu Yönetmelik kapsamındaki kişiler hakkında ilgili Odası tarafından ya da başka bir Odadan soruşturma açılmasını isteyebilir.

İlk İnceleme ve Soruşturmacı Atanması

Madde 16 — (Değişik:RG-9/12/2004-25665)

Oda Yönetim Kurulu, ivedi durumlar dışında bildirimin yapılmasından itibaren en geç iki ay içinde konuyu inceleyerek:

a) Bildirimi soruşturmaya değer görmezse, soruşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin kararını bildirimde bulunan tarafa bildirir.

b) Bildirimi soruşturmaya değer gördüğünde ise Yönetim Kurulu, bildirimi inceleyerek (Mülga ibare:RG-6/7/2012-28345) (…) bir ya da birkaç Oda üyesini soruşturmacı olarak atar. Soruşturmacı olarak atanan üyenin Oda Onur Kuruluna seçilme yeterliğinde olması gerekir. (Ek cümle:RG-16/9/2021-31600) Cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz bildirimlerinde Oda Kadın Komisyonunun önereceği bir kadın oda üyesinin soruşturmacı olarak atanması zorunludur. Soruşturmacının atandığına dair Yönetim Kurulu Kararı bulunmak zorundadır. Soruşturmacı olarak atanan üye görevi kabul etmeyebilir. Eğer bildirimde bulunan kişi aynı zamanda Yönetim Kurulu üyelerinden biri ise bu atama kararında oylamaya katılamaz. Soruşturmacı raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

Bildirimin Yönetim Kuruluna ulaşmasından itibaren iki ay içinde işlem görmemiş ya da Yönetim Kurulu tarafından ek süre tanınmamış dosyalar Onur Kuruluna aktarılır. Ek süre iki ayı geçemez.

Soruşturmanın Yöntemi

Madde 17 — (Değişik:RG-6/7/2012-28345)

Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişiye suçlamayı açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak tebliğ eder ve tebliğinden itibaren onbeş gün içinde yazılı savunma yapmasını ister. Soruşturmacı, hakkında suçlamada bulunulan kişiden savunmasını isterken, soruşturmacı olarak atandığına dair Yönetim Kurulu kararının içeriği hakkında bilgi vermek zorundadır. İlgili kişi haklı gerekçeler göstererek bir ayı geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur.

Soruşturmacı, kişinin lehinde ve aleyhindeki bütün kanıtları toplamakla yükümlüdür. Bu nedenle olayla ilgili tüm kişilerin ya da kuruluş yöneticilerinin bilgilerine başvurulabilir. Resmi makamlardan belgeler isteyebilir. Tanıkların sözlü anlatımlarına, bu anlatımları yazıya dönüştürmek koşuluyla başvurabilir. Soruşturmacı, şikâyette bulunanın lehinde ve aleyhinde olan bütün delilleri, belge, tutanak ve dokümanları soruşturma dosyasına ekler ve soruşturma raporunu hazırlar. Tanıkların sözlü anlatımlarına, bu anlatımları yazılı tutanağa dönüştürmek koşuluyla başvurabilir. (Ek cümle:RG-16/9/2021-31600) Cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz bildirimleri ile ilgili soruşturma kapsamında Oda Onur Kurulunun değerlendirmesini geliştirmek üzere Oda Kadın Komisyonundan ve/veya TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasından konu hakkında görüş oluşturması istenir ve bu görüş raporu değerlendirme kapsamında dikkate alınır.

Soruşturmacının bu amaçla yaptığı tüm yazışmalar GİZLİ kaydı ile yapılır.

Soruşturmacı, suçlanan kişinin savunmasının alınmasından ya da bunun için öngörülen sürenin dolmasından itibaren 20 (yirmi) gün içinde soruşturma dosyasını tamamlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse, eksikliği uzatmasız en çok 20 (yirmi) gün içinde tamamlatır.

Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına İlişkin Karar

Madde 18 — Yönetim Kurulu, dosyayı inceleyerek, bildirimde bulunulan kişi hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektirecek bir nedenin olmadığını saptadığı takdirde, disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına gerekçeli olarak karar verir. Bu kararda bildirimde bulunulanın adı ve adresi ile yöneltilen eylem, inceleme ve kanıtlar belirtilir.

Karar, bildirimde bulunan ilgili ile hakkında soruşturma açılmış üyeye bildirilir.

Soruşturma ve Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazlar

Madde 19 — (Değişik:RG-9/12/2004-25665) 

Oda Yönetim Kurulunun soruşturma ya da kovuşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, şikayetçi, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde Oda Onur Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz dilekçesi, ilgili dosya ile birlikte Oda Yönetim Kurulu aracılığı ile Oda Onur Kuruluna gönderilir.

Oda Onur Kurulu, dosya üzerinde yapacağı inceleme sonunda şikayet ya da istem konusunu soruşturma ve kovuşturmaya değer mahiyette görürse dosyayı incelemeye alır. Bu durumda soruşturma Oda Onur Kurulunca tamamlanır. Bu karara ilgililer uymak zorundadır.

Yönetim Kurulunca Onur Kuruluna intikal ettirilen dosyalar hakkında, Onur Kurulunun kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı ilgililer, Yüksek Onur Kuruluna onbeş gün içinde itiraz edebilir.

Yüksek Onur Kurulu ve Oda Onur Kurulları itiraz üzerine kendilerine gelen dosyaları iki ay içerisinde karara bağlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Onur Kurulunun Çalışma Yöntemi

Yüksek Onur Kurulunun Toplantıya Çağrılması ve Toplanması

Madde 20 — (Değişik:RG-6/7/2012-28345)

Yüksek Onur Kurulu aşağıdaki durumlarda toplanır.

a) Yüksek Onur Kurulunun ilk toplantısı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen 30 (otuz) gün içinde yapılır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreterliği asıl ve yedek üyelere toplantı tarihini bildirir.

b) Bir önceki dönemde işlemleri tamamlanmamış dosya olması ve bir önceki dönem Kurulundan yeni dönem Kuruluna seçilen üye olmaması durumunda, bir önceki dönem Kurulundan bir üyenin devreden dosyalarla ilgili bilgi vermek üzere ilk toplantıya katılması sağlanır.

c) Yüksek Onur Kurulu çalışma dönemi içinde yapacağı diğer toplantıların tarihlerini kendisi belirler.

ç) Yüksek Onur Kurulu, Oda Onur Kurullarından gelecek dosyalarla ilgili olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreterliği tarafından ve dosyaların Genel Sekreterliğe ulaşmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde asıl ve yedekleriyle birlikte toplantıya çağrılır. Asıl üyelerin toplantıya katılmamaları durumunda yedekler aldıkları oy sırası ile asıl üye olarak göreve devam ederler.

d) Toplantılardan üst üste üçüne katılmayan asıl üyenin üyeliği düşer, yerine en çok oy almış yedek üye asıl üye olarak göreve devam eder.

Oda Temsilcilerinin Toplantıya Katılmaları

Madde 21 — (Değişik:RG-9/12/2004-25665)

Yüksek Onur Kurulu tarafından dosyaların görüşülmesi sırasında, Kurul tarafından gerekli görüldüğü durumlarda, dosya hakkında bilgi verebilecek ilgili Oda Onur Kurulu temsilcisinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreterliği tarafından bir sonraki Yüksek Onur Kurulu toplantısına katılması için onbeş gün önce çağrı yapılır.

Çağrıya karşın ilgili Oda Onur Kurulu temsilcisinin toplantıya katılmaması toplantının yapılmasına engel değildir.

