TMMOB ANTALYA İKK: KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÖZLÜK HAKLARI VE EKONOMİK TALEPLERİ İLE İLGİLİ HAZIRLANAN KANUN TEKLİFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMAMIZDIR

27.01.2023

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu 26 Ocak 2023 tarihinde Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Özlük Hakları Ve Ekonomik Talepleri İle İlgili Hazırlanan Kanun Tekliflerine İlişkin bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ

ÖZLÜK HAKLARI VE EKONOMİK TALEPLERİ İLE İLGİLİ HAZIRLANAN KANUN TEKLİFLERİNE İLİŞKİN

BASIN AÇIKLAMASI

Kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancıları, son 25 yılda ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir satın alma gücü kaybına uğramıştır. Söz konusu kamu görevlilerinin sadece çalışırken aldıkları ücretlerin erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden diğer hakları da diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.

Son dönemde sağlık alanında tabiplere, hukuk alanında hakim-savcılar gibi dengimiz diğer meslek gruplarına yapılan ekonomik iyileştirmeleri kapsayan düzenlemeler ile birlikte bu meslek çalışanları ile mühendis, mimar ve şehir plancıları arasındaki ekonomik fark 3-5 kat oranında açılmıştır. Bu iyileştirmeler yapılırken meslektaşlarımızın ihmal edilmesi çalışma huzurunu ve barışını olumsuz etkilemiştir.

Ülkemizin planlanması, sanayileşmesi ve kalkınması için oldukça önemli olan her projenin, her çalışmanın planlanması, yaşama geçirilmesi sürecinde sorumluluk üstlenirken, planlayan, denetleyen, hak edişlere imza koyan, ülke alt yapı ve imarının, sanayinin, tarımının, madenciliğinin, ormancılığının ve üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve ekonomik sorunlarının en azından asgari düzeyde düzeltilebilmesi hedefiyle bazı düzenlemeler yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarımızın; saha ve projelerde refah düzeyi yükselmiş bir şekilde daha verimli olabilmeleri ve dengimiz meslek grupları ile aramızdaki sosyal adaletin sağlanması kapsamında:

  • ‘’Teknik iyileştirme’’ adı altında diğer mesleklere verilen teşvik ödemesi gibi bir iyileştirmenin kamuda çalışan tüm mühendis, mimar ve şehir plancıları için de düzenlenmesi,
  • Kamuda çalışan tüm meslektaşlarımızın aldıkları büyük sorumluluğun karşılığı olarak ‘’Risk ve Sorumluluk Tazminatı’’ adı altında yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması,
  • Ek ödemelerin (dengimiz olan hakim, savcı ve doktorluk gibi meslekler göz önünde bulundurularak) kamuda çalışan tüm meslektaşlarımız için arttırılması,
  • Aylık tutarların, Yan ödeme oranının, Taban aylık katsayısının, Sözleşme ücretlerinin, Ek gösterge yansıtma oranlarının (en az % 195 olması), Ek göstergelerin (en az 6400 olması) ve Özel hizmet tazminat oranlarının (en az %250 olması) vb. kamuda çalışan tüm mühendisler için arttırılması gerekmektedir.

Ülkemizin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme sahip meslekleri icra eden bizlerin ekonomik sorunlarının çözülmesi ve meslek onurumuzun korunması konusunda bir adım atılmasını beklemekteyiz.

TMMOB ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU