BURSA İKK: YEŞİL VE AÇIK ALANLAR KORUNMALI, ULAŞIM SORUNUNA FARKLI ALTERNATİFLER GELİŞTİRİLMELİ

21.07.2015

Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Nilüfer Belediyesi’nin yol yapımı nedeniyle ağaç sökümü yapmayı planladığı İhsaniye’deki yeşil alanın korunmasına ilişkin 21 Temmuz 2015 tarihinde bir basın açıklaması düzenledi.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Nilüfer Belediyesi’ne, ulaşım sorununun çözümü için farklı alternatifler geliştirmesi çağrısında bulundu. Bir süredir tartışmaların odağında bulunan İhsaniye’deki yeşil alanda gerçekleştirilen basın açıklamasını TMMOB adına Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Can Şimşek okudu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

 

NİLÜFER İHSANİYE’DE YER ALAN PARK ALANI HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ

Konu bir ulaşım ve planlama sorunudur

Sağlıklı bir ulaşım planlaması yapılmaması,   bölgede ciddi bir ulaşım sorununun ortaya çıkmasına yol açmıştır

Bölgenin ulaşım sorunun çözümü için farklı alternatifler geliştirilmeli ve bu türlü yeşil ve açık alanlar kesinlikle korunmalıdır.

Ülkemizde ve içinde yaşadığımız Bursa’da yaşanan gelişmelerde,  bilimsel veriler ışığında kamu yararı doğrultusunda çalışmalar yapmak, TMMOB meslek örgütlerimizin asli görevlerindendir.

Son günlerde, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesinde, birkaç ay önce yapılan plan değişikliği ile içerisinden yol geçirilmeye çalışılan, diğer yandan 3 yılı aşkın bir süre boyunca bir derneğin kullanımına sunulmuş bir park alanında; dernek binasının yıkımı ve açılacak yol için ağaçların kesilmesi ile karşı karşıya kalınması sonrası yaşananlar Bursa kamuoyunu önemli ölçüde meşgul etmektedir.

Planlarda olmamasına rağmen mevcut durumda park alanına dönüşmüş bir alanın yol projesi sebebiyle ortadan kaldırılıyor oluşu, özellikle kent merkezlerinde az sayıda bulunan yeşil alanların korunması açısından gerek bölgenin sakinleri gerekse kentsel sorunları yakından takip eden biz meslek odaları açısından büyük önem arz etmektedir.

Söz konusu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği; Nilüfer Belediye Meclisi'nin 04.02.2015 gün ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Uygun bulunan değişiklik Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.03.2015 gün ve 536 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan plan değişikliği incelendiğinde, plan değişikliği öncesinde alanın güneyinden doğu batı yönünde doğrusal bir şekilde devam eden yolun kuzeye kaydırılarak, mevcutta park halini almış alanın içerisinden geçirildiği görülmektedir.

İhsaniye bölgesindeki söz konusu park alanının çevresindeki yapılaşma adalarının, hizmet binaları, Pazar alanı, ticaret alanları ve yanı sıra konut alanları ile oluşumunu tamamlamaya başlaması ile yaya ve araç ulaşım trafik yoğunluğu artmıştır. Ancak ne yazık ki tüm bu yapılaşma fonksiyonları planlanırken sağlıklı bir ulaşım planlaması yapılmaması,   bölgede ciddi bir ulaşım sorununun ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Gerek yol genişlikleri, dönüş ve kavşak geometrileri, güzergahlara ilişkin sorunlar, bunların yanı sıra otopark sorunu bölgenin en büyük problemi halini almıştır ve hala çözümlenememiştir.

Sıkışan ve yoğunlaşan bölgede yaşamın  doğal sonucu olarak    planlı yeşil alanların halkın kullanımına açılması, toplumun her kesiminin kullanabildiği açık ve yeşil alanların korunması, kullanıma açılması ve mevcut park alanlarına sahiplilik duyarlılığı  ve bilinci de göz ardı edilemeyecek duruma gelmiştir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, planlarda bulunmamasına rağmen oluşmuş yeşil alanların, kamusal alanlar olarak halkın hizmetine sunulmasının önemine tekrar değinmek gereklidir.

TMMOB’ye bağlı meslek odaları, sağlıklı kentsel gelişim için planlı yeşil alanların arttırılmasından ve korunmasından yana tavrını her fırsatta ortaya koymaktadır.

Gücünü bilimden ve teknikten alan ve kamusal hakları her şeyin üzerinde gören bizler açısından konu bir ulaşım ve planlama sorunudur. Bölgenin önemli ölçüde ulaşım sorunu olduğu bir gerçektir ama bu sorunun çözümü için, bölgede oluşmuş açık ve yeşil alanların kullanılması da bölge için başka sorunları beraberinde getirecektir. Dolayısıyla sorunların çözümünde katılımcı ve demokratik bir yol izlenmesi kaçınılmazdır.

Belediyelerin görevi sağlıklı ve güvenli yerleşmeler oluşturmaktadır. Bu da sadece rahat ulaşım ile değil mümkün olduğunca daha fazla kamusal alandan geçmektedir.

Bölgenin ulaşım sorunun daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınması zorunludur. Ve bu bütüncül yaklaşım içinde, planlı veya plansız gelişen tüm yeşil alanların korunması, geliştirilmesi ve halka kazandırılması da önemlidir.

Sonuç olarak;

Plan değişikliği ile yapılması düşünülen yolun, orada oluşmuş olan yeşil alanı kullanılmaz hale getireceği açıktır. Bölgenin ulaşım sorunun çözümü için farklı alternatifler geliştirilmeli ve bu türlü yeşil ve açık alanlar kesinlikle korunmalıdır.

Kentte uygulanacak plan ve projelerin katılımcı bir anlayışla, yöre halkının, üniversitelerin, ilgili meslek odalarının ve bölgede bulunan demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile hazırlanmasının, yani proje demokrasisinin uygulanmasının, plan ve projelerin uygulanabilirliği ve genel kamu yararı açısından vazgeçilmez olduğu görüşündeyiz.

Tüm bu bilgiler ve görüşler ışığında, alana ilişkin hazırladığımız teknik raporumuzu sizlerle paylaşıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

 

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu