TMMOB TARAFINDAN 122 SAYILI İLKE KARARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

12.01.2023

TMMOB tarafından 5.11.2022 tarih 32004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 122 sayılı "Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında Kalan Kültür Balıkçılığı Tesisleri Hakkında İlke Kararı"nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açıldı.

Yargı kararlarını etkisiz hale getirerek, nitelikli doğal koruma alanlarının tahribata uğramasına yol açacak düzenlemeler içeren dava konusu İlke Kararı ile; korunması gereken alanlar yapılaşmaya açılarak, doğal dengesinin ve korunması gerekli niteliklerinin bozulmasına ve tahribata uğramasına neden olacak uygulamalara izin verilmiştir. Ayrıca yine dava konusu düzenlemeler koruma-kullanma dengesi gözetilmeksizin Anayasa, uluslararası sözleşmeler, 2872 sayılı Çevre Yasası ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda düzenlenen ve güvence altına alınan koruma ilke ve esaslarına, bilimsel gereklere aykırılık, hukuki belirlilik ve güvenlik ilkelerine aykırılık içermektedir.

Bu hususlara değinilen dava dilekçesinde çevrenin ve çevreyi oluşturan doğal varlıkların çok yönlülüğü, bunlardaki değişimin herkesi etkilemesi ve bu varlıkların sonraki kuşaklar da dahil olmak üzere herkese ait olması, çevre sorunlarıyla mücadelede başvurulacak tedbirlerin herkesin menfaatini ilgilendirmesi ve bu tedbirlerin etkili şekilde belirlenip uygulanmasının herkesin katkısına bağlı olması gibi hususlar göz önünde bulundurularak, dava konusu işlemin uygulanması halinde son derece geniş alanlarda telafisi güç yahut ve imkansız zararlara neden olacağından ve hukuka açıkça aykırılık içerdiğinden öncelikle yürütmesinin durdurulması ardından ise yapılacak inceleme neticesinde iptali talep edildi.