TMMOB BODRUM İKK'DAN GÖL MAHALLESİ GÖKBURUN MEVKİİ KÖK 423 PARSEL (107/1 PARSEL) İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

19.12.2022

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Gökburun-Cennet Koy'da Cengiz İnşaata ruhsat verilmesi ile ilgili 15 Aralık 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

 Değerli Basın Emekçileri,

Basın açıklamamıza  Cennetkoy – Gökburun ile ilgili kronolojik bir özet ile başlamak istiyoruz.

Bodrum Göl Mahallesi Gökburun Mevkiinde bulunan maliye hazinesi adına kayıtlı 678.963,72 m2 büyüklüğündeki eski 423 parsel, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararı ile 2 yıl içerisinde satış işlemlerinin tamamlanması ile özelleştirme kapsamına alınmıştır.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararı aynı zamanda Ortakent mahallesindeki 1.1 milyon m2 alanın da özelleştirme kapsamına alındığı aynı karardır.

Bugün Bodrum da; rant ve talan baskısının karşısında durmanın gittikçe zorlaştığını görmekte ve bazı gerekçeleri daha net okumaktayız.

423 parseli de kapsayan Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi I. Etap Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları 14.04.2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu planlarda bu parsel 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit ile 2. Derece Doğal Sit alanı olarak belirtilerek yapılaşma dışı bırakılmıştır.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.03.2012 tarih ve 2012/38 sayılı kararı ile yürürlükteki  ölçekli planlarda; 423 parsele ilişkin PLAN DEĞİŞİKLİĞİ yapılarak bu parsel SİT DERECELERİ VE SINIRLARI DEĞİŞMEDİĞİ HALDE yapılaşmaya açılmıştır.

Yine Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.08.2012 tarih ve 2012/122 sayılı kararı ile 423 parselin satış ihalesi onayı 277.000.0000 TL bedelle TMC Mazıdağı Fosfatları A.Ş.ye yapılmıştır. TMC Mazıdağı Fosfatları A.Ş.; Mardin Mazıdağı’ndaki Etibank’a ait fosfat yataklarının özelleştirilmesini alan ve Cengiz Holdinge ait bir şirkettir.

423 parselin satış sözleşmesi 27.06.2013 tarihinde imzalanmış ve 05.07.2013 tarihinde bu parsel Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş.’ye devir edilmiştir. Bu şirket de Cengiz Holdinge aittir.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 20.06.2014 gün ve 2690 sayılı kararı ile 423 parselde sondaj ve imar uygulaması işlemlerinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

Bu karar yeterli olmasa gerek ki, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bu defa 03.07.2015 gün ve 3489 sayılı karar ile evvelce almış olduğu 17.02.2010 gün ve 6741 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil ettiği alanı İPTAL edilerek; aynı alan kısmen 1. Derece – kısmen 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmiş ve yeni sit sınırlarının yürürlükte olan koruma amaçlı İmar Planlarına işlenmesine karar verilmiştir. Özetle 1. Derece Arkeolojik sit sınırlarını küçültülmüştür.

678.963,72 m2 büyüklüğündeki 423 parsel 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/a maddesi uyarınca sınır düzeltme işlemi sonucunda 676.967,72 m2 büyüklüğünde 107 ada 1 parsel olarak tapuya tescil edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.09.2020 gün ve 200258 sayılı kararı ile eski 423, yeni 107 ada 1 parselin bulunduğu bölgeyi de kapsayan geniş bir alanda doğal sit irdelemesi yapılmış ve bu bölgedeki doğal sit dereceleri düşürülmüştür.

Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın uygun görüşleri ile 14.01.2022 tarihinde 107 ada 1 parselde imar uygulaması yapılmış; terk ve ifraz işlemleri sonucunda 5 ayrı parçaya ayrılarak 305/1 - 306/1 - 107/41 - 107/42- 107/43 parseller olarak tapuya tescil edilmiştir. Malik olarak da artık Cengiz İnşaat A.Ş. tapu kayıtlarında görünmektedir.

Bu parsel ile ilgili olarak, Osmanlı döneminden hak iddiasında bulunan Bodrum’lu aileler var. Bu süreci yakından takip etmişler ve evvelce sıraladığımız idari işlemlerin bir kısmını yargıya taşımışlar. Sürecin anlaşılması açısından onların açtığı davaların sonuçlarından bahsetmek gerekiyor.

Öncelikle 423 parselin 277.000.0000 TL bedelle TMC Mazıdağı Fosfatları A.Ş.ye satışı ihalesi onayına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.08.2012 tarih ve 2012/122 sayılı kararı Danıştay İdari Davalar Dairesi Kurulunun 13.06.2016 gün ve E:2016/4388-K:2016/3337 sayılı kararı ile İPTAL ediliyor. Karardaki iptal gerekçesi; “Satış işleminde 2. Derece doğal sit ile 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanı olan parselin özelleştirmeye konu edilemeyeceği; ekonomide verimlilik artışı kamu giderlerinde azalma sağlamak amacı gözetilmeden özelleştirme kapsamına alınmış” olması olarak belirtilmiş. Kararda ayrıca; sit alanı olan parselin 4046 sayılı yasa uyarınca “satış” yöntemiyle özelleştirilip özelleştirilemeyeceğinin ayrıca tartışılması gerektiğine vurgu yapılmış.

Özetle, kök 423 parselin özelleştirilmesine ilişkin satış ihalesi kesin olarak iptal edilmiştir.

Bunun üzerine Özelleştirme Yüksek Kurulu, 28.04.2017 tarih ve 2017/12 sayılı kararı ile “Danıştay İ.D.D.K.nın 08.12.2016 gün ve E:2016/4388-K:2016/3337 sayılı kararı ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaması ve TAŞINMAZIN GERİ ALINMAMASINA” karar vermiştir. Başka bir deyişle idare yargı kararının UYGULANMAMASI VE TAPUNUN YENİDEN KAMU ELİNE GEÇMEMESİ İÇİN bir karar alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre bir hukuk devletidir. YARGI KARARLARININ HER KİŞİ, KURUM, KURULUŞ TARAFINDAN İVEDİLİKLE VE GECİKTİRİLMEDEN UYGULANMASI ANAYASAL BİR ZORUNLULUKTUR.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun bu hukuk tanımaz kararı (28.04.2017 tarih ve 2017/12 sayılı kararı) da yine Danıştay 13. Dairesi’nin 07.11.2019 gün ve E:2018/319-K:2019/3519 sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞ ve Danıştay İ.D.D.K.nın 11.06.2020 gün ve E:2020/415-K:2020/874 sayılı kararı ile iptal kararı KESİNLEŞMİŞTİR.

Bunun üzerine bu defa Cumhurbaşkanlığı Makamınca, 25.12.2018 gün ve 506 sayılı kararı ile yeniden “Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 16.08.2012 gün ve 2012/122 sayılı satış ihalesi onay işlemini iptal eden Danıştay İ.D.D.K.nın 08.12.2016 gün ve E:2016/4388-K:2016/3337 sayılı kararı ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaması ve TAŞINMAZIN GERİ ALINMAMASINA” karar verilmiştir.

CB’nın 25.12.2018 gün ve 506 sayılı kararının da, Danıştay 13. Dairesi’nin 23.03.2021 gün ve E:2020/3874 sayılı kararı ile YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.

Diğer taraftan söz konusu aileler Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.06.2014 gün ve 2690 sayılı ve 03.07.2015 gün ve 3489 sayılı kararlarına da dava açıyorlar ve her ikisi de iptal ediliyor. Özellikle Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin E:2014/959-K:2015/540 nolu kararındaki gerekçe dikkat çekicidir. Kararda; “… yargı kararı ile anılan parselin hukuken halen maliye hazinesine ait olduğunun kabulünün gerektiği, davaya konu işlemde ise Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş.nin mülkiyetinde olarak tescil ve ifraz işlemlerinin yapılması karşısında anılan bölge kurulu kararında hukuka ve mevzuata uyarlılık görülmemiştir…” gerekçesiyle iptal kararı verilmiştir. Bu karar; Danıştay 6. Dairesi 17.07.2017 gün ve E:2015/6707-K:2017/6007 sayılı kararı ile ONANMIŞ; aynı Dairenin 11.10.2018 gün ve E:2017/7443-K:2018/7767 sayılı kararı ile KESİNLEŞMİŞTİR.

Doğal Sitlerin derecelerinin düşürülmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.09.2020 gün ve 200258 sayılı kararı da Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin 12.01.2022 gün ve E:2020/759-K:2022/45 sayılı kararı ile İPTAL edilmiştir.

Görüleceği üzere YARGI KARARLARI GEREĞİ maliye hazinesine iade edilmesi gereken 423 parsel, kamu gücü kullanılarak CENGİZ HOLDİNGE RESMEN MAL EDİLMİŞTİR.

Oysaki yargı kararları sonucunda açık ve net olarak Cengiz A.Ş.’nin bu parselle ilgili hiçbir mülkiyet bağının olmadığı ortadadır.

08.12.2016 tarihinden bu yana bu alanda malik sıfatı bulunmayan söz konusu şirket tarafından ÇED raporları, imar uygulama dosyaları hazırlanmakta, plan değişiklik teklifleri yapılmakta ve yapı ruhsatı dosyaları düzenlenmektedir. Kamu idareleri tarafından da bu şirket hala ısrarla malik olarak kabul edilmekte ve yargı kararlarına aykırı işlemler tesis edilmektedir.

Basın açıklamamıza veri oluşturan tüm bilgi belge ve yargı kararlarının, davacı ailelerin avukatı tarafından 2018 ve 2021 yıllarında Bodrum Belediye Başkanlığı’na sunuldu. Ancak; 6 Aralık 2022 günlü meclis toplantısında Bodrum Belediyesi’nin de maalesef hukuk tanımayan kamu kurumları arasına katıldığını üzülerek gördük. 3. Gündem maddesinde ekrana yansıtılan 18. madde Uygulama Sınırı; belediye başkanının beyan ettiğinin aksine eski 423 parselden ifraz sonucu oluşan 107 ada 41 parselide kapsamaktadır.

6 Aralık 2022 coğrafyamız açısından oldukça talihsiz bir gündür. Çünkü aynı gün mecliste bu parseli kapsayan imar uygulama sınırları onaylanırken; Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce söz konusu parsele ilişkin “Göl Mahallesi, 305 ada 1 parsel, 306 ada, 1 parsel 107 ada 43 parsel ve 107 ada 41 parsel numaralı taşınmazlara ait Plan Hükmü Değişikliği” askıya çıkarılmıştır. Çünkü aynı gün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca “Göl Mahallesi, Gökburun Mevkii, 306 ada 1 parsel mevkiindeki Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Turizm Konaklama Tesisi projesi” ile ilgili olarak 'ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR' kararı verilmiştir.

Oysa 305/1 ve 306/1 parseller sahil düzenleme projesi ile birlikte bütüncül(kümülatif)değerlendirildiğinde ÇED yönetmeliğinin EK-1 ine yani ÇED GEREKLİDİR e tabi olacaktır.Yapılacak yatırım ÇED OLUMLUDUR kararı alınmadan başlamamalıdır.

08.12.2016 tarihli yargı kararından bu yana maliye hazinesine ait olan 423 bir parselde yapılmış ve yapılacak idari işlemlerin başta bu yargı kararı olmak üzere tüm yargı kararları dikkate alınarak yapılması anayasal zorunluluktur. Tüm tarafları hukuka ve yargı kararlarına uygun davranmaya davet ediyoruz.

Basından ve belediye yetkililerinden öğrendiğimize göre Gökburun da Cengiz İnşaata mal edilen 306/1 parsele Bodrum Belediyesi tarafından personele mobing uygulanarak ruhsat verilmiştir.Köylü Mehmet Efendinin tek evlik ruhsatı 6 ayda çıkmazken Cengiz İnşaata 4 günde ruhsat verilmiştir.6 aralıkta ÇED gerekli değildir kararını alan Cengiz inşaat 12 Aralık ta inşaat ruhsatını almıştır.Cengiz inşaat  1. Derece arkeolojik SİT alanına iş makinaları sokmuştur.

Buradan sayın Ahmet ARAS a sesleniyoruz.Nasılki Milas Belediye sınırları içindeki Ağaoğlu Projesine aktif olarak tavır aldıysanız Bodrumu yaşanmaz,doğayı,arkeolojiyi,hukuku tahrip eden bu projeye verdiğiniz ÇED OLUMLUDUR KARARI alınıncaya malikler belirleninceye kadar  ruhsatı derhal iptal edin. İdare hukuktan yana olmalı.

TMMOB Bodrum İKK olarak tüm bu idari işlemlerle ilgili gerekli hukuki girişimlerimizi,itirazlarımızı yapmakta olduğumuzu,gerekli suç duyurularımızı yapacağımızı ve süreci her zaman ki gibi Bodrum’un Sakini değil Sahibi olarak takip edeceğimizi bir kez daha tüm kişi, kurum ve kuruluşlara hatırlatırız.

 Ne yaparlarsa yapsınlar,hangi hukuksuzluğa başvururlarsa başvursunlar.

BODRUM DA DOĞA KAZANACAK.

 

           TMMOB BODRUM İLÇE KOORDİNASYON KURULU