TMMOB İşyeri Temsilcileri Kurulu ve İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği

17-18 Mayıs 1974 tarihinde yapılan TMMOB 19.Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir. TMMOB 37.Olağan Genel Kurulu‘nda yapılan görüşmeler sonrası TMMOB Yönetim Kurulu‘na yetki verilmiş ve bu yetki doğrultusunda Yönetim Kurulu‘nun 26 Ekim 2002 tarih ve 98 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir. TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu‘nda değişiklik yapılmıştır.

TMMOB İŞYERİ TEMSİLCİLERİ KURULU ve İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Madde 1 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, Ana Yönetmeliği ve Yönetmelikleri gereğince, mühendis ve mimarların işyerinde örgütlülüğünün geliştirilmesi, meslek ve ülke sorunlarının ayrılmaz bir bütünlüğü içinde ülke çıkarlarının, mühendis ve mimarların demokratik ve toplumsal hak ve sorumluluklarının takibi, işyerindeki üretim sürecinin mesleğin ve çağdaş bilimin gereklerine uygunluğunun denetimi, mühendis ve mimarların özlük haklarının, grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklarının savunulması ve elde edilmesi ve diğer çalışanlarla dayanışmanın sağlanması amacıyla, TMMOB‘nin işyerleri ile ilişkisini sağlamak üzere; İşyeri Temsilcileri Kurulu ve İşyeri Temsilcilikleri kurulur.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, TMMOB İşyeri Temsilcileri Kurulu ve İşyeri Temsilciliklerinin kurulması, gereğinde kapatılması, temsilcilerin seçimi, atanması, görev, yetki, sorumluluk ve denetimi ile yönetmelik esaslarına ve Birlik çalışma ilkelerine ve amaçlarına aykırı davranan işyeri temsilcilerinin görevden alınması esaslarını kapsar.

Kuruluş

Madde 3 - TMMOB İşyeri Temsilcileri Kurulu o işyerindeki Oda işyeri temsilcilerinin tümünden oluşur ve TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulu kararı ile kurulur. İl/İlçe Koordinasyon Kurulu‘nu oluşturan Oda birimleri, işyeri temsilcilerini genel kurullarının bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde İl/İlçe Koordinasyon Kurulu‘na bildirirler. İşyeri Temsilcileri Kurulları kendi içinde bir TMMOB İşyeri Temsilcisi ve TMMOB İşyeri Temsilcisi Yardımcısı seçer. Seçilen TMMOB İşyeri Temsilcisi ve Yardımcısı İl / İlçe Koordinasyon Kurulu kararı ile atanır. İşyeri Temsilcileri Kurulu oluşturulamadığı birimlerde, İl / İlçe Koordinasyon Kurulu kararı ile TMMOB işyeri temsilcisi belirlenir. Bu tür işyerlerinde İşyeri Temsilciler Kurulu‘nun kurulması için çalışmalar yürütülür.

Madde 4 - İşyeri sınırı, her Temsilciler Kurulu ya da İşyeri Temsilcililiği kuruluş kararında belirtilir. Bu sınır, aynı tüzel kişiliğe bağlı farklı iş kollarını içerebileceği gibi, aynı iş kolunda birden fazla işyerini de kapsayabilir.

Madde 5 - İşyeri Temsilciler Kurulu ve Temsilcilik kuruluş çalışmaları, işyerinde çalışan mühendis ve mimarlar arasında TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulunca, İl /ilçe Koordinasyon Kurulu‘nun bulunmadığı birimlerde TMMOB Yönetim Kurulu‘nca görevlendirilecekler tarafından yürütülür.

Seçim

Madde 6 - TMMOB İşyeri Temsilcisi ve Yardımcısı seçimi 2 yılda bir o işyerindeki Oda işyeri temsilcileri tarafından gizli ya da açık oyla yapılır.

Madde 7 - Seçim günü, yeri ve saati TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulunca belirlenir ve en az 7 gün önce, Oda birimleri aracılığıyla o işyerindeki Oda İşyeri Temsilciliklerine ve İşyeri Yönetimine duyurulur.

Madde 8 - TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulu‘nun belirleyeceği bir gözlemci de seçimlerde hazır bulunur ve gerektiğinde başkanlık görevini yürütür.

Madde 9 - İşyeri Temsilciler Kurulu‘nda görev alacak mühendis ya da mimarın Odasına karşı üyelik ödevlerini yerine getirmiş ve örgüt Onur Kurullarınca kesinleşmiş herhangi bir disiplin cezası almamış olması zorunludur.

Madde 10 - TMMOB İşyeri Temsilcisi ve Yardımcılığı görevini yürütecek kişiler TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulu tarafından işyeri yönetimine TMMOB İşyeri Temsilcisi ve Yardımcısı olarak bildirilirler ve temsilcilikle ilgili görevlerini yürütebilmesi için İşyeri temsilcisine haftanın belirli bir günü ve saatinde izinli sayılması ve Temsilcilik hizmetlerinin yürütebileceği mekan tahsisi talebi iletilir.

Madde 11 - TMMOB İşyeri Temsilcisi ve Yardımcısına, TMMOB tarafından, üzerinde geçerlik süresi belirtilen bir kimlik belgesi verilir. Bu belge görev süresi sonunda geri alınır.

Görev Süresi ve Görevden Alma-Görevden Ayrılma

Madde 12 - İşyeri Temsilcileri Kurulu ve İşyeri Temsilcilerinin çalışma süresi bir çalışma dönemidir. Bu süre sonunda yapılacak seçimlerde, yeni İşyeri Temsilcileri Kurulu ve İşyeri Temsilciliği oluşturulur.

Madde 13 - TMMOB İşyeri Temsilcileri, TMMOB Ana Yönetmeliği‘ne, programına, çalışma ilkelerine, TMMOB İşyeri Temsilcileri Kurulu ve İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği‘ne aykırı çalışmalar yapması ya da görevini kötüye kullanması durumunda TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulu kararıyla görevden alınabilir. TMMOB İşyeri Temsilcisi ya da Yardımcısının işyerinin değişmesi ya da görevinden ayrılması durumunda yerine geçecek kişi, "seçim" başlığı altındaki yönetmelik maddelerine göre belirlenir.

Madde 14 - TMMOB İşyeri Temsilcileri Kurulu ve İşyeri Temsilciliğinin görevleri şunlardır:
a)Kurulduğu işyerindeki üretim sürecinin ülke çıkarları ve çağdaş bilimin gereklerine uygunluğunu, işyeri ve işyerinin faaliyette bulunduğu iş kolundaki mesleksel sorunları incelemek, değerlendirmek, çözüm önerileri geliştirmek ve bunları TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulu‘na ve TMMOB‘ne aktararak ortak bilinç ve tavır geliştirilmesini sağlamak amacıyla ortak çalışma yapmak.
b)Katılımcı demokratik kanalların araştırılarak yaşama geçirilmesi için her türlü çabayı göstermek,
c)İşyerindeki mühendis ve mimarların ortak demokratik, ekonomik ve mesleki istemlerini belirlemek ve bu yönde çalışmalar yapmak, çalışanların tümünün katıldığı ortak platformlar oluşturmak.
d)İşyerindeki sendikalar ve diğer demokratik kitle ve meslek örgütü temsilcileriyle ilişki kurmak, mühendis ve mimarların sendikal örgütlülüğünü sağlamak ve üyelerinin özlük haklarını korumak amacıyla çalışmalar yürütmek, TMMOB‘nin görüş ve kararlarını o işyerindeki mühendis ve mimarlara iletmek,
e)Gerektiğinde işyeri yetkilileri ile orada çalışan mühendis ve mimarlar adına ilişki kurmak,
f)TMMOB il / İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreteri ya da TMMOB Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 15 - İşyeri Temsilcileri Kurulu ve İşyeri Temsilciliği yukarıdaki görevlerin yerine getirilmesinde, TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulu‘nun kendisine vereceği yetkileri kullanır. Görevlerin yapılmasında da TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulu ile TMMOB Yönetim Kurulu‘na karşı sorumludur.

Çalışma Biçimi

Madde 16 - TMMOB İşyeri Temsilcileri Kurulu ve İşyeri Temsilciliği, TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulu ile TMMOB Yönetim Kurulu‘na karşı sorumlu olarak yapacakları çalışmalarını; örgütlenme ve mücadele boyutlarının getireceği yeni durumlarda geliştirmek üzere şu şekilde sürdüreceklerdir:
a)TMMOB ile ortaklaşa olarak ülkemiz ve işyeri sorunlarını kapsayan seminer, konferans, panel vb. etkinlikler düzenlemek,
b)TMMOB ve bağlı Odaların ya da diğer demokratik örgütlerin düzenlediği konferans, panel vb. toplantılara mühendis ve mimarların katılmasını sağlamak.
c)Bütün çalışmaları ve gelişen durumları işyerlerinde üyelere ulaştırmak üzere aylık toplantılar yapmak ve duyurmak amacıyla iletişim araçlarından yararlanmak.

Madde 17 - Bu yönetmelik 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe girer ve önceki TMMOB İşyeri Temsilciliği ve İşyeri Komitesi Yönetmeliği‘nin yerini alır.

Madde 18 - Bu yönetmeliği TMMOB Yönetim Kurulu yürütür.