SERMAYE İLE YAPILAN BARIŞ: İMAR AFFI

Sunuş

GÜVENLİKSİZ KAÇAK YAPILARI YASALLAŞTIRAN, DOĞAMIZIN TALAN EDİLMESİNE GÖZ YUMAN İMAR AFFINA HAYIR!
GÜVENLİKSİZ KAÇAK YAPILARI YASALLAŞTIRAN, DOĞAMIZIN TALAN EDİLMESİNE GÖZ YUMAN İMAR AFFINA HAYIR!

Ülke genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren imar affı uygulaması 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. Madde ile yürürlüğe girdi. İmar affı uygulaması, mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız ya da imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış kaçak yapıları yasallaştırdığı gibi, hazine ve belediye arazilerinin, ormanların, meraların, yaylaların talan edilmesini de adeta ödüllendiriyor.

Yapılan ilk düzenlemede, son başvuru tarihi olarak 31 Ekim 2018 tarihi belirlenmiş olmasına karşın, gerek başvuru sayısının gerekse elde edilen gelirin azlığı nedeniyle başvuru süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Siyasi iktidar tarafından kamuoyuna “imar barışı” olarak lanse edilen düzenleme, esasen;

Kıyı alanları, tarım arazileri, orman alanları, içme suyu havzaları, milli park, özel çevre koruma bölgesi gibi uluslararası nitelikte doğa koruma alanları ve tarihi, doğal, kentsel, arkeolojik sit alanları üzerinde inşa edilen kaçak yapıları af kapsamına alarak Anayasal ve evrensel değerler nedeniyle korunması gerekli kamusal kaynaklarımız yok edileceği için,

Kamuoyunda kabul görmeyen, hakkında davalar açılmış, yürütmeyi durdurma kararları verilmiş “mega projelere” bir kurtarma operasyonu yapıldığı için;

Her bir kaçak yapının başvuru sahibinin beyanına göre tek başına ele alındığı, çevresel etki ve çevre sakinlerin güvenliği yok sayıldığı için;

Mevzuata ve yapılaşma kurallarına riayet eden vatandaşlar adeta cezalandırılırken, kanuna ve mevzuata aykırı faaliyet göstererek suç işleyenler ödüllendirildiği için;

Hiçbir yasaya uymayan işgalciler cüzi bir para cezası ile devlet tarafından affedileceği için;

Haksız kazanç ile yasadışı örgütlenmelerin güç kazanmasına yol açılacağı için;

Adalete olan inancı onarılamayacak şekilde zedelemekte ve yurttaşlarımızı suça teşvik etmektedir.

Birliğimiz tarafından kaçak yapılaşma ve imar aflarının tarihsel seyri boyunca ülkemiz imarına etkileri bağlamında kapsamlı bir irdeleme ile hazırlanan “SERMAYE İLE YAPILAN BARIŞ: İMAR AFFI” başlıklı raporumuz yazımız ekindedir.

Geçmişte yapılan hatalardan ders alınması temennisiyle ve tarihe bir not düşülmesi için uyarı niteliğinde hazırlanmış olan raporumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI