TMMOB SİNOP GERZE TERMİK SANTRAL RAPORU

Sunuş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, meslek örgütü olmanın sorumluluğu içerisinde ülkemizin ve haklımızın geleceğini etkileyen kamuyu ilgilendiren enerji, kentleşme, çevre gibi konular üzerine uygulanan politikalar ve yaşanan sorunlarla ilgili olarak tespitlerini ve çözüm önerilerini dönem dönem yayımladığı teknik raporlarla ortaya koymaktadır.

Toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığını toplum yararına kullanma anlayışını benimseyen TMMOB, bu kez Türkiye’nin dışa bağımlı enerji politikalarında, yer seçiminden hammadde seçimine kadar birçok konuda yapılan yanlışlıkların, tutarsızlıkların bir örneği olarak “Gerze Enerji Santrali Raporu”nu hazırlamıştır.

Yeşil Gerze Çevre Platformu’nun talebi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan Sinop-Gerze Enerji Santrali Çalışma Grubu’nca hazırlanan raporda; Sinop Gerze’de yapılmak istenilen ithal kömüre dayalı termik santralin Türkiye enerji politikaları temelinde yer seçimi, çevresel etkileri, ekosistem üzerine, bölgesel etkileri, bölge halkının talepleri üzerine etkileri incelenmiştir.

Çevresel etkileri nedeniyle hava, toprak ve su ortamları için, ekonomik sektörler için, kısacası tüm yaşam alanları için tehdit oluşturan termik santralin yapılmak istenmesi yerel halk-bölge halkı üzerinde de önemli etkileri olmuştur.

Sinop’un Gerze İlçesinin Yaykıl köyünde altı yıl önce Anadolu Grubu’nun kurmak istediği termik santrale karşı başlayan yerel direniş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini 28 Şubat 2015 tarihinde durdurmasına kadar sürmüştür. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın GES’e ilişkin ÇED sürecini durdurması Karadeniz de yada Marmara’da yada Ege bölgesinde yapılmak istenilen termik santrallerden vazgeçildiği anlamını taşımamaktadır. Bu nedenle bu rapor bundan sonra yapılması planlanan termik santrallerin etkilerinin anlaşılmasında ve bu olumsuz etkiler nedeniyle yaşam alanlarına sahip çıkan yerel halkın direniş öyküsünün aktarılması açısından önemli olacaktır. Kuşkusuz, Gerze Termik Santral Projesinin ÇED süreci, halka rağmen gerçekleştirilmek istenilen GES’in durduruluşunu sağlayan, bir yerel direniş/mücadele süreci olarak da öne çıkmaktadır. Bu mücadele sürecinde gerçekleştirilen örgütlenmenin sonuçlarının önce bölgesel, giderek ülke ölçeğinde hatta ülke sınırlarını aşan bir destek gördüğünü tarihe not etmek açısından önemlidir.

GES için sürdürülen mücadelenin, Yeşil Gerze Platformu’nun (YEGEP) düzenlediği 26 Kasım 2011 tarihli mitingde de söylediğimiz gibi “bunun sadece Gerze mücadelesi olmadığını, doğusundan batısına bütün ülkede insanca yaşamı savunmak olduğunu…” bir kez daha ifade ediyoruz.   

Mühendislik bilim ve tekniğinin yol göstericiliğinde halkın çıkarlarını esas alan enerji politikaları yerine, küresel sermaye güdümünde, kamu yararı gözetmeyen dışa bağımlı enerji politikalarının sonuçlarının değerlendirildiği bu raporun hazırlanmasında emeği geçen, raporun editörlüğünü üstlenen Ayşe IŞIK EZER’E,  Sinop Gerze Termik Santrali Çalışma Grubu üyelerine ve katkı koyan herkese TMMOB Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum.

 

Mehmet SOĞANCI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Mart 2015