İMO: HERKES ANLADI

13.05.2023

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 12 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe soktuğu “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i üzerie 13 Mayıs 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Herkes Anladı!

Anlamayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İçin Bir Kez Daha Anlatıyoruz!

Yaptığınız İş Hukuksuzdur! Yaptığınız İş Göstermelik ve Anlamsızdır!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 12 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe soktuğu “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile başta meslektaşlarımız olmak üzere mimarlık ve mühendislik alanlarında çalışan pek çok teknik elemanı derinden etkileyen bir dizi kararı uygulamaya koymuştur.

Bu değişikliğe göre İnşaat Mühendisliği alanında;

  • Yeni mezun inşaat mühendislerinin yapabileceği statik projelerin alan (m2) sınırlandırması olmaksızın zemin artı 4 katlı yapılara kadar olacağı,
  • Zemin artı 4 kat ila 8 kat arası statik projeleri hazırlayacak inşaat mühendisleri için en az 3 yıl, 10 bin metrekare ve 4 farklı proje tecrübe şartı aranacağı,
  • Zemin artı 8 kat ila 15 kat arası statik projeleri hazırlayacak inşaat mühendisleri için en az 5 yıl, 15 bin metrekare ve 6 farklı proje tecrübe şartı aranacağı,
  • 15 kat üzeri proje için ilave olarak en az 7 yıl 20 bin metrekare ve 8 farklı proje tecrübe şartı aranacağı, aynı zamanda bu tip yapılar için yapı ana bilim dalında veya deprem mühendisliği ana bilim dalında yüksek lisans yapılmış olması da gerekeceği söylenmektedir.

Oysa;

1- Yapılan iş hukuksuzdur! 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında yürürlükte olduğu sürece yapılan bu düzenlemelerin, mesleki sınırlandırmaların hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Bu durumu en iyi ÇŞİDB bilmektedir çünkü Odamızın yapmış olduğu mesleki düzenlemeleri aynı kanunu gerekçe göstererek iptal ettirenleler onlardır. Ayrıca Anayasanın 135. maddesi ve bir bütün olarak 6235 Sayılı Yasa birlikte değerlendirildiğinde; bir mühendislik hizmet alanında hizmeti yürüteceklerin eğitim koşulları, mesleki yeterlilik ve deneyim konuları ve bunların belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenmesi, Anayasaya TMMOB Kanununa ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırıdır.

2-Bakanlık bilime ve tekniğe kulaklarını tıkamaktadır! Mühendislik bilgi ve deneyim mesleğidir. Mühendislikte yetkilendirme bu temel kriterlere göre yapılmak zorundadır. Meslek yaşı tek başına deneyimin göstergesi değildir. Bilginin ise hiç değildir.  Bilgi ve deneyimi ölçme/değerlendirme yöntemleri mevcuttur ve bunların nasıl yapılacağı Odamız tarafından formüle edilmiş ve hatta uygulanmıştır. Bakanlık meseleyi çözme niyetinde ise Meslek Odalarını hasım gibi görme alışkanlığından vazgeçmelidir.

3- Yapılan iş göstermeliktir!Türkiye gerçekliğinden uzaktır! Binaların kat adetine göre tasnif edilmesi bilim ve teknik ile ilgisi olmayan bir yöntemdir. Anlaşılan Bakanlık, zemin+5 kata kadar olan binaları önemsiz görüp, depremlerde hasar almadığını varsayıyor olsa gerek ki, bunlara ilişkin herhangi bir meslek yaşı ve alan sınırlaması getirmemektedir. Bir binada kat adeti ne olursa olsun, o bina nitelikli bir mühendislik projesine ihtiyaç duyar. Ülkemizdeki konut üretiminin %70’ini bu türlü yapılar oluşturmaktadır ve ne yazık ki riskli yapı stokumuzun da büyük bir çoğunluğu bunlardan oluşmaktadır. Yani Bakanlık bu ölçekteki yapılaşmaya gözlerini kapatmıştır. Diğer taraftan, zemin+5 kata sahip olup da kullanım amacı açısından büyük önem arz eden (kamuya açık yapılar) veya özel mühendislik çözümleri gerektirecek taşıyıcı sisteme sahip olan, yani mühendislik bilgisi, deneyimi ve becerisi gerektirecek yapılar Bakanlığın bu düzenlemesinin dışında kalmıştır!

4- Bakanlık mühendisliği bilmiyor! Akademik uzmanlıkların (yüksek lisans, doktora vb.) meslek icrası açısından önceliklendirilmesi anlaşılır olmaktan uzaktır. Bakanlık mühendislik alanlarında akademik uzmanlık ile mesleki yetkinliği birbirine karıştıran dünyadaki tek örnek olma yolunda kararlı gibi görünmektedir! Tıp alanında hizmet veren meslek grupları hariç olmak üzere, akademik uzmanlık mesleki bilgi birikimi ve deneyiminin göstergesi olarak sayılmazlar.  Çünkü akademik çalışmalar ile mesleki pratik faaliyetler yalnızca Tıp Fakültelerinde (üniversite hastanelerinde) mümkün olabilmektedir.

5- Çare Yetkin Mühendislik! Tarihimizin en büyük afetlerinden sonra tüm kamuoyunca meslek odalarının önemi ve yetkilendirilmesinin ne kadar hayati olduğu anlaşılmıştır. Yurttaşlar tarafından Odamızın ve TMMOB’ye bağlı odaların en güvenilir kurumlar olarak kabul edildiği bir kez daha açıkça görülmüştür. O halde geçmişte yapılan hatalar tekrar edilmemeli, meslek odaları yok sayılmamalı ve alanımıza yönelik önerilerimiz dikkate alınmalıdır. Çare Yetkin Mühendisliktir! Yekin Mühendislik için adres İnşaat Mühendisleri Odasıdır!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu