TMMOB 5. KADIN KURULTAY KARARLARI

1- Kişisel gelişim ve yöneticilik seminerleri düzenlenerek hem kadınların kişisel ve yöneticilik yönlerinin gelişimi sağlanmalı hem de bu seminerlerle kadın üyelerin oda yönetimlerinde ver alması teşvik edilmeli.

2- Günümüzde örgütlülüğün artırılmasında, bilgi paylaşımında görsel ve yazılı iletişimin önemli bir rol aldığı göz önüne alınarak kadın bülteninin büyük bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla kadın örgütlülüğünün arttırılması, kadın çalışmalarının takibi ve yaygınlaştırılması, mesleğimizde ve ülke gündemindeki kadın sorunları ile ilgili gelişmelerin takip edilebilmesi için kadın bülteni çalışmalarının yapılması.

3- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında; Toplumsal Cinsiyet eğitimin tüm odalara yayılması ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için çeşitli kadın örgütleri, sendikalar ve akademisyenlerle işbirliği yapılarak “Eğiticinin Eğitimi” ve eğitim verilecek, merkezi düzeyde çalışacak ve TMMOB örgütü içinden çıkacak kadın eğitmenlerin yetiştirilmesi. Bu eğitmenlerle Toplumsal Cinsiyet Eğitiminin yönetim kurulu üyeleri ve oda-şube çalışanlarından başlanılarak kadın-erkek tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının alması için gerekli çalışmaların yapılmasını öneriyoruz.

4- TMMOB ve TMMOB’ye bağlı Oda ve Şube Genel kurullarında divan oluşturulurken eşit temsiliyet ilkesi gözetilir.

5- Kadın Çalışma Grubu veya Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu TMMOB’deki kadın çalışmalarıyla ilgili güncel politik, siyasal ve mesleki gündemleri göz önüne alan genel bir program oluşturmalı; bu programda mümkün olan tüm şube ve İKK’larda kadın komisyonları kuruluna dek illerde kadın üye toplantıları yapmak bir başlık olarak yer almalıdır. Yerel kadın çalışmalarının olmadığı yerlerde TMMOB Kadın Çalışma Grubu devreye girmeli, toplantılar yerellerin özellikleri esas alınarak gündemli toplantılar olmalıdır.

6- TMMOB'ye üye tüm kadın mühendis, mimar, şehir plancısının bilgileri ayrıca tutulmalı, TMMOB'deki kadın çalışmalarından haberdar edilmelidir.

7- Kadın Çalışma Grubu, öncelikle şube yönetim kurullarına yazı yazarak kadın kurultaylarında alınan kararları ve son TMMOB Genel Kurulu'nda karar altına alınan kararları hatırlatmalı ve kararlar dikkate alınarak genel kurul sürecinin işletilmesini talep etmelidir. Şubelerin kadın üyelerine de genel kurula, TMMOB kadın örgütlenmesine ve kadın mücadelesine sahip çıkma çağrısı yazı- mektup yoluyla yapılmalıdır. Aynı uyarı-hatırlatma-çağrı yazısı oda genel kurullarında da tekrarlanmalıdır. İKK, şube, Oda kadın komisyonlarıyla irtibata geçmeli, sonuçlar takip edilmeli ve TMMOB Genel Kurulu için raporlanmalıdır.

8- TMMOB'de kadın örgütlenmesi çalışmalarının sürekliliğinin sağlanabilmesi ve daha kurumsal işletilebilmesi için TMMOB Kadın Çalışma Grubu ile birlikte çalışacak kadın profesyoneller istihdam edilmeli, kadın çalışmaları tüm TMMOB kadın üyeleriyle paylaşılmalı, Odaların inisiyatifine bırakılmamalıdır.

9-  TMMOB 3. Kadın Kurultayı kararlarının tamamı incelenerek, gerekli görülen maddelerin redaksiyonu yapılmalı ve karar başlıklarına göre tüm kararlar tasnif edilmelidir.

10- TMMOB son on beş yılda ülkemizde yürütülen politikalar çerçevesinde, Gericilik Sarmalında cinsiyet ayrımcılığının artışı, kadınların toplumsal yaşamdan uzaklaştırılması ve kazanımlarının ellerinden alınması bağlamında, bu kayıpların kazanıma nasıl dönüştürülebileceğini, bu mücadelenin nasıl örgütlü bir hale getirilebileceğini irdeleyen paneller, forumlar vb. etkinlikler düzenler.

11-  TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Mühendislik ve Mimarlıkta yardımcı eleman görevindeki tekniker, teknisyen, ustabaşı ve işçi çalışanlar arasındaki kadın sayısının artırılması için çalışmalar yapar.

12- Hukukçuların (işveren- çalışan ilişkisinde uzman) kadın kurultaylarında yer alması.

13- TMMOB 3. Kadın Kurultayı kararlarının ilk maddesindeki “önemli” ibaresinin kaldırılarak maddenin “Kadınların bedenleri ve yaşamları üzerinde karar hakkının bir bölümünü oluşturan çocuk doğurma ya da doğurmama, ne zaman ve nasıl doğuracağına karar verme hakkını yasaklayan, engelleyen ya da kısıtlayan; fiili kürtaj yasakları, doğum kontrol yöntemlerine getirilen kısıtlamalar gibi tüm uygulamalara karşı TMMOB‘nin içindeki kadın örgütlenmeleri, kadın mücadelesinin tüm unsurları ile birlikte mücadele eder.” olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.

14- TMMOB Disiplin Yönetmeliği 6. maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına dair önerge;

Oda Onur Kurullarının Kuruluşu ve Yetkileri

Madde 6 - Oda Onur Kurulları Oda Genel Kurulunca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Onur Kuruluna aday olabilmek için meslekte en az on yılını doldurmuş olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

(Değişik:RG-9/12/2004-25665) Oda Onur Kurulunun yetkileri şunlardır:

a) Oda Yönetim Kurulunca, gerek bir şikayet üzerine ve gerek doğrudan doğruya Kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek,

b) Oda Yönetim Kurulunca verilen soruşturmaya ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara itiraz eden kişi ve kuruluşlarca kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek,

c) Onur Kurulu kararlarından; Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamakla yetkilidir.

d) Cinsiyet ayrımcılığı bildirimleri hakkındaki inceleme yapacak Oda Onur Kurullarının çoğunluğu kadınlardan oluşmuyorsa, oda kadın komisyonundan ya da TMMOB Kadın Çalışma Grubundan görevlendirilecek üyelerin katılımıyla kadın çoğunluğu esası ile yeniden belirlenir ve kurul kararını oluşturur.

15-  TMMOB Disiplin Yönetmeliği 16. maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına dair önerge;

İlk İnceleme ve Soruşturmacı Atanması

 Madde 16 - (Değişik:RG-9/12/2004-25665)

Oda Yönetim Kurulu, ivedi durumlar dışında bildirimin yapılmasından itibaren en geç iki ay içinde konuyu inceleyerek:

a) Bildirimi soruşturmaya değer görmezse, soruşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin kararını bildirimde bulunan tarafa bildirir.

b) Bildirimi soruşturmaya değer gördüğünde ise Yönetim Kurulu, bildirimi inceleyerek gerekli gördüğü durumlarda bir ya da birkaç Oda üyesini soruşturmacı olarak atar. Soruşturmacı olarak atanan üyenin Oda Onur Kuruluna seçilme yeterliğinde olması gerekir. Soruşturmacının atandığına dair Yönetim Kurulu Kararı bulunmak zorundadır. Soruşturmacı olarak atanan üye görevi kabul etmeyebilir. Eğer bildirimde bulunan kişi aynı zamanda Yönetim Kurulu üyelerinden biri ise bu atama kararında oylamaya katılamaz. Soruşturmacı raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

c) Cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı bildirimlerinde Yönetim Kurulu, Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasının önereceği en az bir kadın oda üyesini soruşturmacı olarak atar.

Bildirimin Yönetim Kuruluna ulaşmasından itibaren iki ay içinde işlem görmemiş ya da Yönetim Kurulu tarafından ek süre tanınmamış dosyalar Onur Kuruluna aktarılır. Ek süre iki ayı geçemez.

16-  TMMOB Disiplin Yönetmeliği 17. maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına dair önerge;

Soruşturmanın Yöntemi

Madde 17 - (Değişik:RG-6/7/2012-28345)

Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişiye suçlamayı açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak tebliğ eder ve tebliğinden itibaren onbeş gün içinde yazılı savunma yapmasını ister. Soruşturmacı, hakkında suçlamada bulunulan kişiden savunmasını isterken, soruşturmacı olarak atandığına dair Yönetim Kurulu kararının içeriği hakkında bilgi vermek zorundadır. İlgili kişi haklı gerekçeler göstererek bir ayı geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur.

Soruşturmacı, kişinin lehinde ve aleyhindeki bütün kanıtları toplamakla yükümlüdür. Bu nedenle olayla ilgili tüm kişilerin ya da kuruluş yöneticilerinin bilgilerine başvurulabilir. Resmi makamlardan belgeler isteyebilir. Tanıkların sözlü anlatımlarına, bu anlatımları yazıya dönüştürmek koşuluyla başvurabilir. Soruşturmacı, şikâyette bulunanın lehinde ve aleyhinde olan bütün delilleri, belge, tutanak ve dokümanları soruşturma dosyasına ekler ve soruşturma raporunu hazırlar. Tanıkların sözlü anlatımlarına, bu anlatımları yazılı tutanağa dönüştürmek koşuluyla başvurabilir.

Cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı bildirimlerinde kadının beyanı esas alınır.

Soruşturmacının bu amaçla yaptığı tüm yazışmalar GİZLİ kaydı ile yapılır.

Soruşturmacı, suçlanan kişinin savunmasının alınmasından ya da bunun için öngörülen sürenin dolmasından itibaren 20 (yirmi) gün içinde soruşturma dosyasını tamamlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse, eksikliği uzatmasız en çok 20 (yirmi) gün içinde tamamlatır.

17- Kadın kurultayı kararları içinde tüzük ve yönetmelik değişikliği gerektiren kararların TMMOB Genel Kuruluna ayrı ayrı önerge olarak taşınması ve tüzük değişikliği gerektirmeyen kararların ise TMMOB genel kuruluna toplu olarak taşınmasını öneriyoruz.

18- KHK ile ihraç edilen ve sözleşmeleri feshedilip yenilenmeyen kadın üyelerin tekrar mesleki faaliyetlerini devam ettirmeleri için Oda Yönetmelikleri gereği alması gereken MİEM eğitimlerinin ve büro tescil faaliyetlerinin belgelenmesinin ilgili odalar tarafından ücretsiz yapılması.

19- Gerçekleştirilen TMMOB MMŞP Kadın Kurultaylarında alınan kararların gözden geçirilerek benzer kararların ortak başlıkta toplanması ve asıl amaca uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi, hali hazırda uygulanan kararların iyileştirilmesi, henüz uygulanmamış kararların gerçekleşmesi için adımların planlanması, gerekiyorsa tüzük/yönetmelik değişiklik önergelerinin hazırlanması ve TMMOB Genel Kuruluna taşınması ve bu kararlardan gerekli olanların Kadın Çalışması İlke ve Esasları içinde değerlendirilmesi için TMMOB Kadın Çalışma Grubunun yetkilendirilmesi; hazırlanacak “Kadın Çalışma Grubu Yönergesi”nin Kadın Çalışma Grubu tarafından bu kararların uygulanmasını ve takibini yapılabilmesi için görevlendirilecek şekilde düzenlenmesi.

20-  “Kadınlar örgütlü TMMOB daha güçlü” şiarıyla yola çıktığımız, mühendis, mimar, şehir plancısı kadınların sorunlarının ve bu sorunlara çözüm önerilerinin tüm örgüt ve genelinde tartışılmasına olanak sağlayan zeminler olarak gördüğümüz kadın etkinliklerimiz bir süredir TMMOB Y.K başkanının konuşma yapıp yapmaması sorununa kilitlenmiş durumdadır.

Özgürlükçü ve her türlü ayrımcılığı reddeden politikasının bir gereği olarak TMMOB, 90’lı yılların başından beri bünyesinde oluşturduğu kadın komisyonları aracılığıyla, MMŞP kadın üyelerinin cinsiyetlerinden kaynaklı olarak maruz kaldıkları her türlü ayrımcılığa karşı yürüttükleri mücadeleye omuz vermektedir.

Toplumun bir parçası ve yansıması olarak, karma bir örgüt içerisinde mücadele etmeyi bir sorun olarak algılamak yerine bir avantaja dönüştürmenin yollarını bulmak ve iç dinamiklerimizle, “karma bir örgütte kadın örgütlenme modelini geliştirme zorunluluğu ve sorumluluğumuz bulunmaktadır.

Bu anlamda başta TMMOB Kadın örgütlülüğünün tanımı olmak üzere kadın örgütlülüğünün işleyişi ve bu örgütlülüğü geliştirme yöntemlerinin sadece bu kurultay düzleminde değil tüm birimlerimizde yoğun olarak tartışılmasını ve somutlanmasını öneriyoruz.

21-  Tüm odaların kadın üyelerine dağıtılmak üzere cinsel taciz, mobbing uygulanması gibi olaylarda takip edilecek yasal yolu belirten bildiri doküman vs. hazırlanıp dağıtılmasını istiyorum .