TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği

1986 yılında yapılan 29.Olağan Genel Kurulda Yönetime Yönetmeliğin hazırlanması için yetki verilmiş 8-9 Nisan 1989 tarihinde yapılan TMMOB Olağanüstü Genel Kurul kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulmuş ve TMMOB 38.Olağan Genel Kurulu‘nda değişiklik yapılmıştır.

TMMOB İL / İLÇE KOORDİNASYON KURULLARI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KURULUŞ

Madde 1. TMMOB Yasa ve Ana Yönetmeliği‘nde belirtilen amaçlara ulaşabilmek için, bağlı Oda birimlerinin çalışmalarını koordine etmek, daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli olan güç birliği, dayanışma ve ortak davranışı sağlamak amacıyla, o İl‘ deki Oda Merkez, Şube ve Temsilcilikleri bünyesinde toplayan, TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU, o İlçe‘deki Oda Temsilciliklerini bünyesinde toplayan, TMMOB İLÇE KOORDİNASYON KURULU oluşturulur.
TMMOB İl ve İlçe Koordinasyon Kurulu, Birlik Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve kaldırılır.

KOORDİNASYON KURULU OLUŞUMU

Madde 2. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, o ildeki Oda Merkez, Şube ve Temsilcilik birimlerinden, İlçe Koordinasyon Kurulu o ilçedeki temsilcilik birimlerinden oluşur. İl ve İlçe Koordinasyon Kurulu o il veya ilçe‘de en az beş Oda Temsilciliği olması halinde oluşturulur. Üyelik gönüllü değil zorunludur. İl Koordinasyon Kuruluna, o İl‘deki Oda Merkez, Şube, birimlerinden yönetim kurulu üyesi olmak üzere bir asil, bir yedek üyeden biri katılır. Temsilciliklerde; temsilci asil üye, temsilcilik yürütme kurulundan bir kişi yedek üyedir. İlçe Koordinasyon Kuruluna o ilçedeki temsilcilik yürütme kurullu üyesi olmak üzere bir asıl, bir yedek üyeden biri katılır. İllerde/ilçelerde birimi olmayan Odaların üyeleri bağlı oldukları Odanın TMMOB‘ne bildirmesi halinde İl/İlçe Koordinasyon Kurulu toplantılarına gözlemci statüsüyle katılabilirler. Her dönem başında, ilgili Oda merkezleri; İl ve İlçe Koordinasyon Kurulu temsilcilerini Birlik Genel Sekreterliğine yazılı olarak bildirirler. Birlik Genel Sekreterliği, Oda Merkezlerinin bildirdiği il/ilçe temsilci listelerini illere/ilçelere göndererek mevcut İKK Sekreterinden yeni İKK Sekreterinin ve Sekreteryanın belirlenmesini ve tutanakla birlikte Birliğe iletilmesini ister.

Madde 3. İlgili Oda birimi, istifa eden ya da değiştirmek istediği üyenin yerine yeni temsilcisini belirler. Koordinasyon Kurulu Sekreterliğine ve Birlik Genel Sekreterliğine yazılı olarak bildirir. Yeni temsilci, bu bildirimin Birlik Genel Sekreterliğine ulaşmasından sonra Koordinasyon Kurulu üyesi olarak toplantılara katılır.
İl ve İlçe Koordinasyon Kurulları, yeni İKK Sekreterinin ve Sekreteryanın belirleneceği ilk toplantılarını mevcut İl/İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterinin çağrısı ile bildirilen gün, yer ve saatte yapar.

Madde 4. Yeni İl/İlçe Koordinasyon Kurulu‘nun oluşumu:

İl ya da ilçedeki Oda birimleri Koordinasyon Kurulu oluşturma taleplerini yazılı olarak Birlik Genel Sekreterliği‘ne iletir. TMMOB Yönetim Kurulu‘nun uygun görmesi halinde, Birlik Genel Sekreterliği‘nce, Oda Merkezlerinden o il ya da ilçedeki birimlerinde Koordinasyon Kurulu‘na katılacak asıl ve yedek temsilcilerin isimleri istenir. Bu isimler talepte bulunanlara iletilir ve İKK Sekreterinin ve Sekreteryanın belirlenerek Birlik Genel Sekreterliği‘ne bildirilmesi istenir. TMMOB Yönetim Kurulu‘nun kararından sonra Koordinasyon Kurulu‘nun oluşumu gerçekleşir.

KOORDİNASYON KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 5.
a.Oda, Şube Genel Kurulları ve Temsilcilik atamaları tamamlandıktan sonra, amaç maddesindeki hedefler ve ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda çalışmalar yapmak,
b.TMMOB İşyeri Temsilcilikleri oluşturmak, çalışmalarına yardımcı olmak, koordine etmek,
c.TMMOB ilkeleri doğrultusunda o ilde ve ilçedeki diğer ilgili kuruluşlarla geliştirici bir ilişki içinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak,
d.Yerel konularda ülke ve kamu yararını savunmak ve çözüm önerileri geliştirmek, Kongre, Kurultay, Sempozyum, konferans, Panel vb. etkinlikler düzenlemek. Yerel eğilimleri, birikim ve deneyimleri TMMOB Genel Sekreterliğine iletmek,
e.Kamu yararı, üye ve halk çıkarlarını koruma doğrultusunda, Odalarca sürdürülen mesleksel denetimin, teknik elemanların bütünlüğünü geliştirici bir uyum içinde uygulanmasını sağlamak,
f.Olanaklar dahilinde çalışmaları kamuoyuna iletmek, bu amaçla toplantılar düzenlemek, yayın çıkartmak ve diğer basın-yayın araçlarından yararlanmak,
g.Sosyal içerikli çalışmalar yapmak, bu alanda sportif, sanatsal, kültürel yarışmalar, sergiler vb. çalışmaları gerçekleştirmek,
h.Gereksinim duyulduğunda TMMOB‘nde oluşturulacak olan Çalışma Gruplarına görüş ve öneriler iletmek ve yerel çalışmalar yapmak için Alt Çalışma Gruplarını oluşturmak.
i.Koordinasyon Kurulunun oluşumunu ilgili kurum ve mercilere bildirmek.

SEKRETER

Madde 6. Şube Genel Kurulları ile Temsilcilik atanmalarının tamamlanmasından sonra, Oda Merkezleri tarafından TMMOB‘ne bildirilen İKK temsilcilerinin Birlik Genel Sekreterliği tarafından illere/ilçelere gönderilmesini izleyen ilk toplantıda kurul üyeleri o dönem için sekreterya görevini üstelenecek kişiyi ve birimi belirler. Önceki Sekreter tarafından TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunulur.
Sekreter;
a.Kurul toplantısının gündemini hazırlar,
b.Toplantı duyurusu ve çağrılarını yapar,
c.Kurula çalışmalar hakkında bilgi verir,
d.Toplantı tutanaklarını hazırlar,
e.Karar defteri tutar,
f.Dönem çalışmalarına ilişkin kararları ve çalışma raporlarını her ay TMMOB‘ne iletir,
g.Tutanakların ve kararların birer örneğini ilgili Oda birimlerine ve Oda Merkezlerine gönderir,
h.Kurulun diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini sürdürür, gerekli yazışmaları yapar,
i.Çalışmalarında kurula ve TMMOB Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Sekreterin ve Sekreteryanın seçimi; ilk oylamada üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla gerçekleşir. İlk oylamada bu koşul sağlanamaz ise ikinci oylamada oy çokluğu yeterlidir. Sekreterin değiştirilmesi kurul üyelerinin en az beşte birinin talebi üzerine kurulun tam sayısının yarısından bir fazlasının kararı ile ve Birlik Yönetim Kurulu‘nun onayı ile gerçekleşir.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 7. Koordinasyon Kurulları‘na katılan Oda birimleri, Koordinasyon Kurulu faaliyetlerinde TMMOB Kanunu, Ana Yönetmeliği ve İKK Yönetmeliği‘ne uymak, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek zorundadır.
İl/İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterleri, TMMOB Kanun ve Yönetmeliklerine aykırı çalışmalar yapması, görevini kötüye kullanması ya da yapmaması durumunda, TMMOB Genel Sekreterliğinin raporu doğrultusunda, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından görevden alınabilir ya da İl/İlçe Koordinasyon Kurulu‘nun kapatılmasına karar verebilir.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 8. TMMOB İl ve İlçe Koordinasyon Kurulu ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. TMMOB Yönetim Kurulunun veya TMMOB Genel Sekreterliğinin, kurul üyesi bir Odanın gerekçeli isteği ve sekreterin çağrısı ile olağanüstü toplanır. Toplantılar çoğunlukla yapılır. Kurula katılan her birimin bir oy hakkı vardır. Kararları toplantıya katılanların oy birliği ile alınması esastır. Toplantıları Koordinasyon Kurulu Sekreteri yönetir. Koordinasyon Kurulu, çalışmaları için gerekli gördüğü organları oluşturabilir. Koordinasyon Kurulu, kurul olarak çalışma ve eylemlerinden ötürü, TMMOB‘ne karşı sorumludur.

BÜTÇE

Madde 9. Harcamalar kurul kararıyla Sekreterya tarafından yapılır ve ayda bir kurulca denetlenir. Sekreterya o yıl içinde tahmini bütçeyi hazırlar. Hazırlanan bütçenin onayında oy çokluğu esastır. Birimlerin katılım payları; her birimin bir yıl önce gerçekleşen bütçesinin birimlerin bir yıl önce gerçekleşen toplam bütçesine bölümünün, İKK tahmini bütçesi ile çarpımı sonucu bulunur. Birimler katılım paylarını Sekreteryaya makbuz karşılığı yapar.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 10. Bu yönetmelikte yer almayan konularda, TMMOB Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 11. Bu Yönetmelik TMMOB 38. Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş olup 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe girer ve TMMOB Yönetim Kurulu‘nca yürütülür.