MMO: TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ

18.09.2021

TMMOB Makina Mühendisleri Odası,19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla “Ülkemizi, Halkımızı, Mesleklerimizi ve Örgütlülüğümüzü Kamucu Temelde Savunmaya Devam Edeceğiz” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Ülkemizi, Halkımızı, Mesleklerimizi ve Örgütlülüğümüzü Kamucu Temelde Savunmaya Devam Edeceğiz

Tarihimizde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül 1979, TMMOB kararıyla onbir yıldan beri TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü olarak anılmaktadır. Mühendis-mimar-şehir plancıları, 19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB’nin çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi yaparak ekonomik demokratik sorunlarına dikkat çekmişlerdi.

1973-1980 döneminin TMMOB Başkanı Teoman Öztürk ve arkadaşlarının bizlere devrettiği mücadele geleneğinin bir parçası olan bu eylemden 42 yıl sonra mühendislik, mimarlık, şehir plancılarının sorunları daha da artmıştır. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri, kamusal yarar yaklaşımının tasfiyesiyle birlikte itibarsızlaştırılmaya, değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. Mesleklerimiz; sanayisizleşme, tarımda gerileme, çarpık kentleşme-sağlıksız yapılaşma, enerji, maden, orman, su kaynakları dahil tüm yeraltı-yürüstü kaynaklarının talanının olumsuz etkilerine maruz kalmıştır. Mesleki denetim ve bilimsel–teknik kriterler, tüm alanlarda devre dışı bırakılmaktadır. Esnek-güvencesiz çalışma biçimleri, tüm emekçilerle birlikte üzerimizdeki sömürüyü artırmıştır. Kamuda liyakatın tasfiyesi nitelikli, birikimli işgücünü devre dışı bırakarak meslektaşlarımızı işlevsizleştirmektedir.

Meslek örgütlerimiz de saldırı altındadır. TMMOB ve Odalarımız, neoliberal dönüşüm programları ve iktidarın dizginsiz rant çıkarlarından dolayı uzun bir süreden beri iktidarın hedefindedir. İktidar, kamusal üretim, hizmet ve denetimi tamamen ortadan kaldırmanın, Anayasal dayanağı bulunan yetkilerimizi yok etmenin, özerk örgütlerimizi etkisizleştirme ve tasfiyenin peşindedir. Fakat mesleklerimize ve örgütlerimize yönelik bu saldırı dalgasına karşı duruşumuz, 1970’lerden günümüze uzanan mücadeleci geleneğimiz doğrultusunda sürecektir.

Meslek disiplinlerimiz ve örgütlerimize yönelik tasfiye çabaları ile ülke çapındaki piyasacı-rantçı politikaların ve toplumsal muhalefet üzerindeki baskıların arasındaki bağları yakından biliyoruz. Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, sosyal hukuk devleti, adalet, eşitlik, özgürlük, barış, kardeşlik; kamucu politikalar temelinde planlama, sanayileşme, kalkınma; kamusal yarar, kamusal hizmet, kamusal denetim, tam istihdam ve güvenceli çalışma mücadelemiz bu bilinçle sürecektir. 19 Eylül 1979 tarihindeki eylem zamanında ve 1973-1980 döneminde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı olan Teoman Öztürk ve arkadaşlarını bu vesileyle bir kez daha sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

YUNUS YENER
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI