3. BİLGİSAYAR MÜHENDİLİĞİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19.01.2022

Bilgisayar Mühendisleri Odası tarafından üçüncü kez düzenlenen Bilgisayar Mühendisliği Kurultayı 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Bilgisayar Mühendisleri Kurulu Düzenleme Kurulu Başkanı İlhami Türkdoğan, BMO YK Başkanı Ali Rıza Atasoy ve TMMOB YK Başkanı Emin Koramaz'ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte 2 gün boyunca Bilgisayar Mühendisliğinin farklı sorunları tartışıldı.

TMMOB YÖnetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın açılış konuşmasının tam hali:

Sayın Konuklar, Değerli Meslektaşlarım

Ülkemizdeki 600 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki demokratik kitle örgütü olan TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi dostlukla selamlıyorum.

Birliğimizin en genç üyesi olan Bilgisayar Mühendisleri Odamız tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen kurultayımızda online da olsa sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyuyorum.

Pandemi döneminde çalışma ilişkilerinde yaşanan gelişmeler, sosyal faaliyetlere getirilen kısıtlamalar hepimizi uzaktan çalışmaya, uzaktan eğitime, bilgisayar ve internet teknolojileriyle daha fazla iç içe olmaya zorladı.

Bugünkü kurultayımızda olduğu gibi son iki yılda pek çok etkinliği uzaktan erişimle, çevirim içi olarak yaptık.

Hal böyle olunca bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin hayatımızdaki yeri çok daha arttı.

Bilgisayar Mühendisleri Odamızın, daha önceki yıllarda "iletişim hak ve özgürlükleri", "internet güvenliği" ve "kişisel verilerin korunması" gibi alanlarda yaptığı çalışmaların önemi daha da belirgin hale geldi.

Bu alanların toplumcu bir bakış açısıyla, toplumun ortak çıkarını merkeze alacak biçimde düzenlenmesi ihtiyacı öne çıktı.

Teknolojinin, bilişimin, internetin ve iletişimin temel yurttaş hakkı olduğu gerçeği bir kez daha görüldü.

Yaşadığımız süreç, bu ihtiyacın giderek daha da büyüyeceğini gösteriyor.

Bunun anlamı, bu alanda daha fazla çalışma yapmamız, daha fazla fikir üretmemiz gerektiğidir.

Bilgisayar Mühendisleri Odamızın genç, dinamik ve üretken üye ve yöneticilerinin bu konudaki çalışkanlığına ve yaratıcılığına olan güvenimiz tam.

Dün olduğu gibi yarın da gerek meslektaşlarımızın, gerekse toplumun çıkarlarını koruyup geliştirecek mesleki politikalar üreteceğine eminim.

Bu kurultayın mesleki politikaların geliştirilmesine ve bilgisayar mühendisi meslektaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağına inanıyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi TMMOB ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevlidir.

Bu doğrultuda mesleki alanlarımızla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek için bir dizi etkinlik düzenliyoruz.

İki yıllık çalışma dönemimizde Odalarımızla birlikte düzenlediğimiz 200’ü aşkın etkinlikte paylaştığımız bilgi ve birikimlerin toplum yararına hayata geçirilmesi için mücadele ediyoruz.

Yayınladığımız raporlarla, açtığımız kamu davalarıyla, düzenlediğimiz kongre-sempozyumlarla, yaptığımız açıklamalarla bilimin ve tekniğin halktan ve doğadan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün olabileceğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugünkü etkinliğimiz de böylesi bir bakış açısının ürünüdür.

Bizler bilimin ve tekniğin halk için kullanılmasını benimsemiş bir örgütüz.

Binlerce yıllık medeniyet birikimimizin ortak ürünü olan bilginin, tekniğin ve teknolojinin kamusal niteliğinin göz önünde bulundurularak halkın ortak çıkarı için kullanılması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz.

Bilgi ve teknolojinin belirli kesimlere ait bir ayrıcalık olmaktan çıkartılarak kamusal bir nitelik kazandırılması aynı zamanda bilgi ve teknolojinin de sınırlarından kurtarılarak özgürleştirilmesi anlamına gelir.

Özgür bilim, yeni teknolojik gelişmelerin ve bilimsel buluşların en önemli şartıdır.

Modern bilim nasıl ki ortaçağın skolastik düşüncesinin dar kalıplarının yıkılmasıyla geliştiyse, günümüzün teknolojisi de sermayenin kâr odaklı kalıplarından kurtulduğunda yepyeni bir boyut kazanacaktır.

Zira hepinizin bildiği gibi bilgisayar ve özellikle yazılım teknolojisi özgür düşünceyle ortaya çıkan pek çok yeniliğin ve keşfin örnekleriyle doludur.

Değerli Arkadaşlar,

Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz.

Yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle tümüyle dışa bağımlı ve kırılgan hale getirilen ekonomimiz, uzun bir süredir bir girdabın içine doğru sürükleniyor.

Döviz kurunda yaşanan artışlar ve iktidarın uyguladığı vergi politikaları, hayat pahalılığının kontrol edilemez boyutlara ulaşmasına neden oldu.

Başta gıda ürünleri, akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi temel tüketim maddeleri olmak üzere iğneden ipliğe tüm ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışları gündelik hayatlarımızı tehdit eder boyutlara ulaştı.

Krizin yarattığı belirsizlik ortamı nedeniyle ticaret ve üretim durma noktasına geldi.

TÜİK’in iktidar güdümünde açıkladığı enflasyon rakamları nedeniyle mal ve hizmetlerde yaşanan zamların çok gerisinde yapılan ücret artışları nedeniyle ülkede emeğiyle geçinen toplum kesimleri topyekûn bir yoksullaşma yaşadı.

Başta ithal mallar olmak üzere pek çok ihtiyaç maddesi, adeta birer lüks haline dönüştü.

Hepimiz eskisinden çok daha zor koşullarda yaşıyoruz.

 Artık sadece kendi hayatımızdan değil, gelecek kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.

 

Yıllardır devam eden kriz ve salgın döneminde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle tüm birikimlerini tüketen, gündelik ihtiyaçlarını bile kredi ve borçlarla karşılamaya çalışan halk büyük bir tükenmeyle karşı karşıya durumda.

Bu ülke halkı, tarihin hiçbir döneminde geleceğinden bu denli umutsuz olmadı.

 Artık halkın geleceğe dair tek umudu ve beklentisi, bu iktidardan kurtulmaktır.

Bu durumun tek sorumlusu tek adam rejimi ve onun emek düşmanı politikalarıdır.

Siyasi iktidar kendi yandaşlarının kasaları dolsun, kendi çıkar çevrelerinin çarkları dönsün diye halkı büyük bir sefalete sürüklemiştir.

Devlet ihaleleriyle, çılgın projelerle hazine garantili gelir elde eden şirketlerin ödemeleri yapılabilsin tüm kamu kaynakları seferber edilmiş halkın üzerindeki vergi yükü katlanmıştır. Halkın alın teri, bir avuç yandaşın kasasına akmaktadır.

Değerli Arkadaşlar,

Krizden çıkışın yolu ne kemer sıkma politikaları, ne İMF politikaları ne de emeğin değerini düşürmeye dayalı politikalardır.

 Bugün ihtiyacımız olan şey üretime ve teknolojik yatırımlara dayalı toplumsal kalkınma programıdır.

Bunun için stratejik ön görüyle tüm alanlarda ve tüm sektörlerde uzun erimli ulusal-toplumsal çıkarları esas alan politikalar geliştirilmelidir.

Ülkemiz bilim ve teknolojide yetkinleşmeli; bunu ülke ölçeğinde refah sağlayıcı toplumsal ekonomik faydaya dönüştürmeli ve bu amaçla kapsamlı bir ulusal strateji belirlenmelidir.

80’li yıllardan bu yana özelleştirme, serbestleştirme, kuralsızlaştırma, finans ve rant uygulamalarıyla tahrip edilen ekonomik ve sosyal yapı, kamusal bir anlayışla yeniden ayağa kaldırılmalıdır.

Doğaya ve insan yaşamına saygı gösteren bir yaklaşımla üretim, sanayileşme, kalkınma tam istihdam ve toplumsal refah perspektifi benimsenmelidir.

Topraklarımız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, mühendislerimiz ve emekçilerimiz az sayıdaki türedi için değil, ülkemizin, toplumumuzun gelişmesi için seferber edilmelidir.

Bizler TMMOB olarak 70’li yıllardan beri sahip olduğumuz bilimsel-teknik aklı, sömürgenlerin değil halkın çıkarları için kullanmanın mücadelesini verdik, veriyoruz.

Bugün burada bizi bir araya getiren de, bilimsel-teknik alandaki gelişmeler ile birikimlerimizi paylaşmak ve toplum yararına kullanabilmektir.

Ülkemizin ve dünyamızın geleceğinin biricik güvencesi olan bu kamucu anlayışı büyütmeye, yaygınlaştırmaya mecburuz.

Sevgili Arkadaşlar,

Sözlerime son verirken başta Bilgisayar Mühendisleri Odamızın değerli yöneticileri olmak üzere, bu önemli etkinliğe emek veren tüm arkadaşlarımıza ve değerli bilgilerini bizimle paylaşacak bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum.

Bilimin ışığıyla aydınlanmış eşit-adil bir ülkede ve barışın egemen olduğu özgür bir dünyada yaşamak dileğiyle TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI