TMMOB ÇED YETERLİK TEBİLİĞİ’NE DAVA AÇTI

03.03.2023

31.12.2022 tarih ve 32060 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği"nin ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı Danıştay’da dava açıldı.

Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin anlam ve işlevine aykırı düzenlemeler getiren, daha önce verilmiş yargı kararlarına aykırılık içeren, bilimsel ve teknik ilkeler ile Anayasanın 56. maddesinde güvence altına alınan sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına, 138. maddesinde düzenlenen yargı kararlarına uyma yükümlülüğüne, eşitlik ilkesine ve kamu yararına aykırılık içeren dava konusu düzenlemelerin iptali talep edildi.

Dava dilekçesinde bu hususlar belirtildikten sonra düzenleme ile TMMOB ve Odalara bağlı meslek mensuplarının hak ve yetkilerinin kısıtlandığı, her mühendislik-mimarlık mesleği mensubunun mesleki faaliyette bulunabilmek için üyesi bulunduğu Odadan SMM ve büro tescil belgesi almasının zorunluluk olduğu ancak Yönetmelik eliyle bu uygulamanın kaldırılarak meslek kuruluşlarının varlık amacına aykırılık getirildiği belirtildi.

Son olarak ilgili Yönetmelik maddelerinin uygulanması halinde telafisi güç sonuçlar doğuracağından hareketle dava konusu düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.