TMMOB VE ODA DENETLEME KURULLARI ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

20.10.2014

TMMOB Denetleme Kurulu Üyeleri ile Oda Denetleme Kurulu Üyeleri ve Oda Saymanları Ortak Toplantısı TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 18 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin’in açış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Odaların denetlemelerinde dikkat edilecek konular, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri ele alındı.

Oturum başkanlığını TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi Kirami Kılınç’ın yürütttüğü ve TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi Cemalettin Sağtekin, TMMOB Hukuk Danışmanı Nurçin Soykut ve TMMOB Mali Müşaviri Vehbi Turhan birer sunum yaptığı etkinlik, katılımcıların soru ve önerileriyle devam etti.  

 

TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin’in açılış konuşması şöyle:

TMMOB ve Odalarımızın Sevgili Denetleme Kurulu Üyeleri,
Odalarımızın Sevgili Saymanları, Yöneticileri, Değerli Arkadaşlar,

Öncelikle hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Bugün burada, daha etkin, daha demokratik, daha işlevsel bir TMMOB örgütlülüğü için bir aradayız. Bu toplantı, hem yönetmeliğimiz gereği, hem de TMMOB Denetleme Kurulu’nun talebi doğrultusunda TMMOB Denetleme Kurulu ile Odalar Denetleme Kurulu üyeleri, Oda Sayman üyeleri arasında bilgi ve görüş alışverişi için düzenlendi...

Aslında bu toplantı TMMOB’nin "birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme" anlayışının bir ürünüdür.

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB olarak en övünç duyduğumuz özelliğimiz Birliğimizin ve Odalarımızın mali işlerdeki ve yönetimlerdeki şeffaflığıdır.

TMMOB ve Odalarda denetleme kurullarımız TMMOB VE ODALAR DENETİM YÖNETMELİĞİ esaslarına göre çalışmaktadır. TMMOB Denetleme Kurulu, bu yönetmeliğin amacı ve kapsamı doğrultusunda,  Birlik ve Odaların hesaplarını ve buna ilişkin işlemleri inceleyen bir kuruldur.

Sizlere birazdan, hem Denetleme Kurulu üyelerimiz, hem de mali ve hukuk müşavirimiz tarafından konu ayrıntıları ile anlatılacaktır... Bugünkü toplantıda; “Odaların denetlemelerinde dikkat edilecek konular, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri; yaşadığımız hukuki sorunlar ile iyi bir denetleme nasıl olmalıdır?”  konuları ele alınacak...

Sevgili Arkadaşlar,

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 27 Ocak 1954 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 4 Şubat 1954 tarih ve 8265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TMMOB 1. Genel Kurulu 18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında toplanmıştır.. Yani Tam da bugün TMMOB 60.yılını kutluyor... TMMOB 60. yılında da onurlu yürüyüşüne, dik duruşuna devam ediyor.

TMMOB ve bağlı Odaları Demokrat ve yurtsever karakterdedir. Emekten ve halktan yanadır. Anti-emperyalisttir, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Bağlı Odaları ile birlikte, mühendis ve mimarların meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. Demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir

Sevgili Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi, uzunca bir süredir TMMOB’yi yeniden şekillendirmeye çalışan AKP iktidarının son uygulamalarından biri 6235 sayılı TMMOB Kanunu’na 12 Eylül darbecilerince 1983 yılında eklenen ancak 30 yıl boyunca uygulanmayan "bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılması" maddesini hayata geçirmek oldu.

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve mali denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verildi. Daha sonra 17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı 11 odamız; 22 Mayıs 2014 tarihli 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile de 12 odamız ilişkilendirdikleri bakanlıkların idari ve mali denetimine verildi.

Adı geçen üç bakanlar kurulu kararı da Anayasa’ya aykırıdır ve iptali için odalarımız ve TMMOB tarafından dava açılmıştır, yasal süreç devam etmektedir.

Bilinmelidir ki; TMMOB ve odalarının mali denetimi Genel Kurullarda seçilen Denetleme Kurullarınca yapılmaktadır. TMMOB ve bağlı odalarının Yönetim Kurulu kararları ve uygulamaları üyenin denetimine her zaman açıktır. TMMOB ve odaların her türlü karar ve uygulaması için her zaman hukuki yollar da açıktır ve yargı denetimi vardır. Biz biliyoruz: AKP iktidarının yapmak istediği denetim değil, rant politikalarının önünde engel olarak gördüğü TMMOB’yi susturmak ve işlevsizleştirmektir.

Sevgili Arkadaşlar

AKP karanlığında sıradanlaşan günler yaşıyoruz... İsyanımız karanlığın sıradanlaşmasınadır. İsyanımız gericiliğin sıradanlaşmasınadır. İsyanımız, emperyalizme ve işbirlikçilerinedir. ve İsyanımız Karanlığadır!

Hepinize saygılar sunuyorum..

Hepimize kolaylıklar diliyorum....