2- “Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği”nin bazı maddelerinin iptali için açılan dava

Mahkeme       : Danıştay ......Daire

Dosya No       : 2014/....

Davacı            : TMMOB

Davalı              : Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Konu             : 18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği”nin  bazı maddelerinin . iptali ie Yönetmelik maddelerine dayanak teşkil eden 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. maddesinin dördüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olması nedeni ile Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebinden ibarettir..

 

Açıklamalar    : 18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği”nin 3. maddesinin birinci fıkrasının (ll) bendinde “Tesis” tanımı içerisinde yer alan “asfalt ve beton karıştırma ünitelerini,” ibaresinin, 12. maddesinin 1 inci ve 2 inci fıkralarının ve 13. maddesinin 10 uncu fıkrasında yer alan “Ancak, kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla izin alanını başkasına işlettirebilir.” cümlesinin iptaline ve yürütmenin urdurulmasına, ayrıca dava konusu Yönetmelik maddelerine dayanak teşkil eden 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Rehabilite maksadı ile bu alanların orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında izin verilebilir.” hükmü ile verilecek izinler, Anayasal güvence altında bulunan devlet ormanlarında telafisi mümkün olmayan zararlar oluşmasına hukuki dayanak olacak bu cümle, Anayasa‘ya aykırı olması nedeniyle iptali için  Anayasa Mahkemesine gönderilmesi istemi ile TMMOB tarafından dava açılmıştır.

 

Sonuç             : Yargılama devam etmektedir.