Görüşme Yöntemi

Madde 22 — (Değişik:RG-6/7/2012-28345)

Yüksek Onur Kurulu aşağıda belirtilen şekillerde toplanır:

a) Kurul, kendisine bir ya da birkaç konu verildiğinde, yapacağı ilk toplantıda konuları sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarından bir Başkan ve gerektiği kadar Raportör seçer.

b) Raportörler ilgili dosya üzerindeki çalışmalarını 15 (onbeş) gün içinde tamamlarlar ve dosya özetini hazırlayarak Yüksek Onur Kurulu toplantısına hazır ederler. Dosya özetlerinde usule uygunluk ve Raportörün görüşü bulunmak zorundadır.

c) Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve kararını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

ç) Kurul kendisine sevk edilen konuları dosya üzerinde inceler ve ilgili ilk toplantıdan itibaren 3 (üç) ay içinde karara bağlar. Alınan karar 15 (onbeş) gün içinde gereği yapılmak üzere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreterliği tarafından ilgili Oda Yönetim Kuruluna gönderilir.

Dosyalama

Madde 23 — Yüksek Onur Kuruluna ait dosyalar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreterliği tarafından ayrı bir yerde tutulur ve Yüksek Onur Kurulu üyeleri dışında hiç kimseye verilmez.

Kurul tarafından aşağıdaki dosyalar tutulur:

a) Karar dosyası,

b) Toplantı tutanakları dosyası,

c) Oda Onur Kurullarından gelen dosyaların kopyaları,

d) Yazışma dosyası.

Bu dosya ve dokümanlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Arşiv ve Dokümantasyon Yönergesinde belirtilen şekil ve sürelerde saklanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Oda Onur Kurullarının Çalışma Yöntemi

Onur Kurulunun Toplantıya Çağrılması ve Toplanması

Madde 24 — (Değişik:RG-6/7/2012-28345)

Oda Onur Kurulu aşağıdaki durumlarda toplanır:

a) Onur Kurulu, Oda Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen 30 (otuz) gün içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulu sekreter üyesi tarafından asıl ve yedek üyelere toplantı tarihini bildirir.

b) Bir önceki dönemde işlemleri tamamlanmamış dosya olması ve bir önceki dönem Kurulundan yeni dönem Kuruluna seçilen üye olmaması durumunda, bir önceki dönem Kurulundan bir üyenin devreden dosyalarla ilgili bilgi vermek üzere ilk toplantıya katılması sağlanır.

c) Oda Onur Kurulu çalışma dönemi içinde yapacağı diğer toplantıların tarihlerini kendisi belirler.

ç) Oda Onur Kurulu, Oda Yönetim Kurulundan gelecek dosyalarla ya da Oda Yönetim Kurulunun soruşturmaya yer olmadığı kararına karşı itiraz üzerine Oda Yönetim Kurulu tarafından ve Onur Kuruluna sevk kararı ya da bu karara itiraz tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde asıl ve yedekleriyle birlikte Oda Yönetim Kurulu sekreter üyesi tarafından toplantıya çağrılır. Asıl üyelerin toplantıya katılamamaları durumunda yedekler aldıkları oy sırası ile asıl üye olarak göreve devam ederler.

d) Toplantılardan üst üste üçüne katılmayan asıl üyenin üyeliği düşer, yerine en çok oy almış yedek üye asıl üye olarak göreve devam eder.

Görüşme Yöntemi

Madde 25 — (Değişik:RG-6/7/2012-28345)

Oda Onur Kurulları aşağıda belirtilen şekillerde toplanırlar:

a) Kurul, kendisine bir ya da birkaç konu verildiğinde, yapacağı ilk toplantıda konuları sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarından bir Başkan ve gerektiği kadar Raportör seçer.

b) Raportörler ilgili dosya üzerindeki çalışmalarını 15 (onbeş) gün içinde tamamlarlar ve dosya özetini hazırlayarak Onur Kurulu toplantısına hazır ederler. Dosya özetlerinde usule uygunluk ve Raportörün görüşü bulunmak zorundadır.

c) Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve kararını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

ç) Kurul kendisine sevk edilen konuları ilgili ilk toplantıdan itibaren üç ay içinde karara bağlar. Onur Kurulu üç ay içinde karar veremezse, bunu sürenin bitmesinden önce ilgililerin haberdar olabilmesi için gerekçeleriyle birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve ne zaman karar vereceğini açıklamak zorundadır. İşlenen suçla ilgili konu hakkında ceza davası açılmışsa ve Onur Kurulunun karar vermesinin ceza davasının sonucuna bağlı olduğu durumlarda disiplin soruşturması sürecinde zamanaşımı dava sonuna kadar kesilir.

Yüksek Onur Kuruluna Sevk İşlemleri

Madde 26 — Yüksek Onur Kurulu kararı gerektiren dosyalar ile yazılı uyarı ve hafif para cezaları dışındaki itiraz edilen kararlar, karara itiraz süresinin dolmasından itibaren 10 (on) gün içinde Yüksek Onur Kuruluna sevkedilir.

Dosyalar Yüksek Onur Kuruluna iki nüsha olarak ve aslı gibidir kaydıyla gönderilir.

Dosyalama

Madde 27 — Onur Kuruluna ait dosyalar Oda Yönetim Kurulu Yazman (Sekreter) Üyesi tarafından ayrı bir yerde tutulur ve Onur Kurulu üyeleri dışında hiç kimseye verilmez.

Kurul tarafından aşağıdaki dosyalar tutulur;

a) Karar ve toplantı tutanakları dosyası

b) Yazışma dosyası

Bu dosya ve dokümanlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Arşiv ve Dokümantasyon Yönergesinde belirtilen şekil ve sürelerde saklanır.

Duyurular

Madde 28 — Duyuruların yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Bu Yönetmelikte öngörülen suçlar ayrıca Türk Ceza Kanununa göre bir suç niteliği taşıyorsa, Oda Yönetim Kurulunca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması zorunludur.

b) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreterliği kesinleşen kararı ve gerekçesini gereğinin yapılması için 15 (onbeş) gün içinde Oda Yönetim Kuruluna bildirir.

c) Oda tarafından uygulamaya konulan cezanın kişi, kurum ve kuruluş yetkililerince uygulanmaması durumunda, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve kamuoyuna duyurulması sağlanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İdari Yargı

Madde 29 — (Değişik:RG-9/12/2004-25665) 

Yüksek Onur Kurulu kararına karşı ilgililerin İdari Yargıya başvurmaları durumunda, TMMOB hukuk danışmanı, Yüksek Onur Kurulu ile ilgili Odanın hukuk danışmanı ve/veya Onur Kurulu üyelerinin görüşünü alarak savunmasını hazırlar.

Giderler

Madde 30 — Yüksek Onur Kurulu ile ilgili giderler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından, Oda Onur Kurulları ile ilgili giderler Oda tarafından karşılanır.

Bildirimler

Madde 31 — Bütün bildirimler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Genel Usul

Madde 32 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Medeni Kanun ile Medeni Usul Kanunu hükümleri geçerlidir.

Açıklayıcı Genelgeler

Madde 33 — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Yüksek Onur Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda Yönetmelik hükümlerini açıklayıcı ya da uygulamaları yönlendirici genelgeler yayınlar.

EK MADDE 1 – (Ek:RG-01/07/2006-26215) (Değişik:RG-16/8/2018-30511)

Odadan uyarı ve para cezaları beş yıl, Odadan ihraç dışında süreli meslekten men cezaları on yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı süreleri cezanın uygulanmasından itibaren başlar.

Zamanaşımı süresi dolan meslek mensubunun cezası, yukarıdaki fıkrada yazılı süre içerisinde disiplin cezası almamış olması halinde silinir ve sicil dosyasındaki disiplin bölümü çıkarılarak yenisi düzenlenir.

Oda Yönetmeliklerinde Yapılacak Düzenlemeler

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik hükümleri ile mevcut Oda yönetmelik hükümleri arasında çelişki olursa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Oda ana yönetmelikleri bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.

Yürürlük

Madde 34 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.