TMMOB 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

30.06.2014

 

 

TMMOB 43. Dönem Çalışma raporuna yazının devamından ulaşabilirsiniz....

TMMOB 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 43. Çalışma Dönemi (2014-2016)’nde de; 70’lerde yaratılan değerin izinde ve 43. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisi’nin yol göstericiliğinde; dünyanın, ülkemizin, insanımızın ve üyelerimizin içinde bulunduğu bugünkü koşullarda, bir meslek örgütüne, bir mesleki demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin güçlüğü, büyüklüğü ve bunlara karşı sorumluluklarının bilinciyle çalışmalarını sürdürecektir.

TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu, Türkiye’nin her alanda neoliberalizmin yönlendiriciliğinde dönüşümden geçirildiği, tüm kamusal hizmetlerin sermayeye devredilip, kamunun adeta yok edildiği; ormanların, kıyıların, suyumuzun, toprağımızın birilerine peşkeş çekildiği; kentlerin "dönüşüm" adı altında ranta tahvil edildiği; yolsuzluğun, rüşvetin, her türlü pisliğin ortaya apaçık döküldüğü; baskının, zor kullanımının, zorbalığın tavan yaptığı; torba yasalar, torba davalarla adeta bir toz bulutu ardında ülkemizin yeniden şekillendirildiği bir döneminde, Soma’da ülke tarihinin en acı iş cinayetinin yaşandığı günlerin hemen ardından gerçekleşti.

TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu, faşist bir baskı altında geliştirilen neoliberal sömürü içinde kamuya ait tüm kurumlar özelleştirildiği, ticarileştirildiği, çalışma hayatının tamamen taşeron sistemi içerisinde güvensizleştirildiği, AKP havuzuna bağlı şirketlerin daha çok kar etmesi pahasına inşaatlar, fabrikalar, madenlerin işçi mezarlığına dönüştürüldüğü günlerde gerçekleştirildi.

Geçen iki yıl süresince tüm yaşam alanlarımızın yanı sıra mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı uygulamaları ve Örgütümüz TMMOB de olumsuz yönde etkilendi. AKP iktidarının ülkeyi baştan sona kuşatan baskıcı politikalarından herkes gibi TMMOB de nasibini aldı.

TMMOB’yi işlevsizleştirip etkisizleştirmeye yönelik olarak TMMOB Yasası değişikliği girişimlerinden Meclis’te gece yarısı operasyonuyla 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen bir maddeyle mesleki denetimimizi yok etmeye yönelik düzenlemeye; Birliğimiz ve odalarımızın çalışma alanlarını kısıtlayan ikincil mevzuatta yapılan onlarca değişiklikten odalarımız üzerinde bakanlıkların idari ve mali denetimi kurmaya yönelik düzenlemeye kadar arka arkaya yapılan onlarca saldırının muhatabı olarak yaşadık geçen dönemi. İstanbul birimlerimizde görev alan yönetici arkadaşlarımızın gözaltına alınmaları, TMMOB Başkanı, Genel Sekreteri, İKK sekreterlerimiz ve yöneticilerimiz için açılan onlarca dava da bu dönemde yaşadığımız baskının göstergeleri oldu.

Saldırı sadece TMMOB’ye değildi tabii ki. Bu saldırı; kim bu ülkenin havasına, suyuna, taşına, toprağına, deresine, ormanına, en önemlisi insanına sahip çıktıysa; herkese, her örgütlülüğe yönelik oldu.

Ve GEZİ yaşandı geçen dönem: Bir yanıyla ülkenin tek adam diktası altında karanlığa sürüklendiği öte yanda ise ülkenin dört bir yanından direnişin ve umudun parladığı bir dönemdi Haziran direnişi. Haziran direnişi hepimizin içini ısıttı. Aslında herkes biliyor ki, gerek Taksim Dayanışmasının oluşmasında, gerekse Gezi’den çıkan sesin tüm ülkede "Artık yeter! Her yer Taksim, her yer direniş" çığlığına dönüşmesinde;  TMMOB, bağlı odaları, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve örgütlü üyelerimiz Gezi direnişinin ne önünde, ne arkasında, ne sağında, ne solundaydı. Direnişin tam ortasında, tam merkezindeydi. Bu direnişte kaybettiğimiz; hepimize direnmenin ve dayanışmanın güzelliğini gösteren ve yaşları anca yirmili olan bizim çocuklarımız; Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik ve kara boncuk gözleri ile Berkin şimdi bize bakıyor. Hepimizin gençlerimize "eşit, özgür, demokratik bir Türkiye" sözü var. İsimleri TMMOB’nin önümüzdeki dönemki çalışmalarının şüphesiz yol göstericisi olacaktır.

TMMOB bu tespitler çerçevesinde 43. Çalışma Dönemine (2014-2016) ilişkin olarak özellikle aşağıdaki konuları yeniden vurgulamaktadır:

TMMOB ve bağlı Odaları, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde; anayasal ve uluslararası sözleşmelerle tariflenmiş sanayi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat ve yapı denetimi, enerji, madencilik, tarım, gıda, orman, su kaynakları, çevre, kentleşme barınma hakkı vb. konularda mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının gerektirdiği mesleki denetim, bilimsel-teknik kriterler ve çağdaş toplumsal gereklilikler doğrultusunda emekten, halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana bütünlük içindeki çalışmalarına, önlerine çıkarılan tüm engellere rağmen kararlılıkla devam edecektir.

TMMOB geçmişte olduğu gibi gelecekte de "ülkede barış, dünyada barış" anlayışıyla ülkemizde, Suriye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Dünya’da savaşa karşı barışı, halkların kardeşliğini, bir arada özgür, eşit yaşamı savunmaya ve emperyalizmin yeni stratejileri karşısında bağımsız Türkiye mücadelesini büyütmeye devam edecektir.

TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağı, sorunlarının çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattığı gerçeğini ifade eder. Bu ifade gereği, TMMOB, kendi meslek alanları ile ilgili olarak ülkemizdeki siyasal sistemi tüm yönleri ile sergilemeye çalışır ve emekten, demokrasiden yana olanlarla ortak mücadele eder.

TMMOB demokrasiyi, halkın kendi siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel sistemlerini belirlemek için, iradesinin özgürce ifadesine; kendi yaşamlarının tüm yönlerine tam katılımına dayandığı temelinde, insana saygı ve hukukun üstünlüğü olarak tanımlayan uluslararası belgeler kapsamında ve sorunun sınıflar arası ilişkiler temelinde ele alınması gerekliliği çerçevesinde değerlendirmektedir. Demokrasi; barış, düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi temel ve güncel kavramlar ile birlikte, yaratılan değerlerin bölüşülmesiyle ve bölüşümü belirleyen siyasal yapıyla iç içe bir kavramdır. Sosyal devletin yok edilmesi, sermayenin koşulsuz egemenliğinin hayata geçirilmeye çalışılması, demokrasinin sınırlarını daraltmaktadır. Demokrasi bağımsızlıkla ve insan haklarıyla bir bütündür. TMMOB bu dönemde de bağımsızlık, demokrasi, barış ve insan hakları talepleri doğrultusunda çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürecektir. Bu çalışmalarında gücünü sadece bağlı odalarından ve odalarının örgütlü üyesinden alacaktır. TMMOB bu yöndeki çalışmaların emek ve demokrasi güçleri ile birlikte yürütüleceğinin bilincindedir.

Gerçekleştirdiği Demokrasi Kurultayı’nda, Mühendislik Mimarlık Kurultayı’nda örgütlülüğünün geldiği noktayı tanımlayan, Genel Kurul sonuç bildirilerinde dünyaya ve ülkeye bakışını kamuoyuna ileten TMMOB, "güç görevler güçlü örgütlenmeler ile yerine getirilir" sözünü önemser. Bu düşünce ile daha demokratik, daha işlevsel, daha etkin bir TMMOB örgütlülüğü için örgüt içi tartışmaların düzenlenmesi, örgüt ile ilgili çeşitli konularda ilke kararlarının alınması ana çalışma alanlarından biri olacaktır. Bir yandan daha kurumsal bir örgütlenme için, Birlik, oda, şube, temsilcilik ve İKK yapılanmaları ile üyelik durumları tartışılırken, öte yandan da ülke insanının TMMOB’ye olan ihtiyacının karşılanması doğrultusunda, TMMOB’nin bir dayanışma ve mücadele ortamı olma konusunun içselleştirmesine yönelik çabalar sürdürülecektir.

TMMOB ve bağlı odaları her dönem olduğu gibi bu dönemde de meslek alanları ile ilgili her konuda bilgiyi biriktirmeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı ana çalışma alanı olarak görecektir. Dünya çapında emperyalist saldırının açık ifadesi olan küreselleşme olgusunun, tüm emekçilerin ve demokrasi yanlılarının üzerine gerek ideolojik saldırı olarak gerekse de yaptırımlar şeklinde kabus olarak çökmesine karşı duruş, meslek alanlarımız ile ilgili ülke gerçeklerinin ortaya konulması, sorunların nedenlerinin belirtilmesi ve çözümlerine yönelik tespitlerde bulunulması, bunu emek ve demokrasi güçleri ile paylaşmanın koşullarının yaratılması, bu dönemin de ana çalışma konuları arasında olacaktır. TMMOB ve bağlı Odaları, bilimin ve tekniğin halkın kullanımına sunulması görevini bu dönemde de yerine getirecektir. Bağlı odalarımız ile birlikte çok sayıda ve meslek alanlarımız ile ilgili her konuda bilimsel etkinlikler gerçekleştirilecek, bu etkinliklerin sonuç bildirileri ortaya konulacaktır.

TMMOB, meslek ve uzmanlık alanları hukukunun geliştirilmesi, yetkilerin tanımlanması, örgütümüzde var olan mesleki çatışma konularının giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda kendi iç dinamikleri ile ortaya koyduğu ilkeleri göz önünde bulunduracaktır. TMMOB, her uzmanlık alanının, örgütün bütün kademelerinde kendisini ifade etme olanağının bulunmasını gözetecek, mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları arasında disiplinler arası çalışma gereksinmesinin bilincini yerleştirmek için çalışacak, mesleklerin gelişmelerine koşut olarak disiplinler arası çalışmayı özendirecek, kolaylaştıracak ve örgütleyecektir. Meslekler arasındaki yetki sorunları TMMOB tarafından çözülecek ve TMMOB bu yetkisini ilgili odaların kararlarını ortaklaştırmayı hedefleyerek kullanacaktır.

TMMOB, bu dönemde de emek ve demokrasi güçleri ile emekten ve halktan yana olanlarla, onların örgütlü yapıları ile ilkeli işbirliklerine girecektir. Her türlü yapılanma ve örgütlerle olan ilişkisinde, anlamsız hiyerarşik eşitlik anlayışları yerine, ilişkilerinde bu yapıların toplum içindeki işlevselliklerini ölçü olarak alacaktır. TMMOB bu dönemde, emperyalizme karşı safları daha fazla sıklaştırmak gerektiğinin bilincindedir. Savaş karşıtı platformlarda, özelleştirme karşıtı platformlarda, barış yanlısı platformlarda geleneksel TMMOB tavrı bu dönemde de sürdürülecektir. TMMOB bilgi birikimi ve mücadele deneyimlerini, bu platformlarda emek ve demokrasi güçleri ile paylaşacaktır.

TMMOB, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, yaşamın içinde hak ettiği yerin kazandırılması için, söylemini "toplumsal cinsiyet eşitliği" temelinde oluşturarak kamuoyuyla paylaşacaktır. TMMOB "Kadın, erkek omuz omuza yaşamın her alanında" sözü ile "Kadınlar örgütlü, TMMOB daha güçlü" sözünü bu dönemde de yüksek sesle söylemeye devam edecektir.

TMMOB, Kürt sorunu konusunda inkar, imha ve şiddet politikalarının terk edilerek, sorunun siyaset kurumu içinde diyalogla çözülmesini bu dönemde de savunacaktır. TMMOB, ülkemizin ırkçı şoven yaklaşımlar temelinde kamplaştırılmasına karşı çıkarak, Kürt sorununun çözümü için; bir arada kardeşçe yaşamı, barış, demokrasi ve halkların kardeşliğini her ortamda savunacak ve demokratik yaklaşımları egemen kılmak için mücadeleye devam edecektir.

TMMOB, ülkemizin çok kültürlü ve çok kimlikli yapısının dikkate alındığı; kimliklerin ve kültürlerin reddedilmediği; tüm dillerin, kültürlerin, inançların ve renklerin kendilerini özgürce ifade ettiği bir toplumsal düzenin oluşturulması, halkın gündelik yaşamda kullandığı tüm dillerin önündeki baskılara son verilmesi için her türlü çaba içerisinde bulunacaktır.

