AKADEMİK MESLEK ODALARI AB BAKANLIĞI’NA MESLEKLERE İLİŞKİN ENVANTER ÇALIŞMASI ÜZERİNE YAZI GÖNDERDİ

25.05.2015

Türkiye Barolar Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ile sürdürülmekte olan katılım müzakereleri çerçevesinde 3 No’lu İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı’na ilişkin olarak belirlenen teknik açılış kriterlerinin karşılanması amacıyla hazırlanan envanter çalışmasıyla ilgili istemi üzerine Bakanlığa ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna bir yazı gönderdi.

 

T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığına

                                                        ANKARA

Konu     : Hizmetler Projesi Kapsamında Hizmet Faaliyetleri ve
                Mesleklere İlişkin Envanter Çalışması

İlgi         : 93766190-746.01.03/15058 sayı ve 23.03.2015 tarihli yazınız

 

İlgi yazınız ile Avrupa Birliği ile sürdürülmekte olan katılım müzakereleri çerçevesinde 3 No’lu İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı’na ilişkin olarak belirlenen teknik açılış kriterlerinin karşılanması amacıyla hazırlandığı belirtilen “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi” (Hizmetler Projesi) kapsamında yürütülecek diğer çalışmalara önemli girdilerin sağlanabilmesi ve Projenin bütünü açısından kilit öneme sahip envanter çalışmasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yazı ekinde gönderilen formların Birliklerimiz tarafından doldurulması istenmiştir.

Söz konusu projenin Birliklerimize üye meslek mensupları ile mesleki alanlarımızla ilgili toplumun haklarına etkileri konusunda hazırlanacak stratejiye yönelik olarak hazırlık, tasarım ve yazım aşamalarında Birliklerimizden görüş talep edilmemiştir. Bu aşamada Birliklerimize herhangi bir statü tanınmamıştır. Bir başka deyişle mesleğimize ilişkin eylem planlarının, taslak kanun çalışmalarının vb. birçok ileriye dönük tasarımın gerçekleştirileceği çalışma kapsamında Birliklerimize tanınan rol mesleğimizi kategorize ederek proje ofisine sunmakla sınırlı olarak ön görülmüştür.

Ayrıca projeye ilişkin temel metinler tarafımızla paylaşılmamış ve proje hakkında detaylı bir inceleme yapma şansımız olmamıştır. Tüm bu bilgilerin yanı sıra, ilgili yazınızda ifade edildiği şekli ile envanter çalışmasını desteklemek amacıyla 23 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında düzenlenen çalıştaylardan bizleri davet ettiğiniz 26 – 27 Şubat tarihli çalıştaylar sırasında Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Örgütlerinin Anayasal statüleri gereği diğer sivil toplum örgütleri ile eş tutulamayacağı ve bu nedenle projeye ilişkin başından itibaren gerçekleşen hatalı tasarımın düzeltilmesi talep edilmesine rağmen proje ofisi yetkililerince var olan statünün kabul edilmesi aksi durumda Birliklerin bütünü ile bu çalışmanın dışında kalabileceği ifade edilmiştir.

Tüm bu gelişmeler ışığında söz konusu projenin Birliklerimize üye meslek mensupları ile mesleki alanlarımızla ilgili toplumun haklarına etkileri konusunda hazırlanacak stratejiye yönelik olarak tasarımının,  hedeflerinin ne olduğu konusunda ayrıntılı bilgilere ihtiyacımız bulunmaktadır. Yazınız ekinde gönderilmiş form ile istenilen bilgilerin, projenin hedefleri ile birlikte değerlendirilebilmesi amacıyla projeye ilişkin (proje fişi, iş akış şeması, bütçesi vb.) tüm temel metinlerin incelenmek üzere tarafımızla paylaşılması, Birliklerimizin olası katkılarının edinilecek bilgilerden sonra değerlendirilmesine karar verildiğini bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Prof. Dr. Taner YÜCEL
Türk Diş Hekimleri Birliği
Merkez Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet SOĞANCI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

Nail SANLI
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
Genel Başkanı

Dr. Bayazıt İLHAN
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı

Talat GÖZET
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ
TÜRKİYE DELEGASYONUNA

                                ANKARA

 

Konu     : Hizmetler Projesi Kapsamında Hizmet Faaliyetleri ve
                Mesleklere İlişkin Envanter Çalışması

İlgi         : Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 93766190-746.01.03/15058 sayı ve 23.03.2015 tarihli yazısı

 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından ilgili yazı ile Avrupa Birliği ile sürdürülmekte olan katılım müzakereleri çerçevesinde 3 No’lu İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı’na ilişkin olarak belirlenen teknik açılış kriterlerinin karşılanması amacıyla hazırlandığı belirtilen “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi” (Hizmetler Projesi) kapsamında yürütülecek diğer çalışmalara önemli girdilerin sağlanabilmesi ve Projenin bütünü açısından kilit öneme sahip envanter çalışmasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yazı ekinde gönderilen formların Birliklerimiz tarafından doldurulması istenmiştir.

Söz konusu projenin Birliklerimize üye meslek mensupları ile mesleki alanlarımızla ilgili toplumun haklarına etkileri konusunda hazırlanacak stratejiye yönelik olarak hazırlık, tasarım ve yazım aşamalarında Birliklerimizden görüş talep edilmemiştir. Bu aşamada Birliklerimize herhangi bir statü tanınmamıştır. Bir başka deyişle mesleğimize ilişkin eylem planlarının, taslak kanun çalışmalarının vb. birçok ileriye dönük tasarımın gerçekleştirileceği çalışma kapsamında Birliklerimize tanınan rol mesleklerimizi kategorize ederek proje ofisine sunmakla sınırlı olarak ön görülmüştür.

Ayrıca projeye ilişkin temel metinler tarafımızla paylaşılmamış ve proje hakkında detaylı bir inceleme yapma şansımız olmamıştır. Tüm bu bilgilerin yanı sıra, ilgili yazıda ifade edildiği şekli ile envanter çalışmasını desteklemek amacıyla 23 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında düzenlenen çalıştaylardan bizlerin davet edildiğimiz 26 – 27 Şubat tarihli çalıştaylar sırasında Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Örgütlerinin Anayasal statüleri gereği diğer sivil toplum örgütleri ile eş tutulamayacağı ve bu nedenle projeye ilişkin başından itibaren gerçekleşen hatalı tasarımın düzeltilmesi talep edilmesine rağmen proje ofisi yetkililerince var olan statünün kabul edilmesi aksi durumda Birliklerin bütünü ile bu çalışmanın dışında kalabileceği ifade edilmiştir.

Tüm bu gelişmeler ışığında söz konusu projenin Birliklerimize üye meslek mensupları ile mesleki alanlarımızla ilgili toplumun haklarına etkileri konusunda hazırlanacak stratejiye yönelik olarak tasarımının,  hedeflerinin ne olduğu konusunda ayrıntılı bilgilere ihtiyacımız bulunmaktadır. Yazınız ekinde gönderilmiş form ile istenilen bilgilerin, projenin hedefleri ile birlikte değerlendirilebilmesi amacıyla projeye ilişkin (proje fişi, iş akış şeması, bütçesi vb.) tüm temel metinlerin incelenmek üzere tarafımızla paylaşılması, Birliklerimizin olası katkılarının edinilecek bilgilerden sonra değerlendirilerek Avrupa Birliği Bakanlığı’na iletilmesine karar verildiğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Prof. Dr. Taner YÜCEL
Türk Diş Hekimleri Birliği
Merkez Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet SOĞANCI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

Nail SANLI
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
Genel Başkanı

Dr. Bayazıt İLHAN
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı

Talat GÖZET
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı