TMMOB ve Bağlı Odaların Düzenleyeceği Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk Uygulama Esasları Yönergesi

1.     AMAÇ :

Bu yönergenin amacı ; meslek ve meslektaş, ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda çalışan ve bu çalışmalarını  yürütürken örgütsel bağımsızlığının ve kimliğinin zedelenmesine izin vermeyen, bu duruma neden olabilecek her türlü bağımlılık ilişkisini reddeden bir anlayışına sahip olan TMMOB ve bağlı Odaların; düzenleyeceği etkinliklerde,  etkinliği finanse etmek amacıyla maddi destek alımının, bu tür bağımlılık ilişkilerine neden olmasını engellemek amacıyla, destek alımında  uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.

2.     KAPSAM

 Bu yönerge,  TMMOB ve  bağlı Odalar tarafından yürütülen her türlü etkinlikte maddi destek alımında uyulması gereken ilkelere dair esasları kapsar.

3.     DAYANAK

 Bu yönerge , 29-30-31 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB 40. Dönem Olağan Genel Kurulunca alınan "Birliğimizin ve bağlı odaların düzenleyeceği her türlü bilimsel ve teknik etkinliklerde destek ve sponsorluk uygulama usul ve esaslarının odalarımızın görüş ve önerileri alınarak belirlenmesi için 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna yetki verilmesine" dair kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

4.     ETKİNLİKLERDE MADDİ DESTEK ALIMI

4.1.              TMMOB ve bağlı Odaları, etkinliklerini öncelikle kendi öz kaynakları ile finanse ederler.

4.2.             Etkinliklerin düzenlenmesinde öz kaynakların yetmemesi durumunda Odalar arası işbirliği ve dayanışma olanakları araştırılır.

4.3.             Düzenlenecek etkinliğin amacına uygun olarak, etkinliğe herhangi bir şekilde ekonomik destek ve sponsorluk istenecek kurum ya da kuruluşlar Oda/ Birlik  Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

4.4.             Destekleyen kurum ya da kuruluşlar, etkinliğin içeriğinde hiç bir şekilde belirleyici ve yönlendirici olamazlar.

4.5.             Etkinlik Birlik adına düzenleniyorsa, TMMOB Yönetim Kurulunun 5 Nisan 2003 tarih ve 463 sayılı kararı ile yürürlüğe giren " TMMOB Adına Sekretaryası Odalar Tarafından Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği " hükümlerine göre kurullar oluşturulur. Oda kendi adına düzenliyorsa kurullar Odanın belirlediği esaslar doğrultusunda oluşturulur.

4.6.             Etkinlik sonrası, tüm gelir ve giderler belgelendirilerek etkinliğe ait özel bir dosyada arşivlenir. İstendiğinde Birlik Yönetim Kuruluna gönderilir.

5.     HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

   Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, TMMOB Yönetim Kurulunun 5 Nisan 2003 tarih ve 463 sayılı kararı ile yürürlüğe giren " TMMOB Adına Sekretaryası Odalar Tarafından Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği " hükümleri uygulanır.

6.  YÜRÜRLÜLÜK

Bu yönerge TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulunun 21 Şubat 2009 tarih ve 11  sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir

7.  YÜRÜTME

Bu yönerge Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.