TMMOB YAPI DENETİMİ SEMPOZYUMU

ISBN No:

978-605-01-1425-6

Sunuş

Yapı güvenliği sorunu ülkemizin en ciddi ve en öncelikli sorunlarının başında geliyor. Gerek coğrafyamızın depremselliğinin yüksekliği, gerek yapı stoğumuzun dayanıksızlığı, gerekse mühendislik hizmeti almaksızın inşa edilmiş yapıların çokluğu nedeniyle nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu tehdit altında yaşamaktadır.

Ülkemizi her an tehdit altında tutan bu tehlikeye dikkat çekmek ve risklerin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirleri ortaya koymak uzun yıllardan bu yana TMMOB ve bağlı odalarının en önemli önceliklerinden birisi olmuştur.

Ne yazık ki yaşadığımız onca acı deneyime rağmen siyasi iktidarlar meslek örgütlerimizin ve bilim insanlarının uyarılarına kulak vermek yerine, gündelik siyasal çıkarlar ve rant odaklı politikalarla sorunu daha da büyütmektedir. Birbiri ardına çıkartılan imar afları, kaçak/ruhsatsız yapılara gösterilen toleranslar, çarpık kentleşme ve mevzuat eksiklikleri gibi nedenler sorunun çözümü konusunda mesafe kat etmemizi engellemektedir.

Yapı güvenliğinin sağlanmasının ilk ve en önemli adımlarından birisi, yapı denetimi sürecinin etkin ve sağlıklı biçimde işletilmesidir. Yapı denetim sürecinin yer seçimi, projelendirme, yapım koşulları, çevre güvenliği, kent planlaması, estetik, sağlık koşulları, ekonomi ve garanti sürelerini içermesi gerekmektedir.

Ne yazık ki ülkemizde yapı denetim süreci yapı güvenliği ve insan odaklı değildir. Ülkemizdeki konut ve iskân politikası kârlılık ve rantın artırılması odaklı olduğu için, yapı denetim süreci de bu anlayışa hizmet edecek biçimde şekillendirilmiştir.

TMMOB olarak bu anlayışı eleştiren, insan hayatını ve yapı güvenliğini merkezine alan çok sayıda rapor yayınladık. Bu raporlarda yapı denetim süreçlerine ilişkin çözüm önerilerimizi ortaya koyduk.
Yapı Denetim Çalışma Grubumuz tarafından düzenlenen bu sempozyum, alana ilişkin en güncel değerlendirmelerin yer aldığı çalışmalarımızdan birisidir. Bu çalışmada ortaya atılan fikirlerin yapı güvenliği ve yapı denetimi alanındaki sorunların çözümüne katkı vermesini umut ediyorum.

Sempozyumun hazırlanmasında ve kitabın yayınlanmasında katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı