KRİZE KARŞI EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE VE HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

Sunuş

Döviz kurunun yükselişinin ekonominin taşıyamayacağı düzeylere çıkması, kredi faizlerinin yüksekliği, enflasyon, büyüme, milli gelir, bütçe açığı, reel sektör borçları ve işsizlik üzerine olan resmi öngörü ve mevcut durum göstergeleri ülkemizin ciddi bir ekonomik kriz içinde olduğunu göstermektedir. Kamu maliyesinde daralma öngörülmesi, kıdem tazminatı fonu ve bireysel emeklilik sistemini genişletme çabaları, esnek-güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması, çalışanlardan alınan vergiler ile bütün halktan alınan dolaylı vergilerin artırılması, sosyal yardımlarda kısıtlamalara gidilecek olması, ücretlerin baskı altına alınması gibi konular bu krizin göstergeleridir.

İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan krizin etkileri gün geçtikçe artarken, ağır fatura her zaman olduğu gibi yine emekçi kesimlere çıkarılıyor. Kabaran faturalar, zamlar, kapanan işletmeler, işten atmalar ve son on beş yılın rekorunu kıran enflasyon oranları ile hayatımız giderek zorlaşıyor.

Meslek alanlarımızda hüküm süren neoliberal politikalar neticesinde her alanda dışa bağımlılık artıyor. Yeraltı ve yerüstü varlıklarımız uluslararası sermayenin sömürüsüne açılıyor. Akıl dışı projeler ve özelleştirmeler ile kamu kaynaklarımız heba ediliyor. Enerjiden ulaşıma, kentleşmeden sanayiye, gıdadan tarıma kadar tüm alanlarda ülkemizin ve halkımızın geleceğini tehdit eden gelişmeler yaşanıyor.

Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama, denetleme işlerine ait görev ve sorumluluk üstlenen meslektaşlarımız ekonomik kriz koşullarından en çok etkilenen kesimler arasında yer alıyor. İşten çıkarılma tehdidini her zaman yanı başında hisseden ücretli çalışan meslektaşlarımız kriz koşullarında ilk gözden çıkarılacaklar listesinde bulunuyor.

İşsizlik tehlikesi; düşük ücretlerle esnek, güvencesiz ve sağlıksız koşullarda çalışma mecburiyetinin hatırlatıcısı olarak meslektaşlarımız üzerinde açık bir tehdit oluşturuyor. Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek eriyor ve yaşam standardımız dibe doğru çekiliyor. Sigorta primlerimizin gerçek ücretler üzerinden yatırılmaması ile emeklilik ve sosyal güvence haklarımız da gasp ediliyor.

Kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorunla boğuşan kamu çalışanı meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında çalışmaya mecbur bırakılıyor. Özlük hakları, iş güvencesi ve ücretler sistemli bir biçimde tahrip ediliyor. OHAL KHK’ları ile darbeyle alakası olmayan muhalif kimlikli mühendis, mimar ve şehir plancıları ihraç edilerek görevinden uzaklaştırılıyor. İşsiz bırakılanların başka işlerde çalışmaları da engelleniyor. Hukuksuzluğun çeşitli yasal kılıflar altında süreklilik kazanması ile ihraç edilen meslektaşlarımız haklarını arayacak kanal bulamıyor. İhraç edilen kamu çalışanları açlığa mahkum ediliyor.

Anayasanın 135. Maddesine göre 6235 sayılı yasayla kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan örgütümüz TMMOB’ye yönelik baskıcı tutum da devam ediyor. Meslek alanlarımızın düzenlenmesinde önemli bir görevi olan, mesleklerimizin kamu ve toplum yararı doğrultusunda gelişmesi için çaba harcayan, demokrasi ve ülkemizin geleceği için kritik öneme sahip Birliğimizin yetkileri yasa ve yönetmelik değişiklikleri ile budanmaya çalışıyor. Yasamızın değiştirilmesine yönelik girişimler düzenli olarak gündeme getirilerek Birlik ve bağlı Oda çalışmalarımızın sağlıklı biçimde sürdürülmesi engelleniyor. Mesleki demokratik kitle örgütü ve kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşu olma niteliğimiz tasfiye edilmek isteniyor. Kamu yararının ortadan kaldırılması, örgütümüzün parçalanması, etkisiz, yetkisiz bir kurum haline getirilmemiz amaçlanıyor. Meslektaşlarımızın, örgütümüzün, ülkemizin ve halkımızın yanında saf tuttuğumuz için üzerimizdeki baskı giderek yoğunlaşıyor.

Uluslararası düzeyde, bir kamu hizmeti olan mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerinin niteliği ve gelişmişliği ülkelerin kalkınma düzeylerinin ölçütü olarak kabul edilirken kendi ülkemizde meslek onurumuz ve mesleki itibarımız ayaklar altına alınıyor.

Bu kötü gidişata son vermenin, haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkmakla mümkün olduğunun bilincindeyiz.

Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkın hizmetine sunmak için çabalayan mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların örgütü TMMOB olarak kriz koşullarında haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkacağız.

Haklarımızın ve yetkilerimizin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz.

1. SGK’ yı Göreve Davet Ediyoruz! Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Asgari Ücretlerine İlişkin Protokol İvedilikle Tekrar Yürürlüğe Konulmalıdır!

2. Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Ücretleri Ve Özlük Hakları İyileştirilmeli, Emeklilerin Koşulları İnsanca Yaşam Düzeyine Çekilmelidir!

3. OHAL KHK’ları İle İhraç Edilen Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları Bütün Hakları İle İşlerine İade Edilmelidir!

4. TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere Son Verilmelidir!

5. Kriz Karşısında Emeğin Hakları Korunmalıdır!