DEĞİŞİM SÜRECİNDE TÜRKİYE SANAYİ SEMPOZYUMU

Sunuş

Son dönemde dünya ekonomik sisteminde yeniden örgütlenme süreci başlamış bulunmaktadır.

Sovyetler Birliği ve diğer Doğu Bloku ülkelerinin dağılmasıyla birlikte, iki kutuplu dünyadan çok kutuplu bir dünyaya geçilmiştir. Böylece eski Sovyetler Birliği ve diğer Doğu Bloku ülkelerinin sisteme entegre olma çabaları,kapitalist dünyada üretim ilişkilerinin yeniden örgütlenmesi ve bölgesel pazarlar oluşturma girişimleri hız kazanmaktadır.

Globalleşme, küreselleşme söylemi çerçevesinde ekonominin motoru olan üretim ve sanayileşmenin önemi gözardı edilmektedir.

Bu anlamda ülkemizde de serbest piyasa ekonomisinin "faziletleri", rant ekonomisi öne çıkarılarak, üretim ve sanayileşme geri plana itilmektedir.

Otuz yıldır hazırlanarak uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planı‘nın yedincisi askıya alınmıştır. Türkiye 1995 yılına beş yıllık kalkınma planı yerine bir yıllık programla girmektedir.

Ülkemizin kalkınmasına yönelik bir ulusal sanayileşme politikası oluşturulamaz iken, uluslararası değişime eklenmenin aracı olarak gündeme giren özelleştirme, ekonomik krizin alternatifsiz tek çözümü olarak sunulmaktadır.

Bu kaos ortamında Türkiye-AET Anlaşması‘nın bir parçası olan Gümrük Birliği‘nin gerçekleştirilmesi süreci, 1995 yılı sonunda bitirilmesi gereken bir oluşum olarak önümüze konulmaktadır.

Söz konusu oluşumun ülke sanayine ve ekonomisine olduğu kadar, çalışanlara olası etkileri yeterince araştırılıp, tartışılabilmiş değildir.

Ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren bu konuların yeterince bilinmediği görüşünde olan TMMOB, 23-24 Aralık 1994 tarihleri arasında düzenlediği "Değişim Sürecinde Türkiye Sanayii" adlı bir Sempozyum‘da, değişik görüşlerin tartışılmasına olanak sağlamıştır.

Sempozyum‘da dile getirilen görüşlerden daha geniş bir kesimin yararlanması amacıyla hazırlanan bu kitabın, önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

 

Ağustos 1995

Yönetim Kurulu