MİLLİYETÇİLİK, SİYASİ İSLAM, YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESLEK ODALARI

Sunuş

21. yüzyılın eşiğinde dünya büyük bir alt üst oluş süreci yaşıyor.Sınırlar yeniden çiziliyor, yeni ülkeler ortaya çıkıyor, birçok devlet ortadan kalkıyor. Modern çağların en büyük istikrarsızlık dönemlerinden biri yaşanıyor.

Bu istikrarsızlığın kaynağında iki olay yatıyor: Dünya kapitalizminin 1974‘den bu yana atlatamadığı ekonomik kriz ve sosyalizmin büyük ideolojik-politikekonomik ve moral krizi.Uluslararası sermaye kısa bir tereddüt döneminden sonra İngiltere‘de Theatcher‘ın, 1981‘de ise ABD‘de Reagan‘ın Keynesci politikaları yerine uygulamaya koyduğu yeni-liberal ekonomi politikalar etrafında birleşmişlerdir.

Böylece ‘sosyal devlet‘e saldırılar yoğunlaşmış piyasa öne çıkarılarak zayıfın güçlü karşısında ezilmesinin yolu açılmış, gelir dağılımı geniş halk kesimleri aleyhine bozulmuş dengeler alt üst olmuştur. 1989 Doğu Avrupa‘daki rejimlerin çöküşü 1991‘de Sovyetler Birliği‘nin dağılması, dünyada mevcut göreli istikrarın bozulmasının diğer bir faktörünü oluşturmuştur.

Bu sonuç yalnız bu ülkeleri birer barut fıçısı haline getirmekle kalmamış dünya çapında etkilere yol açmıştır. Körfez Savaşı sırasında ABD Başkanı olan Bush, uluslararası sermayenin halkların tüm tarihsel kazanımlarına yönelik bu genel saldırısını ‘Yeni Dünya Düzeni‘ olarak tanımlamıştı. Türkiye, ‘Yeni Dünya Düzeni‘ne ve onun ekonomik altyapısını oluşturan yeni-liberalizme ve globalizme en erken ve en ileri düzeyde uyum sağlayan ülkelerden biri olmuştur.

Türkiye‘de Yeni Dünya Düzeni koşullarında açık bir eğilim olarak ortaya çıkan köktendinciliğin ve faşizmin yükselişi yaşanmaktadır. Köktendinci hareketler, kontrol ettikleri belediyelerin ve MÜSİAD‘ın da katkıları ile her alanda örgütlenmeye girişmişlerdir. Türkeş ‘aranan deneyimli politikacı1, partisi ise bu gelişmelerin bir emniyet sübabı olarak görülmeye başlanmıştır.

Bu koşullarda gerçekleştirilen TMMOB‘ne bağlı Oda ve Şube Genel Kurulları‘nda köktendinci ve faşistlerin yönetimleri ele geçirme girişimleri büyük bir hız kazanmıştır. TMMOB, hem bu eğilimin hem de devrimci demokratların seçimlerde elde ettikleri başarıların nedenlerini ortaya çıkarabilmek için ‘Milliyetçilik, Siyasi İslam, Yeni Dünya Düzeni ve Meslek Odaları‘ adını taşıyan bir panel düzenlemiştir. Gerçekleştirilen panelin yoğun bir ilgi ile karşılanması ve konunun daha uzun bir süre gündemde kalacak olması, bu etkinliğin kitap olarak kalıcı bir belge haline getirilmesini zorunlukılmıştır.

Yönetim Kurulu