TMMOB ENERJİ POLİTİKASI TEMEL İLKELERİ

Sunuş

Doğanın ve doğal kaynakların insan ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürülmesi çabası, mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki faaliyetlerinin ortak unsurudur. Bu çabanın, dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini güvence altına alacak biçimde sürdürülebilmesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin en önemli önceliklerinden birisidir.

Doğanın ve insanlığın ortak geleceği söz konusu olduğunda akla gelen ilk başlıklardan birisi “Enerji” olmaktadır. TMMOB, insan yaşamı için en önemli unsurlardan birisi olan enerjinin, kaynağından son kullanıcının tüketimine kadar geçen tüm evrelerinin insanlığın ve gelecek kuşakların yararına olacak şekilde planlanmasının ve uygulanmasının gerekliliğine inanır.

Enerjinin evrensel bir değer olduğu inancında olan Birliğimiz, insanın çağdaş bir yaşam sürdürebilmesi için enerjinin vazgeçilmez olduğunu ve bu nedenle bir insan hakkı olarak kabul edilmesi gerektiği inancındadır.

Enerjiden insanların yararlanabilmesi için doğada var olan bir kaynağın işlemden geçirilerek kullanılması gerekmektedir. Bu kaynaklar ise tüm insanlığın ortak malıdır. Enerji insanların ihtiyacı kadar üretilmeli ve hiç bir koşulda israf edilmemelidir ve yenilenebilir kaynaklar dışındaki tüm enerji kaynakları tükeneceği unutulmamalıdır. Bu nedenle enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklar öncelik kazanmaktadır.

Enerjinin kaynak seçiminden tüketimine kadar geçen evreleri tüm insanlığı etkilediğinden bu iş ve işlemlerin insan ve doğa yararını ön plana çıkaran ilkeler silsilesi içerisinde yapılması esastır.

Bu gerçeği göz önüne alarak, toplum ve doğa yararını gözeterek hazırladığımız TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ENERJİ İLKELERİ adlı çalışmayı sizlerle paylaşıyoruz. Uzun yıllara dayanan kolektif tartışmaların ve birikimin ürünü olan bu çalışmayı ortaya çıkaran TMMOB 44. Dönem Enerji Çalışma Grubu’nun değerli üyelerine teşekkürü borç biliyoruz.

Çalışmada yer alan ilkelerin, enerjinin üretiminden son kullanıcıların tüketimine kadar her aşamada meslektaşlarımıza ve toplumumuza rehberlik edeceğine inanıyoruz. Bilimin ve tekniğin rehberliğinde, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya umuduyla…

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı