TMMOB 46. DÖNEM II. DENETLEME KURULU RAPORU

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

19.02.2022

Toplantı Yeri:

TMMOB

TMMOB 46. DÖNEM

II. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi               : 19 Şubat 2022

Denetleme Dönemi           : 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021

Denetlemeye Katılanlar:    Taylan KALENDER, Halil İbrahim YİĞİT, Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Taylan KALENDER’i, Oturum Yazmanlığına Nadir AVŞAROĞLU’nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL, TMMOB Sayman Üyesi Asiye Ülkü KARAALİOĞLU ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. Yönetim Kurulu’nun 23 Ekim 2021 – 18 Şubat 2022 tarihleri arasında 6 (altı) toplantı yaptığı ve 64 (altmışdört) karar aldığı,

b. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 08 Ocak 2022 tarih ve 113 sayılı kararı ile Görevli kadrosunda çalışan Belkız ÖZÇOLAK SARAÇ’ın iş akdinin tek taraflı olarak feshedildiği,

d. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 29 Ocak 2022 tarih ve 122 sayılı kararı ile Görevli kadrosuna Çağlar BOZKURT’un atandığı,

e. Yönetim Kurulu toplantılarının bu dönem de pandemi sebebiyle eş zamanlı olarak internet üzerinden çevrimiçi ve yüz yüze yapıldığı, kararlarının usulüne uygun olarak alındığı, ıslak imzaların da tamamlanmasına çalışıldığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

19 Şubat 2022 tarihi saat 11.30 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 18 Şubat 2022 tarihinden devreden 4.883,65 (dörtbinsekizyüzseksenüç Türk Lirası altmışbeş Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 46. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Diğer Hususlar;

a- Yapılan incelemede TMMOB 46. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 4.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b- Odalarımız tarafından, Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın Birliğimize genel olarak gönderildiği tespit edilmiştir. Raporlarını eksik gönderen Odalarımızın bir kez daha uyarılmasına,

karar verilmiştir.

 

EKLER :

  1. Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,
  2. TMMOB Kadro Cetveli,
  3. Genel Mizan (01 Nisan 2021 – 31 Aralık 2021 (9 Aylık))
  4. TMMOB 01 Nisan 2021 – 31 Aralık 2022 (9 Aylık) Gerçekleşen Gelir-Gider Bütçesi,
  5. TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2021 – 31 Aralık 2021 itibariyle),
  6. Genel Mizan (01 Nisan 2021 – 18 Şubat 2022),
  7. TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2021 –  18 Şubat 2022 itibariyle),
  8. Tapu Fotokopileri,