Toplantı Kararları

Toplantı No:

12

Toplantı Tarihi:

08.02.2019

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 293: 3 Mart TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü'nde İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile kitlesel basın açıklamaları ve salon etkinlikleri gerçekleştirilmesine, İKK’lardan etkinlik programlarının TMMOB’ye iletmelerinin istenmesine, etkinliklerimize katılım için emek ve meslek örgütlerine çağrıda bulunulmasına,

KARAR NO 294: MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından yapılacağı ilan edilen “Personel Hizmet Alımı“ ihallesine ilişkin başlatmış olduğumuz hukuksal süreçte lehimize iki mahkeme kararı olmasına rağmen aynı konuya ilişkin üçüncü defa açılan ihaleye ilişkin gerekli hukuksal girişimlerde bulunulmasına,

KARAR NO 295: TMMOB Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayının 5 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenmesine,

KARAR NO 296: TMMOB Denizli Kent Sempozyumunun, 1-2 Mart 2019 tarihlerinde Denizli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenmesine,

KARAR NO 297: Üniversitelerin Su Bilimleri ve Mühendisliği bölümü mezunlarının Ziraat Mühendisleri Odasına kayıt olmalarına ve kararın TMMOB Genel Kuruluna sunulmasına,

KARAR NO 298: TMMOB Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmaları Hakkında El Kitabının uygunluğuna, basımı ve yayımlanması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 299: TMMOB Kadın Sempozyumu programının kabulüne, (Deniz Kimyon'un karşı oyu ile)

KARAR NO 300:TMMOB Kadın Kurultayı programı ile Yerel Kurultaylarda ele alınacak konuların görüşülmesi gündemi ile Kurultay Düzenleme Kurulu olan TMMOB Kadın Çalışma Grubu ve TMMOB İKK Kadın Çalışma Gruplarından birer temsilcinin katılımı ile 22 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da toplantı yapılmasına,

KARAR NO 301: Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığınca düzenlenen Bilirkişilik Çalıştayı kapsamındaki grup çalışmalarına Birliğimizi temsilen katılmaları için TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu üyeleri Leman Ardoğan (Mimarlar O), Timur Bilinç Batur (Harita ve Kad.MO) ve Erdoğan Balcıoğlu'nın (İnşaat MO) görevlendirilmesine,

KARAR NO 302: TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Muğla Şube Yönetim Kurulu üyesi Görkem Acar’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 303: TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu'na daha önce eklenen Ayhan Erdoğan (Harita ve Kad MO), Recep Vadi (Harita ve Kad. MO), Şakir Aydoğan'ın (Elektrik MO) çıkarılmasına ve Murat Çelik (Elektrik MO), Mehmet Veysi Çevrim (Elektrik MO), Alkan Alkaya (Elektrik MO), Cemil Kocatepe'nin (Elektrik MO) Düzenleme Kuruluna eklenmesine,

KARAR NO 304: Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubuna İsmail Odabaşı'nın (Makina MO) eklenmesine,

KARAR NO 305: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın, Şube hizmet binası olarak kullanılmak üzere Adana İli, Çukurova İlçesi, Uğur Mumcu Bulvarı, Güzelyalı Mahallesi, Duygu Sitesi, A Blok, Kat:1, Daire: 2 adresinde bulunan dairenin Jeoloji Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tatar ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Büyüközer'in müştereken yetkilendirilmesi yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 306: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Elektrik Elektronik Mühendisi Tuğba Erdal, Harita Mühendisi Mehmet Erol,

KARAR NO 307: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine, (Cemalettin Küçük'ün karşı oyuyla)

Somali uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Qassım Mahad OSMAN, İran uyruklu Makina Mühendisi Nasser GHASSEMBAGLOU,

KARAR NO 308: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 2 Mart 2019 Cumartesi günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU(Katılmadı), Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ  , Ekrem POYRAZ, Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ(Katılmadı), A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT(Katılmadı), Ali Burak YENER, Halil KAVAK, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN , Baki Remzi SUİÇMEZ

 

Karar No 299 Karşı Oy Gerekçem; Sempozyum programının anılan toplantı süresince tarafıma ve diğer yönetim kurulu üyelerine yazılı veya sözlü olarak sunulmadığı, görüşmeye açılmadığı, dolayısıyla karar üretimine ilişkin temel bir usul sorunu olduğu;

11 Şubat 2019 tarihinde, programın TMMOB web sitesinde yayınlanmasıyla birlikte içeriğine ilişkin tümüyle bilgi sahibi olduğum; yayınlanan program kapsamında belirtildiği üzere açılış konuşmasını yapmak üzere yönetim kurulu başkanı Emin Koramaz’ın adının yer aldığını öğrenmiş, bu biçimiyle programın biçim - öz diyalektiği bağlamında eril bir tahakkümü içerdiği; oysa ki, kadın mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütlenerek toplumsal hayatın her alanında ve anında, özgürlük ve eşitlik mücadelesini büyütme hedefiyle yapılan çalışmaların aracı niteliğinde olan bu sempozyumun politik özgüllüğü dikkate alınarak hiyerarşiden ve erkek egemen müdahaleden bağımsız olarak kurgulanmasının esas olduğu, sonuç olarak programdan bu kısmın çıkarılması gerektiği; gerekçeleriyle şerh düşmekteyim. - Deniz KİMYON TUNA