TMMOB KARASU KIYI ALANI KIYI DARALMASI RAPORU

Sunuş

SUNUŞ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, meslek örgütü olmanın sorumluluğu içerisinde ülkemizde enerji, kentleşme, çevre gibi konular üzerine uygulanan politikalar ve yaşanan sorunlarla ilgili olarak tespitlerini ve çözüm önerilerini dönem dönem yayımladığı teknik raporlarla ortaya koymaktadır.

Toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan bir çalışma anlayışını benimseyen TMMOB ve bağlı Odaları son olarak da "Sakarya- Karasu Kıyı Alanı Kıyı Daralması Raporu"nu hazırlamıştır.

Karasu-İhsaniye Muhtarlığı‘nın talebi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan Karasu Çalışma Grubu‘nca hazırlanan raporda, Karasu kıyı kesimindeki kıyı daralması/aşınması konusu incelenmiştir.

Bütüncül planlama yaklaşımının terk edilmesi, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz kıyılarının, akarsularının, su kaynaklarının mevcut ve ileriye yönelik rasyonel kullanımını önlemektedir. Ulusal ölçekte yaklaşım eksikliği, plansız ve birbirinden kopuk uygulamalar önemli kıyı tahribatına yol açmaktadır.

Son birkaç yıldır Karasu sahillerinde görülen kıyı daralmasının kıyı yerleşmeleri üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek artmakta olduğu, günlük yaşamı tehdit eder boyutlara ulaştığı yaşayanlar tarafından belirtilmektedir.

Planlamada havza bütününü göz ardı eden parçacı yaklaşım, kıyı yapılarında yanlış yer seçimleri, nehir yatağında kuralsız madencilik uygulamaları, kontrolsüz ve yanlış faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkan, çevre felaketine dönüşen kıyı daralmasını/aşınımını tüm boyutlarıyla değerlendiren bu raporun hazırlanmasında emeği geçen Karasu Çalışma Grubu üyelerine ve katkı koyan herkese TMMOB Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum.

 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Nisan 2012