TMMOB herkese duyuruyor:

Kendi örgütlü öz gücümüze dayanarak, bütün emek ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi ile küresel kapitalizmin ve onun temsilcisi AKP’nin saldırılarına bu dönemde de karşı durulacaktır. TMMOB, AKP’nin meslek alanlarımıza ve örgütümüze yönelik her türlü saldırılarına karşı duruşunu sürdürecek, "kral çıplak" demeye devam edecektir.

TMMOB meslek sorunlarının ülke sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden hareketle, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte, bağımsızlık, eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye, siyasi iktidarın tüm anti demokratik uygulamalarına karşı durmaya, bunları deşifre etmeye, faşist saldırılar karşısında dik durmaya devam edecektir.

TMMOB bundan önce olduğu gibi, gücünü örgütünden alarak; birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme ilkesini yaşama geçirerek, önümüzdeki dönem zorlaşan koşullarda; emperyalizme ve gerici faşist saldırılara karşı mücadeleyi, sorunlarını halkın sorunlarından farklı görmeden, saldırılara karşı bütün birimleriyle birlikte halkımızın yanında el ele mücadelesini sürdürecektir.

Odaları ve üyeleriyle birlikte ülkemizdeki ve dünyadaki emek güçleriyle dayanışma içinde, bağımsızlıkçı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir Türkiye ve Dünya için çalışmalarını ve mücadelesini sürdürecektir.

Bu dönemde de, TMMOB, geçmişte olduğu gibi taraf olacaktır. TMMOB, bu toplumu kim çatışma ortamına sürüklüyorsa; kim şiddet ve baskı politikalarında ısrar ediyorsa; kim çok kimlikli, çok kültürlü bir toplumsal modeli dışlayarak, barışın kalıcı hale getirilmesinden kaçınıyorsa; kim iç ve dış politikada gerilim yaratmaktan medet umuyorsa; kim demokratikleşmeyi AB ile pazarlık sınırında tutup, hak arama mücadelesini anti-demokratik yöntemlerle engelliyorsa onlara karşı taraf olacaktır. TMMOB, kim karşısındakinin kimliğine, kültürüne, inancına saygı gösteriyorsa; kim "Kürt Sorunu" dâhil, ülkenin sorunlarına özgürlük ve demokrasi zemininde çözüm arıyorsa onlardan yana taraf olacaktır.

Şimdi tam da; karanlığa karşı aydınlığa; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı özgürlük ve demokrasiye; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşama; her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliğe, emekçi sınıfların haklar mücadelesine, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele taleplerine sahip çıkma zamanıdır. Şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’de bir arada yaşamı savunma, bunun için mücadele etme zamanıdır. TMMOB, korkmadan, sinmeden, geri adım atmadan temel hak ve özgürlüklere sahip çıkacak, inisiyatif kullanacak ve mücadele edecektir.

İşte tam da bu mücadele ortamında, TMMOB’nin "onurlu yürüyüşü ve dik duruşu" bu dönemde de devam edecektir. TMMOB bu ülkenin bir nefes alma-verme alanıdır. Bu ülkenin ve bu ülke insanının önemli bir mevzisidir. Bu ülkenin, bu ülke halkının ve dolayısıyla üyenin TMMOB’ye ihtiyacı vardır, bu ihtiyaç devam etmektedir. Bu ihtiyacın gereklerinin yerine getirilebilmesi için de, TMMOB’nin odalarına, odaların şubelerine, şubelerin de örgütlü üyeye ihtiyacı vardır. TMMOB bu dönemde de bu ihtiyacın gereklerini yerine getirmeye devam edecektir.

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve kültürel tüm örgütlerinden, sömürü ve eşitsizliklerden bağımsız, "Bir Başka Dünya, Bir Başka Türkiye Mümkün"dür, bizim yolumuz budur. Yüreği insan sevgisiyle dolu TMMOB örgütlülüğünü, hiçbir güç bu yoldan geri döndürememiştir ve döndüremeyecektir.

TEMEL İLKELERİMİZ ve ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ

TMMOB ve bağlı Odaları;

Mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir. Emekten ve halktan yanadır. Anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür. Barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Bağlı Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.

TMMOB ve bağlı Odaları;

Toplumdan soyutlanmış seçkin mühendis ve mimarların örgütü değil, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan, Temsili demokrasi alanının daraltılması ve biçimsel uygulamalar yerine, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelen; Rant gruplarının otoriter, sınanamayan, hesap vermeyen yönetimlerin aksine, örgüt içi demokrasisi güçlendirilmiş, seçim dışında da katılım mekanizmalarını yaşama geçiren; Profesyonellerin ve uzmanların örgütü anlayışını reddeden; aksine kitle örgütü niteliği ile organlarına dayalı çalışmayı yürüten; Siyaset dışı kalma anlayışlarının tam tersine; her koşulda ve her zaman siyaset yapan, siyasetin dar tanımını aşan anlayışları yapıya egemen kılan; Üye ile ilişkilerini, devlet ve egemen kesimlerle olan ilişkilerinin önüne koyan, resmi otorite ile her türlü diyaloga ve işbirliğine açık ama işbirlikçi yaklaşımların dışında kalan; Örgüt işlevinin deforme edilmesi anlamındaki hizmet üretimini reddeden, aksine üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartları oluşturan ve bunların gelişimine hizmet edecek şekilde denetleyen; Egemen kesim ve egemen kesim söylemleri ile ters düşmeme anlayışlarını reddeden; aksine, üyesinin söz ve kararlarda yetki sahibi olmasını sağlayan, Kamu hiyerarşisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini buna bağlama anlayışlarının yerine, örgütün kamuoyu önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, örgüt etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararları ile belirleyen; Meslek örgütü kavramını, demokratik kitle örgütü özelliğinin önüne çıkartarak, meslekçi eğilimleri güçlendiren anlayışların aksine, mesleki-demokratik kitle örgütü anlayışlarını yaşama geçiren; Her türlü yapılanma ve örgütlerle olan ilişkisinde, anlamsız hiyerarşik eşitlik anlayışları yerine, ilişkilerinde bu yapıların toplum içindeki işlevselliklerini ölçü olarak alan; Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, ancak üyesinin büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan mühendis ve mimarların konumları gereği, ücretli çalışan kesimlerle ve onların örgütleri ile ilişkilerini güçlü hale getiren; Örgütün uluslararası ilişkilerini güçlendiren; Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren bir çalışma anlayışı içerisindedir.

43. DÖNEM ETKİNLİKLERİ:

Gerçekleştirilecek etkinliklerin düzenleme kurulları ilgili oda yöneticilerinden oluşturulacaktır. Düzenleme kurulunda yer alan yönetim kurulu üyesi TMMOB Yönetim Kurulu’na karşı sorumluluk üstlenecektir. Sekretaryası odalara verilen etkinlikler, "TMMOB Adına Sekretaryası Odalar Tarafından Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği" çerçevesinde yürütülecektir. Her etkinliğin sonucunda ortaya konulacak sonuç bildirisi kamuoyu bilgisine sunulacaktır. Dönem içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda başkaca etkinliklerin yapılması da gündeme alınabilecektir.

11 Temmuz Teoman Öztürk’ü Anma Etkinlikleri  

16-17 Ağustos Depreme Duyarlılık Yürüyüşü (Sekretarya: İnşaat Mühendisleri Odası)
19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü (İKK’lar aracılığı ile)
3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü (İKK’lar aracılığı ile)

TMMOB 60. Yıl Etkinlikleri (İKK’lar aracılığı ile)
Kent Sempozyumları (İKK’lar aracılığı ile)
TMMOB Enerji Sempozyumu (Sekretarya: Elektrik Mühendisleri Odası)                                       
TMMOB Sanayi Kongresi (Sekretarya: Makina Mühendisleri Odası)
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (Sekretarya: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)
TMMOB Jeotermal Kongresi
Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Sempozyumu (Sekretarya: Peyzaj Mimarları Odası)
TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı (Düzenleme: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çal. Gr.)
Kadın Kurultayı (Düzenleme: Kadın Çalışma Grubu)
Kadın Sempozyumu (Düzenleme: Kadın Çalışma Grubu)

 

43. DÖNEM ÇALIŞMA GRUPLARI

Çalışma gruplarının oluşumunda konuyla ilgili odaların temsilcileri, odalarınca bir asıl bir yedek üye şeklinde belirlenecektir. Toplantılara katılamayan asıl üyelerin yerine, yedek üyelerin katılımı odalarınca sağlanacaktır. Odalarca önerilecek çalışma grubu üyelerinin daha önce TMMOB ve oda organlarında görev almış olmaları zorunludur. Ataması yapılan çalışma grubunun üyeleri, yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan seçerek çalışmalarını sürdürecektir. Çalışma gruplarına gözlemci olarak TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri katılacaktır. Her çalışma grubu öncelikle çalışma programını TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunacaktır. Çalışma gruplarının sekreterlik hizmetleri TMMOB Genel Sekreterliği tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulu dönem içerisinde gerekli gördüğü durumlarda başka çalışma grupları oluşturulmasını da gündemine alabilecektir.

Çalışma İzinleri İzleme Komisyonu: TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İzni ve Geçici Üyelik Müracaatlarının Değerlendirilmesinde Yapılacak İş ve İşlemler ile Değerlendirmede Usul Esas ve Koşulları Hakkında Yönetmelik gereği yapılacak çalışmaların yürütülmesi (Yönetmelik gereği ve yönetmelikte belirlenen şekli ile oluşturulacaktır)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu: İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda TMMOB politikalarının belirlenmesi/geliştirilmesi, bu alanda hazırlanan kanun, tüzük, yönetmeliklerin takip edilmesi, görüş ve öneri oluşturulması, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik eğitim programlarının hazırlanması, uygulamaya konulması, Eğitim ve Risk Belirleme Komisyonlarına katılacak TMMOB temsilcisinin yönlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, iş güvenliği uzmanlarının gerek mevzuattan gerek çalışma yaşamındaki kuralsızlık, esneklik ve güvencesizlik kaynaklı hızla büyüyen sorunlarına ilişkin çalışma yapılması (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

Gıda Politikaları Çalışma Grubu: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılacak yönetmelikler üzerine çalışma yapılması, gıda güvenliği anlayışının yerleştirilmesi, bilimselliğin sağlanması, mevcut aksayan denetim ve üretim sisteminde konu ile ilgili eğitim almış mühendislerin katkılarının artırılması, konu ile ilgili olarak odalar arası işbirliğinin geliştirilmesi (Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarının temsilcilerinden oluşturulacaktır)

LPG Çalışma Grubu: 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu’na göre LPG piyasasında görev yapan personele verilecek ülke genelindeki eğitim ve uygulamalarda birlikteliğin sağlanması ve yaşanacak sorunların hızlıca çözümlenebilmesi (Çevre, Kimya, Makina ve Petrol Mühendisleri Odalarının temsilcilerinden oluşturulacaktır)

Bilirkişilik Çalışma Grubu: Üyelerimizce yapılan bilirkişiliklerin geliştirilmesi ve 5 Mayıs 2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği’nin gerekleri üzerine çalışma yapılması (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

Enerji Çalışma Grubu: Enerji kaynakları, enerjinin temini, kullanımı, özelleştirme süreçleri, yasal süreçleri ve mevzuatı konularında her türlü çalışmanın yapılması, belge ve bilgilerin toplanması ve yayımlanması, "TMMOB Enerji Raporu"nun geliştirilmesi, konu ile ilgili merkezi ve bölgesel toplantıların düzenlenmesi, panel/seminer/açık oturum/konferans vb. etkinliklerinin düzenlenmesi (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

 

Kadın Çalışma Grubu: Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı ve Kadın Sempozyumlarını düzenlenmesi (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

Yapı Denetimi Çalışma Grubu: Yapı Denetimi ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile ilgili çalışma yapılması, konu ile ilgili TMMOB görüşlerinin oluşturulması/geliştirilmesi (İlgili Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Komisyonu: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nin işletilmesi ile ilgili işlerin yürütülmesi (Oda Merkez Yönetim Kurulu üyelerden bir kişinin katılımıyla oluşturulacaktır)

Soma Raporu Çalışma Grubu: Ruhsat hukuku TKİ’ye ait olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından hizmet alım yolu ile işletilen Manisa İli Soma İlçesi Eynez/Karanlıkdere yeraltı kömür ocağında, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen olay sonucunda, aralarında 5 maden mühendisinin de bulunduğu 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia ile ilgili rapor oluşturmak üzere çalışmaların yürütülmesi (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

Mali İşler Uygulama Esasları Çalışma Grubu: TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği’nin mali işleyiş ve denetim konularında gözden geçirilmesi, yaşanan sorunların çözülmesi, denetim sisteminin kurullarının belirlenmesi için çalışma yürütülmesi (Oda saymanlarından oluşturulacaktır)

Mevsimlik İşçilik Çalışma Grubu: Mevsimlik işçiliğin nedenlerini ve yaşam koşullarını araştırarak konuya ilişkin toplumsal duyarlılığın yaratılması için çalışma yürütülmesi (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

Zorunlu Göç Yaz Okulu Çalışma Grubu: Özellikle 1990’lı yıllarda Kürt coğrafyasında yaşanan savaş bahane edilip güvenlik gerekçe gösterilerek devletin zorla göç ettirme politikaları sonucu boşaltılan ve yakılan köylerin yeniden yaşam alanlarına dönüştürülmesini sağlayacak alt ve üst yapıya yönelik çalışmalar yürütülmesi, TMMOB`ye bağlı tüm meslek disiplinlerinin bulunduğu yaz okulu düzenlemesine dair çalışma yapılması. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Asgari Ücret Komisyonu: Ücretli mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücretini çalışma yaşamanın gerçek alt sınır ücreti haline getirmek için bir mücadele programı oluşturulması (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

Kamuda Çalışan Müh. Mimar. Şehir Pl. Özlük Hakları Komisyonu: Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları üzerine rapor hazırlamak, sorunları tespit etmek, hak kayıplarının giderilmesine yönelik mücadele yöntemlerinin oluşturulması (Kamu çalışanı Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu: Engelli mühendis, mimar, şehir plancılarının sorunları ve çözüm yollarına ilişkin TMMOB görüşü oluşturulması (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

Mesleki Denetim Çalışma Grubu: 2013’de yayımlanan TMMOB Mesleki Denetim Raporunun geliştirilmesi, mesleki denetimin tüm odalarca ortaklaştırılmasına ve içselleştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu: YÖK tarafından karmaşık hale getirilmiş bulunan mühendislik unvanı, denklik ve yeterlilik konusunda TMMOB raporu hazırlanması (Mühendis odaları temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

Bütünşehir Çalışma Grubu: 6 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un uygulanması sonucu ortaya çıkan durumun tespitine yönelik TMMOB raporunun hazırlanması (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

Staj Yasası Çalışma Grubu: Milletvekilleri aracılığı ile TBMM’ye iletmek üzere mühendis, mimar ve şehir planlama bölümlerinde okuyan öğrencilerin stajları hakkında yasa teklifi çalışması yapılması.  (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

Mesleki Etik Sorunları İzleme Çalışma Grubu: TMMOB Genel Kurulu tarafından karar altına alınan ve disiplin süreçlerinin işletilmesini gerektiren, meslek alanlarında işlenen olası suçlara yönelik süreçlerin izlenmesi ve raporlanması (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu: Türkiye coğrafyasında uygulamaya konulan madencilik faaliyetleri, kimya-metalürjik tesisler, HES, RES, nükleer enerji santralleri, baraj, termik santral, çimento tesisleri, atık yakma tesisleri, enerji tesisleri, dere yataklarına, kıyı kenarlarına, ormanlara müdahale gibi projelerden kaynaklı olası çevre sorunlarının tespiti, toplumun konu ile bilgilendirilmesine yönelik raporların hazırlanması, olası dava süreçleri için teknik dosyaların hazırlanması (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

43. DÖNEM ÇALIŞMA BİRİMLERİ:

Her birimin kendine özgü oluşum şekli ve çalışma tarzı Genel Sekreterlikçe düzenlenecektir. Tüm birimlerin çalışmaları ayrı ayrı olmak üzere, her TMMOB Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi ve değerlendirmesine sunulacaktır.

Hukuk Birimi: Meslek alanlarımıza, örgütlülüğümüze, Odalarımıza ve üyelerimize yönelik her türlü yanlış uygulamalara ve yaptırımlara karşı girişimlerde bulunmak üzere ön hazırlıklar yapılması, TMMOB Yönetim Kurulu’nca gerekli görülen her konuda açılan ya da açılacak davalar için gereğinin yapılması, meslek alanlarımız ve örgütlülüğümüze ilişkin TBMM’de gündeme getirilen/getirilecek taslak, tasarı ve yasalar ile ilgili ön hazırlıkların oluşturulması, örgütümüzün ve kamuoyunun bilgilendirilmesi.

Basın-Yayın-Arşiv-Dokümantasyon Birimi: Basın açıklamalarının yazılması ve basın toplantılarının düzenlenmesi, yapılan açıklamaların duyurulması ve yayımlatılması; yayımlarımıza herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir biçimde gerçekleşmesi için standartlaşma çalışmalarının yapılması; gazete, TV ve internet haberciliği arşivinin ve web sayfasının düzenlenmesi, güncel tutulması; Birlik Haberleri hazırlanması ve yayımlanması; yayımlanacak kitapların hazırlık, basım ve dağıtım işlerinin yapılması, Mevcuttaki tüm belgelerimizin açığa çıkarılması, kullanılabilirliğinin sağlanması, belgelerimize ilişkin geleceğin planlanması.

 

43. DÖNEM ÖRGÜT İÇİ TOPLANTILARI:

Dönem içerisinde aşağıda tanımlanan toplantıların yapılması sağlanacak, katılımların tam olmasına özen gösterilecektir.

TMMOB Danışma Kurulu: TMMOB Genel Kurulundan sonraki en önemli Birlik Organı olarak düşünülen Danışma Kurulu toplantıları yılda iki kez gerçekleştirilecektir. Danışma Kurulu toplantılarının yanı sıra, gerekli görülen konular üzerine, Bölgesel Danışma Kurulları da dönem içerisinde gerçekleştirilecektir.

TMMOB Yönetim Kurulu ile İKK Bileşenleri: Her İKK ile dönem içerisinde en az bir kere bir araya gelinecektir.

TMMOB Yönetim Kurulu ile TMMOB Denetleme Kurulu: Dönem içerisinde TMMOB Yönetim Kurulu ile TMMOB Denetleme Kurulu üyeleri ortak toplantısı iki kez düzenlenerek durum değerlendirmeleri yapılacaktır.

TMMOB Yönetim Kurulu ile Odaların Yönetim Kurulu Başkanları: TMMOB Yönetim Kurulu ile Odalarımızın Yönetim Kurulu Başkanları gerekli durumlarda toplanacaktır. Birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme ilkesinin yaşama geçirilmesinde önemli bir araç olduğu bilinen bu toplantıların bilgilendirme ve değerlendirme dışındaki gündemi, katılımcılarla birlikte belirlenecektir.

TMMOB Genel Sekreteri ile Oda Yazman (Sekreter) Üyeleri: Olağanüstü veya gereklilik durumları dışında dönem içerisinde iki kez toplanması sağlanacaktır.

TMMOB Saymanı ile Oda Saymanları: Olağanüstü veya gereklilik durumları dışında dönem içerisinde iki kez toplanması sağlanacaktır.

 

43. DÖNEMDE YAYIMLANACAK KİTAPLAR:

TMMOB Yasa ve Yönetmelikleri 
Sinop Gerze Termik Santral Raporu
Mühendislik ve Mimarlık Öyküleri VII 
Gerçekleştirilecek etkinliklerin kitapları

Ayrıca dönem içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda başkaca kitapların ve TMMOB raporlarının yayımlanması da gündeme alınacaktır.

 

43. DÖNEMDE TEMSİL EDİLECEĞİMİZ PLATFORMLAR VE KURULUŞLAR:

Dönem içerisinde aşağıda tanımlanan kurum ve kuruluşlarda önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de TMMOB temsil edilecektir. Temsil edildiği platform, kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler ve mevcut durumlar örgüt içine ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Dünya Mühendislik Örgütleri Federasyonu (WFEO)
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Mühendislik Birlikleri Organizasyonu (COPISEE) 
Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İşçi Sağlığı Konseyi 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
Tüketici Konseyi 
Türk Patent Enstitüsü 
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu 
Türk Loydu
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 
Türk Tasarım Danışma Konseyi
Kalite ve Çevre Kurulu

 

43. DÖNEM MALİ DURUM:

Genel Kurulda kabul edilen bütçe öngördüğümüz çalışmaların yapılabilmesi için gerekli ve yeterli bir bütçedir. Odalarımızın bu bütçenin gerçekleşmesi için gerekeni yapacaklarını biliyoruz.